Historyk literatury i krytyk literacki. Zajmuje się literaturą Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem liryki awangardowej. Interesuje się również twórczością literacką związaną z regionem Warmii i Mazur (dawnym obszarem Prus Wschodnich) w aspekcie problematyki pogranicza kulturowego oraz poezją najnowszą.

PUBLIKACJE 

 

Książki autorskie

 1. Alchemia wyobraźni. Rezonans twórczości Tadeusza Micińskiego w poezji międzywojennej. Siedlce 2002.
 2. Mazurski splot. Szkice literackie. Warszawa 2003.
 3. Laboratorium awangardy. O twórczości literackiej Tytusa Czyżewskiego. Siedlce 2009.

Książki zbiorowe

 

 1. Kulturowe terytoria literatury. Red. Sławomir Sobieraj przy współpracy Danuty Dobrowolskiej. Siedlce 2006, ss. 170.
 2. Od tekstu literatury do tekstu kultury. Red. Sławomir Sobieraj, Andrzej W. Świderski. Siedlce 2007, ss. 225.
 3. Studia o twórczości Ernsta Wiecherta. Redakcja Sławomir Sobieraj. Siedlce 2010, ss. 169.
 4. Między człowiekiem i człowiekiem. Prace dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Lisowskiemu. Red. Sławomir Sobieraj, Małgorzata Burta, Marzena Kryszczuk. Siedlce 2013, ss. 490.

