LETNIE KURSY JĘZYKA i KULTURY POLSKIEJ NAWA

przy INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ i LOGOPEDII

 
 

 

Podległość merytoryczna:  prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina, Prorektor ds. Nauki (Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą)

Kierownik - prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka 

                
KARTA ZGŁOSZENIA_PL

KARTA ZGŁOSZENIA_EN

 

Trzytygodniowy kurs przeznaczony jest dla studentów oraz wszystkich, którzy chcą udoskonalić swoją znajomość języka polskiego oraz zdobyć wiadomości z wybranych dziedzin kultury polskiej dawnej i współczesnej. Celem kursu jest również kształcenie sprawności w zakresie języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania.
Program dydaktyczny, obejmujący wykłady i konwersatoria, realizowany jest w trzech blokach tematycznych: językowym, literackim i historycznym oraz kulturowym.
W cyklu językowym mieszczą się zajęcia lektoratowe, a więc: z gramatyki polskiej, frazeologii, stylistyki, redakcji tekstów oraz konwersacji. Poprzez warsztaty z kultury żywego słowa uczestnicy poznają także współczesną polszczyznę.
Blok literacki i historyczny zawiera wykłady z literatury polskiej XX wieku i jej różnorodnych kontekstów, także z wybranych zagadnień dot. historii Polski oraz zajęcia z analizy i interpretacji tekstów literackich.
Blok trzeci – kulturowy – obejmuje wykłady z folkloru polskiego, sztuki polskiej, filmu, ćwiczenia z literatury i malarstwa, zajęcia artystyczne oraz zajęcia praktyczne, w trakcie których uczestnicy kursu będą mogli poznać polski taniec, pieśni i piosenki.
Wykłady i konwersatoria odbywają się głównie w budynku Instytutu Filologii Polskiej, ale też w Muzeum Regionalnym i Diecezjalnym. Do dyspozycji uczestników jest również biblioteka instytutowa, sala komputerowa.
Dla słuchaczy Szkoły Letniej został także przygotowany bogaty zakres zajęć i ofert pozadydaktycznych: turystyczno-krajoznawczych i rozrywkowych. Centralnym punktem tego programu są wycieczki, m.in.:
- do Warszawy – zwiedzanie miasta i najważniejszych jego elementów, np.Starówki, Łazienek, muzeum multimedialnego Chopina, uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym;
- do Żelazowej Woli, Romanowa czy Woli Okrzejskiej – w celu poznania miejsc związanych ze znanymi postaciami polskiej muzyki czy literatury: F.Chopin, J.I.Kraszewski, H.Sienkiewicz;
- wycieczka regionalna, obejmująca Siedlce i teren Podlasia wraz z jego wielokulturowością, wielonarodowością czy wielowyznaniowością.
Ponadto, w ramach Szkoły Letniej, odbywają się liczne spotkania z osobami zasłużonymi czy związanymi z Siedlcami (lokalni poeci, bardowie, artyści ludowi), spotkania plenerowo-biesiadne, np. w dworku w Mościbrodach, gdzie oprócz atrakcji kulinarnych uczestnicy przygotowują bogaty program artystyczny pod hasłem: wieczór kultur, spotkania integracyjne z młodzieżą akademicką naszej uczelni (w klubie studenckim), które umożliwiają dialog kultur i wzajemne poznawanie narodów. Organizowane są także seanse filmowe, dyskoteki, koncerty.
Uczestnikom Kursu (stypendystom Ministerstwa Nauki) zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie.
Na zakończenie wszyscy słuchacze Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej Polonicum w Siedlcach otrzymują dyplomy uczestnictwa.
This three-week course is aimed at students and those who want to improve their command of Polish and find out more about modern and traditional Polish culture. The course also aims to help people acquire language skills at different levels of proficiency in Polish.
The teaching component of the course includes lectures and practical seminars in three thematic modules: language, literature and history, and culture.
The language module involves language classes, including Polish grammar, use of idioms and different styles, copy editing in Polish, and oral language lessons. The participants will also have a chance to get acquainted with modern-day Polish during seminars on contemporary language culture.
The literature and history module includes lectures on 20th-century Polish literature and its various contexts, as well as chosen topics from Polish history. There are also tutorials on literary analysis and interpretation.
