Studia I stopnia

 


 

Rok I, semestr 1 i 2

 

Przedmioty kierunkowe:

 

Fleksja współczesnego j. polskiego

Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego

Historia literatury polskiej - literatura dawna: średniowiecze, renesans, barok

Historia literatury polskiej: literatura dawna - oświecenie

Historia Polski

Język łaciński 

Język obcy nowożytny

Lektorat języka polskiego dla  cudzoziemców

Nauka o kulturze

Nauki pomocnicze

Podstawy pedagogiki

Przedsiębiorczość

Przedmiot z zakresu nauk społecznych

Tradycja antyczna i biblijna

Technologia informacyjna

Wstęp do literaturoznawstwa

Wersyfikacja i stylistyka literacka

W-F/Zdrowy styl życia

 

 

Komunikacja społeczna i praca wydawnicza

 

Etnolingwistyka

Kultura popularna

Socjolingwistyka

Tekstologia lingwistyczna

 

 

Rok II, 3-4 semestr

 

Przedmioty kierunkowe:

 

Emisja głosu

Genologia literacka

Historia idei

Historia literatury polskiej: Młoda Polska

Historia literatury polskiej: pozytywizm

Historia literatury polskiej: romantyzm

Język angielski/rosyjski nowożytny

Język starocerkiewnosłowiański

Kultura języka polskiego

Morfologia dzieła literackiego

Składnia współczesnego j. polskiego

Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego

 

 

Komunikacja społeczna i praca wydawnicza

 

Adiustacja i korekta tekstów

Edytory tekstów

Edytorstwo tekstów naukowych i artystycznych                     

Historia książki

Praktyczna stylistyka, ortografia i interpunkcja

Retoryka i pragmatyka językowa                                           

Warsztat językowy dziennikarza

 

 

Język polski z logopedią

 

Audiofonologia

Dydaktyka jęz. polskiego na II etapie edukacyjnym

Elementy laryngologii i foniatrii 

Komputer w pracy logopedycznej

Neuropsychologia

Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym       

Podstawy dydaktyki

Psychologiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym     

Rozwój mowy dziecka

Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego               .                      

Technika mówienia

Wczesna interwencja logopedyczna                                       

           

                       

Rok III, semestr 5-6

           

 

Przedmioty kierunkowe:

 

Analiza i interpretacja dzieła literackiego

Dialektologia

Gramatyka historyczna języka polskiego

Historia literatury polskiej: dwudziestolecie międzywojenne

Literatura polska lat 1939 - 1956

Ochrona własności intelektualnej

Przedmiot fakultatywny (wykład monograficzny)

Seminarium licencjackie

Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej

 

 

Komunikacja społeczna i praca wydawnicza

 

Gatunki publicystyczne

Laboratorium kreacji książki

Praktyczna stylistyka

Warsztat wydawniczy

 

Język polski z logopedią

 

Dydaktyka języka polskiego na II etapie edukacyjnym

Dydaktyka postępowania logopedycznego

Dyslalia

Jąkanie

Trudności w czytaniu i pisaniu

 

 


 

Studia II stopnia

 

 

Rok I, semestr 1 i 2

 

 

Przedmioty kierunkowe:

 

Interpretacja tekstów kultury

Język obcy (specjalistyczny)

Językoznawstwo ogólne i wybrane teorie języka

Literatura polska po 1989 r.

Literatura polska w latach 1956-1989

Przedmiot z obszaru nauk społecznych

Seminarium magisterskie

Teoria kultury

Teoria literatury

Warsztat metodologii językoznawczej

Warsztat metodologii literaturoznawczej

 

Komunikacja społeczna i praca wydawnicza

 

Komunikacja międzykulturowa

Redakcja i korekta naukowa i techniczna

Zasady współczesnego edytorstwa

 

 

Filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym

 

Komunikowanie publiczne i public relations

Leksyka i frazeologia angielskich/ rosyjskich tekstów reklamowych

 

Rok II, semestr 3-4

 

Przedmioty kierunkowe:

 

Historia jęz. polskiego z onomastyką

Praktyczna wiedza o języku polskim

Seminarium magisterskie

W-F / Zdrowy styl życia

 

 

Komunikacja społeczna i praca wydawnicza

 

Gatunki pograniczne i paraliterackie

Ortografia i interpunkcja w praktyce redakcyjnej

Redakcja i korekta naukowa i techniczna

Warsztat rzecznika prasowego

 

Język polski z logopedią

 

Afazja

Autyzm

Dydaktyka jęz. polskiego na III et. edukacyjnym

Dydaktyka jęz. polskiego na IV et. edukacyjnym

Dykcja

Oligofazja

Zaburzenia mowy w demencji