Regulamin studiów zatwierdzony przez Senat UPH w Siedlcach 15 kwietnia 2012 roku określa (Załącznik do Uchwały 18/2012 Senatu UPH w Siedlcach):

§ 6

1. Studia prowadzone są na podstawie programu kształcenia uchwalonego przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Program kształcenia publikowany jest na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, prowadzącej kierunek studiów. Program kształcenia może być podany do wiadomości studentów w inny sposób, gwarantujący dostęp do informacji każdemu studentowi danego kierunku.

3. Program kształcenia może przewidywać prowadzenie zajęć z niektórych modułów w języku obcym. W takim przypadku, zaliczenie odbywa się  w języku, w którym moduł jest  realizowany.

4. Każdy moduł/przedmiot ma przypisaną określoną liczbę punktów ECTS, zgodnie z uchwalonym programem.

Szczegółowe plany i programy studiów
 Plan studiów I stopnia stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2010/2011)
Plik PDF
Plan studiów I stopnia stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2011/2012)
Plik PDF
Plan studiów I stopnia stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013)
Plik PDF
Program studiów I stopnia
(obowiązujący od roku akademickiego 2010/2011)
Plik PDF
Program studiów I stopnia
(obowiązujący od roku akademickiego 2011/2012)
Plik PDF
Opis programu kształcenia na kierunku filiologia polska studia I stopnia stacjonarne
Plik PDF
Plan studiów II stopnia stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2011/2012)
Plik PDF
Plan studiów II stopnia stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013)
Plik PDF
Program studiów II stopnia
(obowiązujący od roku akademickiego 2011/2012)
Plik PDF
Opis programu kształcenia na kierunku filiologia polska studia II stopnia stacjonarne Plik PDF
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej (nowa formuła) Plik PDF
  


Do odczytania dokumentów PDF Plik  PDF niezbędny jest program Adobe Reader.