Artykuły naukowe

 1. Mistyka grzechu. Poetyckie manifestacje jako projekt metafizyki Tadeusza Micińskiego. W: Tradycja religijna w literaturze polskiej XIX wieku. Red. Jan Kaczyński. Olsztyn 1996, s. 145-156.
 2. Egzystencjalne aspekty lucyferyzmu Tadeusza Micińskiego. W: Idee i obrazy religijne w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Red. Grzegorz Igliński. Olsztyn 1998, s. 157-165.
 3. Karol Małłek na ziemi mrągowskiej. „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 2000, t. 2, s. 48-57.
 4. Synkretyzm form poetyckich Drugiej Awangardy. W: W kontekstach kultury, historii i geografii. Prace literaturoznawcze poświęcone pamięci Doktora Mirosława Świąteckiego. Red. Leokadia Hul. Olsztyn 2001, s. 45-60.
 5. Związki twórczości Ernsta Wiecherta z ziemią rodzinną. „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 2001, t. 3, s. 118-128. Przedruk w książce: Mazurski splot. Studia i szkice literackie. Warszawa 2003.
 6. Katastrofizm antycypacyjny. Uwagi na marginesie pozezji Władysława Sebyły i Józefa Czechowicza. „Doradca. Biuletyn Oświatowy ODN Siedlce” 2003, nr 5 (37), s. 31-34.
 7. Mazurski wajdelota. Rzecz o pisarstwie Erwina Kruka. „Ogród. Kwartalnik Humanistyczny” 2003, nr 3-4, s. 181-197. Przedruk w książce: Mazurski splot. Studia i szkice literackie. Warszawa 2003.
 8. Literacki krajobraz Mazur na przełomie XIX i XX wieku. „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 2002/2003, t. 4-5, s. 89-101. Przedruk w książce: Mazurski splot. Studia i szkice literackie. Warszawa 2003.
 9. Ameryka w oczach Reymonta. W: Tworczasć Zof”i Nałkowskaj i sławianskija kultury/ Twórczość Zofii Nałkowskiej i słowiańskie kultury. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Grodno Republika Białoruś 17-18 maja 2004. Grodno 2005, s. 292-304.
 10. Tytus Czyżewski - programotwórca i komentator literatury. W: Filozofia bliższa życiu. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Wojciechowi Słomskiemu. Red.  Paweł Czarnecki. T II. Warszawa 2005, s. 280-288.
 11. Dysonansowe serenady. Obrazy miasta w poezji Tytusa Czyżewskiego. W: Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek. Red. Adrian Gleń, Jacek Gutorow i Irena Jokiel. Opole 2005, s. 55-71.
 12. Tadeusz Miciński wobec Rosji i Rosjan. Między literaturą a ideologią. W: Europa a Rosja. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Red. Jan Gancewski i Jan Sobczak. Elbląg 2005, s. 351-367.
 13. Zapoznane felietony Tytusa Czyżewskiego. „Ruch Literacki”, z. 3, s. 303-309.
 14. Ikoniczność i werbalność tekstu poetyckiego. O formistycznych wierszach Tytusa Czyżewskiego. „Doradca”. Biuletyn Oświatowy. ODN Siedlce 2005, nr 5 (47), s. 27-31. Przedruk w: Od tekstu literatury do tekstu kultury. Red. Sławomir Sobieraj, Andrzej W. Świderski. Siedlce 2007, s. 193-203.
 15. Gramatyka poezji polifonicznej: Wat – Czyżewski – Iwaszkiewicz. W: Paradygmat pamięci w kulturze. Prace dedykowane Antoniemu Czyżowi. Red. Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka, Artur Ziontek. Siedlce 2005, s. 239-252.
 16. Obraz literatury polskiej w słownikach Mrongowiusza. „Mrągowskie Studia Humanistyczne” T. 6-7. 2004/2005, s. 243-251.
 17. Problematyka tożsamości Mazurów w prozie polskiej po II wojnie światowej. „Mrągowskie Studia Humanistyczne” T. 6-7. 2004/2005, s. 179-189.
 18. Recepcja Tadeusza Micińskiego w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. W: Przez dwa stulecia. In memoriam Artur Hutnikiewicz. Red. Janusz Kryszak i Hanna Ratuszna. Wyd. UMK Toruń 2006, s. 279-294.
 19. Religijne konteksty wczesnej liryki Czesława Miłosza. W: Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku. Red. Adrian Gleń, Irena Jokiel. Opole 2006, s. 57-67.
 20. Intermedialność w twórczości literackiej Tytusa Czyżewskiego. W: Kulturowe terytoria literatury. Red. Sławomir Sobieraj przy współpracy Danuty Dobrowolskiej. Siedlce 2006, s. 51-70.
 21. Literatura jako tekstualizacja kultury. Wstępna perspektywa. W: Kulturowe terytoria literatury. Red. Sławomir Sobieraj przy współpracy Danuty Dobrowolskiej. Siedlce 2006, s. 7-11.
 22. Формалистическая лягушка Титуса Чижевского. Мультипликации персонажа пьесы «Осёл  и Солнце в метаморфозе». „Висник Донецкого Институту Соціальної Освіти. Cepiя Филологія. Журналистика. Том III, 3/2007 (Donieck, Ukraina), s. 69-75.
 23. Wokół formizmu poetyckiego Tytusa Czyżewskiego. „Teksty Drugie” 2007, nr 3, s. 172-184.
 24. Tytus Czyżewski i „upiór” Toledo. „Fraza” 2007, nr 1-2, s. 68-75.
 25. Barokowe konteksty awangardy. Poetyckie paralele i powinowactwa. W: Jan Amos Komeński a kultura baroku. Red. Barbara Sitarska, Roman Mnich. Siedlce 2007, s. 243-257.
 26. Między destrukcją a konstrukcją. O awangardowych koncepcjach sztuki europejskiej na przykładzie poezji. W: Sytuacja sztuki. Spojrzenie na przełomie XX i XXI wieku. Red. Roman Bobryk. Siedlce 2007, s. 65-74.
 27. Inne oblicze katastrofizmu Drugiej Awangardy. O niepokoju immanentnym i lękach cywilizacyjnych w poezji Józefa Czechowicza i Władysława Sebyły. W: Od tekstu literatury do tekstu kultury. Red. Sławomir Sobieraj, Andrzej W. Świderski. Siedlce 2007, s. 45-62.
 28. Wobec wydziedziczenia. Trójgłos poetów Północy (Erwin Kruk – Kazimierz Brakoniecki – Zbigniew Chojnowski). „Mrągowskie Studia Humanistyczne” Tom 8-9, 2006/2007, s. 159-171.
 29. Formistyczny bestiariusz w jednoaktówce Tytusa Czyżewskiego „Osioł i Słońce w metamorfozie”. „Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy”, Rok I : 2007 - W kręgu mitologii i mitopoetyki. (Siedlce ) 2008, s. 133-144.
 30. Ameryka Reymonta. Między Polonią a Nowym Światem. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica". T. 11. 2008 [publik. 2009], s. 85-100.
 31. Betlejem pod wierchami. O pastorałkowych apologiach góralszczyzny w poezji Tytusa Czyżewskiego. W: Święte miejsca w literaturze. Red. Zbigniew Chojnowski, Anna Rzymska, Beata Tarnowska. Olsztyn 2009, s. 105-116.
 32. Twórczość Ernsta Wiecherta a kultura pogranicza. W: Studia o twórczości Ernsta Wiecherta. Red. Sławomir Sobieraj. Siedlce 2010, s. 87-101.
 33. Od „Orbis pictus” do tak zwanych „Komeniuszy”. Przyczynek do polskiej recepcji dzieł Jana Amosa Komeńskiego w Polsce. W: Jan Amos Komeński a Europa XVII wieku. Red. Roman Mnich, Barbara Sitarska. Siedlce 2012, s. 213-222.
 34. O wierszach Dawida Półrolniczaka. W: Życie literackie i kulturalne Siedlec. Tradycja i współczesność. Red. Klaudia Jastrzębska, przy udziale Jolanty Sawickiej-Jurek i Ewy Borkowskiej. Siedlce, stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce 2013, s. 221-234.
 35. Struga z Żeromskim dialog o dochodzeniu do niepodległości. Ideologiczne konteksty opisu zrywu legionowego. W: Między człowiekiem i człowiekiem. Prace dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Lisowskiemu. Red. Sławomir Sobieraj, Małgorzata Burta, Marzena Kryszczuk. Siedlce 2013, s. 195-211.