The third module, dedicated to culture, contains lectures on Polish folklore, art, cinema, seminars on literature and fine art, as well as practical lessons in Polish song and dance.
The lectures and seminars will be held mainly at the Institute of Polish Philology, as well as the Regional and Diocesan museums. Course participants may use the university library and computer room.
Students at the Summer School will also have a choice of tourist and entertainment activities. The centrepieces of this extra-curricular programme are the following tours:
• Warsaw – a guided tour of the city centre (including the Old Town, the Łazienki Park, and the Chopin Museum) and a visit to one of Warsaw’s theatres
• Żelazowa Wola, Romanów, or Wola Okrzejska – villages connected to famous Polish composers and novelists Frédéric Chopin, Józef Kraszewski, and Henryk Sienkiewicz.
• tour of our region (Siedlce, Podlasie) and an opportunity to find out more about the interaction of neighbouring cultures, peoples, and religions typical to this region.
In addition, the Summer School will include events with interesting people from Siedlce (local poets, musicians, and artists) and outings to places of natural beauty (such as the gentry courtyard in Mościbrody), where course participants will have a chance to savour the Polish cuisine and showcase their artistic talents during the Evening of Cultures. There will also be meetings with students from our university (at the student common room), promoting cultural dialogue and a closer acquaintance between different nations. Finally, the programme includes movie screenings, disco nights, and concerts.
Трёхнедельный курс предназначен для студентов и всех тех, кто хочет усовершенствовать свое знание польского языка и узнать новое о польской культуре – классической и современной. Целью курса является также формирование языковых умений на разных уровнях освоения польского языка.
Дидактическая программа курса включает в себя лекции и практические занятия. Она реализуется в трёх тематических блоках: языковом, литературно-историческом и в культурном.
В языковом цикле находятся занятия по обучению языку,  то есть – грамматика польского языка, фразеология, стилистика, редактирование текстов и занятия по развитию устной речи. Во время семинаров по культуре живого слова участники курса узнают также современный польский язык.
Литературно-исторический блок включает в себя лекции по польской литературе XX века и разнообразным её контекстам, а также по избранным вопросам польский истории. Кроме этого, проводятся практические занятия по анализу и интерпретации литературных текстов.
В третьем блоке – культурном – находятся лекции по польскому фольклору, искусству, киноискусству, семинары по литературе и живописи, а также практические занятия, во время которых участники курса знакомятся с польскими танцами и песнями.
Лекции и семинары проходят в основном в Институте польской филологии, а также в Краеведческом и Епархиальном музеях. Участники курса могут пользоваться университетской библиотекой и компьютерным залом.
Для слушателей Летней школы предусмотрен богатый выбор дополнительных занятий – туристическо-краеведческих и развлекательных. Центральным пунктом этой программы являются экскурсии:
- в Варшаву – экскурсия по городу, осмотр центра Варшавы, в т.ч. Старого города, Лазенковского парка, Музея Шопена, посещение одного из варшавских театров;
- в Желязову Волю, Романов или Волю Окшейскую – места, связанные с известными польскими писателями и композиторами – Фридериком Шопеном, Юзефом Крашевским и Хенриком Сенкевичем;
- экскурсия по нашему региону (Седльце, Подлясье), во время которой участники знакомятся с соседством и взаимопроникновением культур, народов и религий, свойственных для этих мест.
Помимо этого, во время Летней школы проходят встречи с интересными людьми, связанными с Седльцами (местные поэты, барды, художники), встречи и вечера на природе (например, в шляхетском дворике в Мостибродах), где кроме кулинарных изысков участники курса готовят богатую артистическую программу «Вечер культур». Организуются также встречи со студентами нашего университета (в студенческом клубе), которые делают возможным диалог культур и знакомство разных народов. Частью программы являются также киносеансы, дискотеки и концерты.

