Sylabusy 2017/2018

 

 


 

Studia I stopnia

 


 

 

Przedmioty kierunkowe

 

 

Analiza i interpretacja dzieła literackiego

Dialektologia

Emisja głosu

Fleksja współczesnego języka polskiego

Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego

Genologia literacka

Gramatyka historyczna języka polskiego

Historia idei

Historia kultury polskiej

Historia literatury polskiej: dwudziestolecie międzywojenne

Historia literatury polskiej: literatura dawna - oświecenie

Historia literatury polskiej: literatura dawna - średniowiecze, renesans, barok

Historia literatury polskiej: Młoda Polska

Historia literatury polskiej: pozytywizm

Historia literatury polskiej: romantyzm

Język łaciński

Język starocerkiewnosłowiański (SCS)

Kultura języka polskiego

Leksykologia i leksykografia

Literatura polska lat 1939 - 1956

Morfologia dzieła literackiego

Nauka o kulturze

Nauki pomocnicze

Ochrona własności intelektualnej

Seminarium dyplomowe: (Pliszka)

Składnia współczesnego języka polskiego

Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego

Tradycja antyczna i biblijna

Wersyfikacja i stylistyka literacka

Wstęp do literaturoznawstwa

Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej

Wykład monograficzny (Women’s Studies in Polish Literature)Women’s Studies in Polish Literature)

 

 

Język polski z logopedią

 

Anatomia i fizjologia człowieka - biologiczne podstawy mowy

Audiofonologia

Dydaktyka języka polskiego na II etapie edukacyjnym

Dydaktyka postępowania logopedycznego

Dyslalia

Elementy laryngologii i foniatrii

Fonetyka  akustyczna, audytywna i wizualna

Jąkanie

Komputer w pracy logopedycznej

Neuropsychologia

Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym

Podstawy dydaktyki

Podstawy neurologii

Podstawy pedagogiki

Podstawy psychiatrii

Podstawy psychologii

Praktyka logopedyczna

Praktyka nauczycielska psychologiczno-pedagogiczna

Praktyka pedagogiczna

Psychologiczne aspekty pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym

Rozwój mowy dziecka

Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego

Technika mówienia

Teoria zaburzeń mowy

Trudności w czytaniu i pisaniu

Wczesna interwencja logopedyczna

 

Komunikacja społeczna i praca wydawnicza

 

Adiustacja i korekta tekstów

Edytorstwo tekstów naukowych i artystycznych

Edytory tekstów

Gatunki publicystyczne

Historia książki

Kultura popularna

Laboratorium kreacji książki

Literatura w kontekście kultury i sztuki

Praktyczna stylistyka, ortografia i interpunkcja

Retoryka i pragmatyka językowa

Socjolingwistyka

Tekstologia lingwistyczna

Warsztat językowy i literacki dziennikarza

Warsztat wydawniczy


 

Studia II stopnia

 

 

Przedmioty kierunkowe

 

Historia języka polskiego z onomastyką

Interpretacja tekstów kultury

Językoznawstwo ogólne i wybrane teorie języka

Literatura polska po 1989 r.

Literatura polska w  latach 1956-1989

Praktyczna wiedza o języku polskim

Seminarium magisterskie 1

Teoria kultury

Teoria literatury

Warsztat metodologii językoznawczej

Warsztat metodologii literaturoznawczej

 

Filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym

 

Język polski w reklamie

Językoznawstwo kulturowe

Komunikowanie publiczne i public relations

Leksyka i frazeologia angielskich tekstów reklamowych

Leksyka i frazeologia rosyjskich tekstów reklamowych

Stylistyka rosyjskich tekstów reklamowych

Stylistyka angielskich tekstów reklamowych

 

Język polski z logopedią

 

Afazja

Autyzm

Dydaktyka języka polskiego na III etapie edukacyjnym

Dydaktyka języka polskiego na IV etapie edukacyjnym

Dykcja

Dyzartria

Metodologia badań logopedycznych

Oligofazja

Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem na III i IV etapie edukacyjnym

Praktyka logopedyczna

Psychologiczne aspekty pracy z uczniem na III i IV etapie edukacyjnym

Surdologopedia

Zaburzenia mowy w demencji

 

Komunikacja społeczna i praca wydawnicza

 

Gatunki nowych mediów

Komunikacja międzykulturowa

Ortografia i interpunkcja w praktyce redakcyjnej

Poetyka reklamy

Redakcja i korekta naukowa i techniczna

Zasady współczesnego edytorstwa