ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach  Plik DOC

Załącznik 1 do ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 REKTORA UPH w SiedlcachPlik DOC

Załacznik 2 - Struktura IFPiLSPlik DOC

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, zwany dalej ”Instytutem” jest jednostką

organizacyjną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

w Siedlcach, zwanego dalej Uniwersytetem lub w skrócie UPH.

2. Siedziba Instytutu znajduje się w Siedlcach przy ul. Żytniej 39.

3. Instytut działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie

wyższym, zwanej dalej „Ustawą”, Statutu UPH zwanego dalej „Statutem”, Regulaminu

Wydziału oraz niniejszego Regulaminu.

4. Instytut jest ośrodkiem naukowym i dydaktycznym

II. Zadania Instytutu

§ 2

1. Do zadań Instytutu należy:

1) organizowanie i prowadzenie kształcenia na studiach stacjonarnych

i niestacjonarnych pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz na studiach

podyplomowych na kierunku „filologia polska”, a także w ramach innych form

kształcenia związanych z kierunkiem „filologia polska” i prowadzonych przez Instytut;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk

humanistycznych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa,

komparatystyki, logopedii i dydaktyki oraz dyscyplin pokrewnych i pomocniczych.

2. Instytut odpowiada za jakość prowadzonego kształcenia.

§ 3

Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Instytut realizuje w szczególności poprzez:

1) opracowywanie szczegółowych rozkładów zajęć;

2) planowanie obowiązków dydaktycznych dla pracowników Instytutu;

3) przygotowywanie indywidualnych kart obciążeń dydaktycznych nauczycieli oraz

sprawozdań z wykonania zajęć;

4) opracowywanie programów poszczególnych przedmiotów, regulaminów, wymagań

egzaminacyjnych i zaliczeniowych, prac licencjackich i magisterskich, ustalanie

godzin konsultacji oraz stosowanie mediów edukacyjnych na zajęciach;

5) dokonywanie podziału na grupy seminaryjne.

§ 4

Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, Instytut realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz określanie

ich kierunków;

2) współpracę z innymi jednostkami naukowymi i uczelniami, w tym zagranicznymi;

3) sprawowanie opieki nad studenckimi kołami naukowymi;

4) kierowanie praktykami studenckimi;

5) organizowanie krajowych i zagranicznych staży naukowych;

6) organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów i zjazdów naukowych.

§ 5

Instytut może prowadzić działalność usługową poprzez:

1) kształcenie specjalistycznych kadr dla potrzeb oświaty, podmiotów gospodarczych

i innych podmiotów;

2) prowadzenie Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej Polonicum działającej na mocy

odrębnego Regulaminu i podlegającej bezpośrednio rektorowi UPH.

2

§ 6

Instytut zapewnia, w ramach przydzielonych środków finansowych, materiały oraz pomoce

naukowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, planuje zajęcia dydaktyczne

i pomieszczeniach będących do dyspozycji Instytutu, pozyskuje, wyposaża oraz udoskonala

bazę dydaktyczną.

III. Organizacja Instytutu

§ 7

1. Instytutem kieruje dyrektor.

2. Dyrektora Instytutu powołuje rektor na wniosek dziekana Wydziału Humanistycznego,

zaopiniowany w głosowaniu tajnym przez nauczycieli akademickich Instytutu oraz Radę

Wydziału. Dyrektorem Instytutu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące

warunki:

1) posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;

2) posiada w Uniwersytecie bierne prawo wyborcze to jest:

a) jest zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy,

b) nie ukończyła, w dniu powołania, sześćdziesiątego piątego roku życia,

a w przypadku osoby z tytułem naukowym profesora – siedemdziesiątego roku

życia.

3. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem przy pomocy jednego zastępcy.

4. Zastępcę dyrektora Instytutu powołuje rektor na wniosek dyrektora Instytutu, po

zasięgnięciu opinii dziekana Wydziału Humanistycznego.

5. Dyrektora Instytutu i zastępcę dyrektora Instytutu powołuje się na czteroletnie kadencje

odpowiadające kadencji organów Uniwersytetu, z tym że ta sama osoba nie może być

dyrektorem Instytutu lub jego zastępcą dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.

Czas rozpoczęcia i zakończenia kadencji określa rektor w drodze zarządzenia.

6. Rektor na wniosek dziekana Wydziału Humanistycznego lub z własnej inicjatywy

odwołuje dyrektora Instytutu w przypadku:

1) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Instytut zadań w zakresie

kształcenia oraz badań naukowych i prac rozwojowych;

2) długotrwałej nieobecności w pracy, trwającej ponad trzy miesiące, spowodowanej

chorobą;

3) innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie zadań.

7. Zastępcę dyrektora Instytutu odwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek

dyrektora Instytutu, po uzyskaniu opinii dziekana Wydziału Humanistycznego.

§ 8

1. Dyrektor Instytutu reprezentuje Instytut wobec władz Uniwersytetu i Wydziału

Humanistycznego oraz innych jednostek organizacyjnych UPH. Dyrektor Instytutu

podlega bezpośrednio dziekanowi Wydziału Humanistycznego.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Instytutu.

