Regulamin studiów zatwierdzony przez Senat UPH w Siedlcach 15 kwietnia 2012 roku określa (Załącznik do Uchwały 18/2012 Senatu UPH w Siedlcach):

§ 6

1. Studia prowadzone są na podstawie programu kształcenia uchwalonego przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Program kształcenia publikowany jest na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, prowadzącej kierunek studiów. Program kształcenia może być podany do wiadomości studentów w inny sposób, gwarantujący dostęp do informacji każdemu studentowi danego kierunku.

3. Program kształcenia może przewidywać prowadzenie zajęć z niektórych modułów w języku obcym. W takim przypadku, zaliczenie odbywa się  w języku, w którym moduł jest  realizowany.

4. Każdy moduł/przedmiot ma przypisaną określoną liczbę punktów ECTS, zgodnie z uchwalonym programem.

Szczegółowe plany studiów
Plan studiów I stopnia stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016)
Plik PDF
Plan studiów I stopnia stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018)
Plik PDF
Plan studiów II stopnia stacjonarnych
(obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016)
Plik PDF

Plan studiów II stopnia stacjonarnych

(obowiązujących od roku akademickiego 2017/2018)

Plik PDF
Kierunek: Logopedia z audiologią Plik PDF