Regulamin studiów zatwierdzony przez Senat UPH w Siedlcach 15 kwietnia 2012 roku określa (Załącznik do Uchwały 18/2012 Senatu UPH w Siedlcach):

XI. Egzamin dyplomowy /Warunki ukończenia studiów

 

§ 35

1. Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wskazanej w planie studiów liczby pkt ECTS oraz złożenie pracy dyplomowej w jednym egzemplarzu w formie pisemnej i elektronicznej, która uzyskała pozytywną ocenę promotora i recenzenta.

3. Zakres egzaminu dyplomowego ustalany jest w programie kształcenia.

4. Jeżeli do egzaminu dyplomowego obowiązuje wykaz zagadnień, to podaje się go do wiadomości studentów co najmniej na rok przed terminem egzaminu.

 

§ 36

1. Praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska) wykonywana jest pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach praca dyplomowa może być wykonywana pod kierunkiem osoby nie będącej pracownikiem Uniwersytetu, odpowiadającej wymienionym kryteriom.

2. Praca magisterska jest wykonywana pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (promotora) posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej może upoważnić do kierowania pracą magisterską adiunkta i starszego wykładowcę, co najmniej ze stopniem naukowym doktora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach praca magisterska może być prowadzona pod kierunkiem osoby nie będącej pracownikiem Uniwersytetu, odpowiadającej wymienionym kryteriom.

3. Praca dyplomowa magisterska przed przyjęciem jej do obrony, podlega sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, z którego generowany jest raport podobieństwa. W przypadku pozytywnej weryfikacji, praca po akceptacji przez promotora może zostać dopuszczona do obrony.

4. W przypadku, jeśli eksperymentalna część pracy wykonywana jest poza Uniwersytetem, w pracy można wskazać drugiego promotora, pod kierunkiem którego prowadzone były eksperymenty i doświadczenia.

5. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku obcym i przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w tym języku.

6. Tematyka prac, o których mowa w ust. 1 i 2, powinna być ustalona nie później niż semestr przed zakończeniem studiów.

7. Praca dyplomowa powinna być realizowana przez jedną osobę. W przypadku projektów inżynierskich dopuszczalne jest zespołowe wykonanie, przy czym określa się procentowo udział każdego studenta w całości projektu.

8. Pracę dyplomową ocenia promotor i recenzent. W przypadku, gdy promotorem pracy dyplomowej (magisterskiej) jest nauczyciel akademicki ze stopniem doktora, recenzentem powinien być nauczyciel z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta o dopuszczeniu do egzaminu  dyplomowego decyduje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, który zasięga opinii drugiego recenzenta. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 i 2.

9. W przypadku, gdy ponowna recenzja jest negatywna, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej kieruje studenta na powtarzanie ostatniego semestru z obowiązkiem ponownej realizacji seminarium.

 

§ 37

1. Student  obowiązany jest złożyć pracę dyplomową do końca zajęć w ostatnim semestrze studiów, co stanowi warunek zaliczenia seminarium.

2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, na wniosek promotora lub studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej w przypadku:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem,

2) niemożności wykonania pracy w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta.

3. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową,  która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej obowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą.

4. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 2 następuje z uwzględnieniem § 38  ust. 4 i 5.

 

§ 38

1. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja w składzie: kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub  jego zastępca jako przewodniczący, nauczyciel akademicki prowadzący seminarium dyplomowe i nauczyciel akademicki powołany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może powierzyć przewodniczenie komisji egzaminacyjnej innej osobie spośród profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych w jednostce.

2. Jeśli program kształcenia przewiduje obowiązek złożenia pracy dyplomowej, to  w skład komisji egzaminacyjnej, obok przewodniczącego, wchodzi promotor oraz recenzent pracy.

3. Egzamin dyplomowy powinien być przeprowadzony w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od daty zakończenia zajęć w ostatnim semestrze studiów.

4.  Jeśli  student  ostatniego  semestru  przystępuje  do  egzaminów  i zaliczeń w sesji, to egzamin dyplomowy powinien być przeprowadzony w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od dnia zakończenia sesji.

5. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który  studiuje według indywidualnego  planu studiów i programu kształcenia oraz studenta, który  posiada zgodę kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na indywidualną organizację toku studiów.

6. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty. Charakter otwarty egzaminu powinien dotyczyć pracy wybitnej, o szczególnym znaczeniu dla nauki  lub praktyki.

 

 

 

§ 39

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W przypadku  osób niepełnosprawnych  dopuszcza się inną formę egzaminu.

2. Przy ocenie  wyników  egzaminu  stosuje  się  skalę ocen  określoną  w  § 27.

 

§ 40

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, możliwe jest wznowienie studiów na zasadach określonych w § 31.

 

§ 41

1. Ukończenie  studiów  następuje  po  złożeniu  egzaminu  dyplomowego  z wynikiem  co  najmniej  dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem.

2. Datą ukończenia studiów jest data egzaminu dyplomowego.

3. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów jest:

1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, o których mowa

w § 23 ust. 5,  z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, liczona do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,

2) ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest jako średnia ocen otrzymanych z poszczególnych pytań z zaokrągleniem według zasady:

do oceny niedostatecznej

- poniżej 2,66

dostatecznej

- od 2,66 do 3,24

dostatecznej plus

-od 3,25 do 3,74

dobrej

- od 3,75 do 4,24

dobrej plus

- od 4,25 do 4,74

bardzo dobrej

- od 4,75

W przypadku otrzymania ocen niedostatecznych z więcej niż połowy pytań ocena ostateczna z egzaminu dyplomowego jest również niedostateczna.

4. Jeżeli program kształcenia przewiduje obowiązek złożenia pracy dyplomowej  do obliczenia wyniku studiów, o którym mowa w ust. 3, włącza się średnią ocen promotora i recenzenta pracy dyplomowej.

5. Wynik studiów stanowi sumę: 1/2 oceny wymienionej w ust. 3 pkt 1 oraz  1/2 średniej ocen wymienionych w ust. 3 pkt 2.

6. Jeżeli program kształcenia przewiduje obowiązek złożenia pracy dyplomowej  wynik studiów stanowi sumę:½ oceny wymienionej w ust. 3 pkt. 1 oraz po ¼ średniej ocen wymienionych w ust. 3 pkt. 2 i ust. 4.

7. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

- poniżej 3,50                 - dostateczny (3)

- 3,50 - 4,49                  - dobry (4)

- od 4,50                       - bardzo dobry (5).

8. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, obliczony jak w ust. 5.

 Zagadnienia na egzamin dyplomowy MAGISTERSKI

Zagadnienia na egzamin dyplomowy LICENCJACKI


Komunikat Dziekana w sprawie prac magisterskich (.doc)
Warunki jakim powinna odpowiadać praca magisterska (.doc)
Strona tytułowa pracy magisterskiej - wzór (.doc)
Wzory oświadczeń: kierującego pracą i autora pracy (.doc)