pl

Kurs przeznaczony jest dla studentów oraz wszystkich, którzy chcą udoskonalić swoją znajomość języka polskiego oraz zdobyć wiadomości z wybranych dziedzin kultury polskiej dawnej i współczesnej. Celem kursu jest również kształcenie sprawności w zakresie języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Program dydaktyczny, obejmujący wykłady i konwersatoria, realizowany jest w trzech blokach tematycznych: językowym, literackim i historycznym oraz kulturowym. W cyklu językowym mieszczą się zajęcia lektoratowe, a więc: z gramatyki polskiej, frazeologii, stylistyki, redakcji tekstów oraz konwersacji. Poprzez warsztaty z kultury żywego słowa uczestnicy poznają także współczesną polszczyznę.Blok literacki i historyczny zawiera wykłady z literatury polskiej XX wieku i jej różnorodnych kontekstów, także z wybranych zagadnień dot. historii Polski oraz zajęcia z analizy i interpretacji tekstów literackich.Blok trzeci – kulturowy – obejmuje wykłady z folkloru polskiego, sztuki polskiej, filmu, ćwiczenia z literatury i malarstwa, zajęcia artystyczne oraz zajęcia praktyczne, w trakcie których uczestnicy kursu będą mogli poznać polski taniec, pieśni i piosenki. Wykłady i konwersatoria odbywają się głównie w budynku Instytutu Filologii Polskiej, ale też w Muzeum Regionalnym i Diecezjalnym. Do dyspozycji uczestników jest również biblioteka instytutowa, sala komputerowa.Dla słuchaczy Szkoły Letniej został także przygotowany bogaty zakres zajęć i ofert pozadydaktycznych: turystyczno-krajoznawczych i rozrywkowych. Centralnym punktem tego programu są wycieczki, m.in.:
- do Warszawy – zwiedzanie miasta i najważniejszych jego elementów, np.Starówki, Łazienek, muzeum multimedialnego Chopina, uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym;- do Żelazowej Woli, Romanowa czy Woli Okrzejskiej – w celu poznania miejsc związanych ze znanymi postaciami polskiej muzyki czy literatury: F.Chopin, J.I.Kraszewski, H.Sienkiewicz;- wycieczka regionalna, obejmująca Siedlce i teren Podlasia wraz z jego wielokulturowością, wielonarodowością czy wielowyznaniowością.
Ponadto, w ramach Szkoły Letniej, odbywają się liczne spotkania z osobami zasłużonymi czy związanymi z Siedlcami (lokalni poeci, bardowie, artyści ludowi), spotkania plenerowo-biesiadne, np. w dworku w Mościbrodach, gdzie oprócz atrakcji kulinarnych uczestnicy przygotowują bogaty program artystyczny pod hasłem: wieczór kultur, spotkania integracyjne z młodzieżą akademicką naszej uczelni (w klubie studenckim), które umożliwiają dialog kultur i wzajemne poznawanie narodów. Organizowane są także seanse filmowe, dyskoteki, koncerty.Uczestnikom Kursu (stypendystom Ministerstwa Nauki) zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie.Na zakończenie wszyscy słuchacze Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej Polonicum w Siedlcach otrzymują dyplomy uczestnictwa.