3. Do zadań dyrektora Instytutu w szczególności należy:

1) przedkładanie Radzie Wydziału projektów planów studiów i programów kształcenia;

2) podejmowanie decyzji w zakresie powierzania nauczycielom akademickim Instytutu

obowiązków dydaktycznych;

3) przedkładanie dziekanowi Wydziału Humanistycznego projektów rozkładów zajęć

dydaktycznych;

4) planowanie i organizowanie badań naukowych i prac rozwojowych w Instytucie oraz

powierzanie nauczycielom akademickim Instytutu zadań w tym zakresie;

5) powierzanie pracownikom Instytutu innych zajęć dydaktycznych, zadań badawczych

i organizacyjnych;

6) podejmowanie innych czynności przewidzianych w Statucie, Regulaminie Wydziału

Humanistycznego i innych przepisach prawa;

7) właściwe zabezpieczenie mienia przydzielonego Instytutowi i jego jednostkom

organizacyjnym;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez rektora UPH i dziekana Wydziału

Humanistycznego.

3

4. Zakres zadań i uprawnień zastępcy dyrektora Instytutu określa dyrektor Instytutu i podaje

go do wiadomości pracownikom Instytutu.

§ 9

1. W Instytucie funkcjonuje Rada Instytutu jako gremium opiniodawcze dyrektora Instytutu.

2. W skład Rady Instytutu wchodzą:

1) dyrektor Instytutu jako jej przewodniczący;

2) zastępca dyrektora Instytutu;

3) samodzielni nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie, dla których UPH jest

podstawowym miejscem pracy;

4) przedstawiciele innych nauczycieli akademickich – wybrani w liczbie i na zasadach

określonych przez dyrektora Instytutu;

3. W obradach Rady Instytutu, na zaproszenie dyrektora, mogą uczestniczyć także inne

osoby, a w szczególności:

1) kierownicy jednostek organizacyjnych niebędący członkami Rady;

2) przedstawiciele pracowników naukowo-technicznych;

3) przedstawiciele samorządu studenckiego.

§ 10

1. Rada Instytutu opiniuje, zajmuje stanowisko w sprawach przedłożonych przez dyrektora

Instytutu, a w szczególności:

1) plany rozwoju Instytutu;

2) zasady polityki kadrowej w Instytucie;

3) zasady rozdziału środków przyznanych Instytutowi na działalność podstawową

i badania naukowe;

4) plany studiów na kierunku prowadzonym przez Instytut;

5) zasady podziału zadań dydaktycznych między jednostki organizacyjne Instytutu;

6) wnioski dyrektora Instytutu w sprawach osobowych dotyczących nauczycieli

akademickich Instytutu;

7) wnioski w sprawie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Instytutu;

8) tematy prac dyplomowych i ich podział między poszczególne jednostki

organizacyjne;

9) plany działalności badawczej jednostek organizacyjnych Instytutu.

2. Posiedzenia zwyczajne Rady Instytutu zwołuje dyrektor Instytutu nie rzadziej niż raz na

semestr.

3. Posiedzenia nadzwyczajne Rady Instytutu zwołuje dyrektor Instytutu z własnej inicjatywy

lub na wniosek co najmniej ¼ członków rady.

§ 11

1. W Instytucie funkcjonują w szczególności następujące komisje, powoływane przez

dyrektora Instytutu na okres swojej kadencji:

1) komisja ds. jakości kształcenia;

2) komisja ds. rozwoju naukowego;

3) komisja programowa.

2. Do zadań komisji ds. jakości kształcenia należy dokonywanie bieżącej oceny organizacji,

przebiegu i jakości procesu kształcenia na prowadzonym przez Instytut kierunku studiów

i innych formach kształcenia.

3. Do zadań komisji ds. rozwoju naukowego należy, między innymi, organizowanie

seminariów sprawozdawczych z badań naukowych prowadzonych w Instytucie,

przygotowywanie materiałów dotyczących oceny poszczególnych tematów,

wnioskowanie o zamknięcie lub otwarcie tematu badawczego.

4. Do zadań komisji programowej należy, między innymi, opracowywanie programów

kształcenia i planów studiów oraz nadzór merytoryczny nad zgodnością programów

kształcenia i planów studiów z obowiązującymi przepisami.

5. Szczegółowy zakres zadań komisji, o których mowa w ust. 1, określa dyrektor Instytutu.

4

§ 12

1. Jednostkami organizacyjnymi Instytutu są katedry i zakłady.

2. W Instytucie mogą być tworzone inne niż katedra lub zakład jednostki organizacyjne,

a w szczególności ośrodki i pracownie.

3. Jednostki organizacyjne Instytutu tworzy, przekształca i likwiduje rektor na wniosek

dziekana Wydziału Humanistycznego zaopiniowany przez Radę Wydziału.

4. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 13

1. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności naukowej w ramach dyscypliny lub

specjalności naukowej oraz kształcenie kadry naukowej, a także prowadzenie

działalności dydaktycznej.

