logo zestaw kopia

 

 

O projekcie

 

 

Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju

Działania: 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-K235/15

 

 

Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach

 

 

Cel projektu:

 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych, zawodowych, analitycznych (rozwiązywania problemów) studentów filologii polskiej zs. logopedia.

Adresaci projektu zostaną wyposażeni w szczegółowe umiejętności składające się na kompetencje komunikacyjne, będące w naszym przekonaniu podstawą skutecznej pracy terapeutycznej (m.in. empatia, radzenie sobie z trudnymi emocjami (swoimi i pacjenta) w trakcie terapii, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, planowanie terapii: cel i struktura, konstruktywne reagowanie na krytykę, sposoby „zarządzania” własną energią i „higiena” pracy. Z zebranych w wywiadzie danych wynika, że studia przygotowują do zawodu w zakresie merytorycznym, natomiast nie dostarczają wystarczającego przygotowania w zakresie komunikacji interpersonalnej. W projekcie chcemy zwrócić szczególną uwagę na umiejętność pozyskiwania zaufania pacjenta, opiekunów pacjenta (często dziecka) w procesie terapii oraz na wyposażenie studentów w umiejętności regeneracji własnej psychiki, co stanowi ważny element profilaktyki wypalenia zawodowego.

Ponadto celem projektu jest wyposażenie studentów filologii polskiej zs. logopedia w wiedzę i umiejętności zawodowe, nie będące przedmiotem studiów, poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach, takich jak: Terapia taktylna, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, Komunikacja wspomagająca i alternatywna, Usprawnianie głuchych metodą werbalno-tonalną.

Umiejętności analityczne, w tym rozwiązywania problemów będą doskonalone głównie podczas warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, jak i nauk, stanowiących podstawę subdyscyplin logopedii, takich jak: medycyna, psychologia itp.

Zależy nam na doskonaleniu pracy studentów w ramach zespołów problemowych, uczenia się w ich obrębie analizy przypadków, dzielenia się doświadczeniem, oraz wypracowywania rozwiązań, umiejętności poszukiwania wsparcia wśród specjalistów.

Ważnym celem projektu jest przygotowanie studentów do korzystania ze wsparcia rozwoju zawodowego i interpersonalnego poprzez poddawanie się ocenom własnej pracy – superwizje.

 Zadanie 1 - Kształcenie kompetencji zawodowych – szkolenia/warsztaty

 

 

Szkolenie z zakresu: Terapia taktylna – 18 godz. x 2 gr. HARMONOGRAM

 

Szkolenie z zakresu: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – 18 godz. x 2 gr. – HARMONOGRAM

 

Szkolenie z zakresu: Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych – 27 godz. x 2 gr. HARMONOGRAM

 

Szkolenie z zakresu: Komunikacja wspomagająca i alternatywna – 18 godz. x 2 gr. – HARMONOGRAM

 

Szkolenie z zakresu: Usprawnianie głuchych: metoda werbo-tonalna – 20 godz., 1 gr. – HARMONOGRAM

 

Warsztaty: Formułowanie opinii logopedycznych – 16 godz. x 2 gr. – HARMONOGRAM

 

Warsztaty: Jak radzić sobie w sytuacji podejrzenia problemów pochodzenia psychiatrycznego pacjenta, opiekunów – 8 godz. x 2 gr.  HARMONOGRAM

 

Warsztaty: Glottodydaktyka: nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną – 16 godz. x 2 gr. – HARMONOGRAM

 

Warsztaty: Dziecko dwujęzyczne – 16 godz. x 2 gr. – HARMONOGRAM

 

Warsztaty: podstawy interpretacji wyników badań neurologicznych – 8 godz. x 1 gr. - HARMONOGRAM

 

Warsztaty: rozwiązywanie problemów w komunikacji z osobami w wieku senioralnym – 16 godz. x 1 gr. - HARMONOGRAM

 


Zadanie 2 - Kształcenie kompetencji komunikacyjnych – warsztaty

 

 

Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej – 16 godz. x 5 gr. HARMONOGRAM

 

Grupa wsparcia i rozwoju – 12 godz. x 5 gr. HARMONOGRAM

 

Superwizje zajęć logopedycznych – 8 godz. x 65 studentów

HARMONOGRAM   STYCZEŃ    LUTY    MARZEC   KWIECIEŃ   MAJ   CZERWIEC    2018

 


Zadanie 3 - Interdyscyplinarne kształcenie kompetencji - zadania projektowe

 

 

Zespoły ds. specyfiki wybranego zaburzenia rozwojowego – 12 godz. x 9 gr.

HARMONOGRAM    LUTY    MARZEC   KWIECIEŃ   MAJ   2018

 


Zadanie 4 - Interdyscyplinarne kształcenie kompetencji - wizyty studyjne

 

 

 Wizyty studyjne u pracodawców – 15 godz. x 3 placówki

– HARMONOGRAM

  

  

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

 

http://www.bip.uph.edu.pl/18152,25876,25877/25877/art18474.html
http://www.bip.uph.edu.pl/18152,25876,25877/25877/art18402.html
http://www.bip.uph.edu.pl/18152,25876,25877/25877/art18173.html

 

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

 

http://www.bip.uph.edu.pl/18152,25876,25878/25878/art18528.html
http://www.bip.uph.edu.pl/18152,25876,25878/25878/art18527.html
http://www.bip.uph.edu.pl/18152,25876,25878/25878/art18306.html