uk

Course is aimed at students and those who want to improve their command of Polish and find out more about modern and traditional Polish culture. The course also aims to help people acquire language skills at different levels of proficiency in Polish.The teaching component of the course includes lectures and practical seminars in three thematic modules: language, literature and history, and culture.The language module involves language classes, including Polish grammar, use of idioms and different styles, copy editing in Polish, and oral language lessons. The participants will also have a chance to get acquainted with modern-day Polish during seminars on contemporary language culture.The literature and history module includes lectures on 20th-century Polish literature and its various contexts, as well as chosen topics from Polish history. There are also tutorials on literary analysis and interpretation.The third module, dedicated to culture, contains lectures on Polish folklore, art, cinema, seminars on literature and fine art, as well as practical lessons in Polish song and dance.The lectures and seminars will be held mainly at the Institute of Polish Philology, as well as the Regional and Diocesan museums. Course participants may use the university library and computer room.Students at the Summer School will also have a choice of tourist and entertainment activities. The centrepieces of this extra-curricular programme are the following tours:• Warsaw – a guided tour of the city centre (including the Old Town, the Łazienki Park, and the Chopin Museum) and a visit to one of Warsaw’s theatres • Żelazowa Wola, Romanów, or Wola Okrzejska – villages connected to famous Polish composers and novelists Frédéric Chopin, Józef Kraszewski, and Henryk Sienkiewicz.• tour of our region (Siedlce, Podlasie) and an opportunity to find out more about the interaction of neighbouring cultures, peoples, and religions typical to this region.In addition, the Summer School will include events with interesting people from Siedlce (local poets, musicians, and artists) and outings to places of natural beauty (such as the gentry courtyard in Mościbrody), where course participants will have a chance to savour the Polish cuisine and showcase their artistic talents during the Evening of Cultures. There will also be meetings with students from our university (at the student common room), promoting cultural dialogue and a closer acquaintance between different nations. Finally, the programme includes movie screenings, disco nights, and concerts.

Kурс предназначен для студентов и всех тех, кто хочет усовершенствовать свое знание польского языка и узнать новое о польской культуре – классической и современной. Целью курса является также формирование языковых умений на разных уровнях освоения польского языка.Дидактическая программа курса включает в себя лекции и практические занятия. Она реализуется в трёх тематических блоках: языковом, литературно-историческом и в культурном. В языковом цикле находятся занятия по обучению языку,  то есть – грамматика польского языка, фразеология, стилистика, редактирование текстов и занятия по развитию устной речи. Во время семинаров по культуре живого слова участники курса узнают также современный польский язык. Литературно-исторический блок включает в себя лекции по польской литературе XX века и разнообразным её контекстам, а также по избранным вопросам польский истории. Кроме этого, проводятся практические занятия по анализу и интерпретации литературных текстов. В третьем блоке – культурном – находятся лекции по польскому фольклору, искусству, киноискусству, семинары по литературе и живописи, а также практические занятия, во время которых участники курса знакомятся с польскими танцами и песнями. Лекции и семинары проходят в основном в Институте польской филологии, а также в Краеведческом и Епархиальном музеях. Участники курса могут пользоваться университетской библиотекой и компьютерным залом.Для слушателей Летней школы предусмотрен богатый выбор дополнительных занятий – туристическо-краеведческих и развлекательных. Центральным пунктом этой программы являются экскурсии:- в Варшаву – экскурсия по городу, осмотр центра Варшавы, в т.ч. Старого города, Лазенковского парка, Музея Шопена, посещение одного из варшавских театров;- в Желязову Волю, Романов или Волю Окшейскую – места, связанные с известными польскими писателями и композиторами – Фридериком Шопеном, Юзефом Крашевским и Хенриком Сенкевичем;- экскурсия по нашему региону (Седльце, Подлясье), во время которой участники знакомятся с соседством и взаимопроникновением культур, народов и религий, свойственных для этих мест. Помимо этого, во время Летней школы проходят встречи с интересными людьми, связанными с Седльцами (местные поэты, барды, художники), встречи и вечера на природе (например, в шляхетском дворике в Мостибродах), где кроме кулинарных изысков участники курса готовят богатую артистическую программу «Вечер культур». Организуются также встречи со студентами нашего университета (в студенческом клубе), которые делают возможным диалог культур и знакомство разных народов. Частью программы являются также киносеансы, дискотеки и концерты.


Galeria Szkoły Letniej Języka Polskiego i Kultury Polskiej