2. Katedra może być utworzona, gdy zatrudniona w niej będzie co najmniej jedna osoba

z tytułem naukowym profesora, dla której Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy

oraz ogółem co najmniej pięciu nauczycieli akademickich.

3. Kierownika katedry powołuje rektor na wniosek dyrektora Instytutu zaopiniowany przez

Radę Wydziału. Kierownikiem katedry może zostać nauczyciel akademicki spełniający

łącznie następujące warunki:

1) posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;

2) posiada w Uniwersytecie bierne prawo wyborcze to jest:

a) jest zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy;

b) nie ukończył, w dniu powołania, sześćdziesiątego piątego roku życia,

a w przypadku nauczyciela z tytułem naukowym profesora - siedemdziesiątego

roku życia.

4. Kierownika katedry powołuje się na czteroletnią kadencję odpowiadającą kadencji

organów Uniwersytetu. Powołanie może być odnawiane. Czas rozpoczęcia i zakończenia

kadencji określa rektor w drodze zarządzenia.

5. W przypadku, gdy kierownik katedry utraci bierne prawo wyborcze w trakcie trwania

kadencji z powodu osiągnięcia wieku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b, pełni on swoją

funkcję do końca kadencji, na którą został powołany.

6. Kierownik katedry jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w niej pracowników

i odpowiada za funkcjonowanie katedry przed dyrektorem Instytutu. Do zadań kierownika

katedry w szczególności należy:

1) określanie zadań zespołów i pracowników w zakresie badań naukowych i prac

rozwojowych;

2) organizowanie i kierowanie wykonaniem zadań w zakresie badań naukowych i prac

rozwojowych określonych przez dyrektora Instytutu;

3) kierowanie procesem dydaktycznym wykonywanym przez pracowników katedry;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Instytutu

7. Rektor odwołuje kierownika katedry na wniosek dziekana Wydziału Humanistycznego,

dyrektora Instytutu albo z własnej inicjatywy w przypadku:

1) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zadań przez katedrę;

2) długotrwałej nieobecności w pracy, trwającej ponad trzy miesiące, spowodowanej

chorobą;

3) innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie zadań.

§ 14

1. Zadaniem zakładu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny lub

specjalności naukowej.

2. Zakład może być utworzony, gdy zatrudniony w nim będzie co najmniej jeden nauczyciel

akademicki z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora

habilitowanego, dla którego UPH jest podstawowym miejscem pracy, oraz ogółem co

najmniej czterech nauczycieli akademickich.

3. Kierownika zakładu powołuje rektor na wniosek dyrektora Instytutu zaopiniowany przez

Radę Wydziału. Kierownikiem zakładu może zostać nauczyciel akademicki spełniający

łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

2) posiada w Uniwersytecie bierne prawo wyborcze to jest:

a) jest zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy,

5

b) nie ukończył, w dniu powołania, sześćdziesiątego piątego roku życia, a przypadku

nauczyciela z tytułem naukowym profesora – siedemdziesiątego roku życia.

4. Kierownika zakładu powołuje się na czteroletnią kadencję odpowiadającą kadencji

organów Uniwersytetu. Powołanie może być odnawiane. Czas rozpoczęcia i zakończenia

kadencji określa rektor w drodze zarządzenia.

5. W przypadku, gdy kierownik zakładu utraci bierne prawo wyborcze w trakcie trwania

kadencji z powodu osiągnięcia wieku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b, pełni on swoją

funkcję do końca kadencji, na którą został powołany.

6. Kierownik zakładu jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników

i odpowiada za funkcjonowanie zakładu przed kierownikiem katedry, w której znajduje się

zakład i dyrektorem Instytutu. Do zadań kierownika zakładu w szczególności należy:

1) planowanie zadań w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich

organizowanie;

2) kierowanie wykonaniem zadań określonych przez dyrektora Instytutu i przez

kierownika Katedry, w której znajduje się zakład;

3) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Instytutu i kierownika katedry,

w której znajduje się zakład.

7. Rektor odwołuje kierownika zakładu na wniosek dyrektora Instytutu albo z własnej

inicjatywy w przypadku:

1) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zadań przez zakład;

2) długotrwałej nieobecności w pracy, trwającej ponad trzy miesiące, spowodowanej

chorobą;

3) innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie zadań.

§ 15

Zadania innych niż katedra i zakład jednostek organizacyjnych Instytutu określa dziekan

Wydziału Humanistycznego w porozumieniu z dyrektorem Instytutu. Dziekan Wydziału

Humanistycznego, w porozumieniu z dyrektorem Instytutu, wyznacza także osoby

odpowiedzialne za realizację zadań tych jednostek organizacyjnych.

§ 16

Nie można łączyć funkcji:

1) dyrektora lub zastępcy dyrektora Instytutu i rektora, prorektora, dziekana lub

prodziekana;

2) kierownika katedry i kierownika zakładu.

IV. Postanowienia końcowe

§ 17

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez rektora. Rektor zatwierdza regulamin po

uzyskaniu opinii Rady Wydziału Humanistycznego.

ZATWIERDZAM