Recenzje

 

 1. Dziennik filozoficzny Elzenberga (recenzja; Henryk Elzenberg: Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków 1994). „Nowy Nurt” 1995, nr 7, s. 13.
 2. Wiersze rwane prosto z krzaka (recenzja; Jan Twardowski: Sześć pór roku. Kraków 1995). „Nowe Książki” 1996, nr 1, s. 19.
 3. Blaue Oktavhefte (recenzja; Franz Kafka: Osiem notatników. Tłum. Barbara L. Surowska. Gdańsk 1995). „Nowy Nurt”1996, nr 3, s. 10.
 4. Ocean jest wewnątrz (recenzja; Malcolm Lowry: Prom na Gabriolę. Tłum. Alina Pożarowszczyk. Poznań 1995). „Nowy Nurt” 1996, nr 5, s. 14.
 5. Klucze do czasu – przemijanie i tylko podróż (recenzja; Krzysztof D. Szatrawski: „tak cicho śpiewa północ…”. Olsztyn 1997). „Borussia” (Kultura-Historia-Literatura) 1998, nr 16, s. 338-340.
 6. Kolejowy splin (recenzja; Jan Jastrzębski: Prozy kolejowe. Gołdap 1999). „Borussia” 1999, nr 18/19, s. 425-427.
 7. Pieśni radości i zwątpienia (recenzja; Krzysztof D. Szatrawski: Pieśni miłości i rozstania. Olsztyn 1999). „Borussia” 2000, nr 20/21, s. 285-286.
 8. Nie tylko zamki i kościoły…(recenzja; Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec: Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich. Dobra utracone czy ocalone? Br. i m. „Warmia i Mazury” (Kultura-Społeczeństwo-Region) 2000, nr 1, s. 50-51.
 9. Smuga cienia (recenzja; Piotr Bałtroczyk: Krawiectwo miarowe. Samouczek. 2000). „Warmia i Mazury” 2000, nr 1, s. 53-54.
 10. Wsteczna perspektywa (recenzja; Stefan Połom: Zegar życia. Poezje. Olsztyn 2000). „Warmia i Mazury” 2000, nr 2, s. 38.
 11. (recenzja; Sławomir Rudnicki: Rysy życia. Mrągowo 1999). „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 2000, t. 2, s. 135-137.
 12. Życie nieproste (recenzja: Ernst Wiechert: Proste życie. Tłum. Tadeusz Ostojski. Olsztyn 2001). „Warmia i Mazury” 2001, nr 7, s. 43.
 13. (recenzja: Jadwiga Tressenberg: Mazurskie opowieści. Pozezdrze 2000). „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 2001, t. 3, s. 140-142.
 14. Kręgi Borussii (recenzja; Zbigniew Chojnowski: Zmartwychwstały kraj mowy. Literatura Warmii i Mazur lat dziewięćdziesiątych. Olsztyn 2002). „Fraza” (Poezja – Proza – Esej) 2003, nr 1-2, s. 283-285.
 15. Oswajanie cienia (recenzja; Marzanna Kielar: Umbra. Warszawa 2002). „Twórczość” 2003, nr 10, s. 108-110.
 16. Śpiew jest naszą egzystencją (recenzja; Krzysztof Karasek: Maski. Warszawa 2002). „Borussia” 2003, nr 29, s. 194-196.
 17.  Barbary Otwinowskiej poetyckie umocnienia (recenzja; Barbara Otwinowska: Konsolacje. Medytacje. Warszawa 2003). „Ogród. Kwartalnik Humanistyczny” 2003, nr 1-2, s. 417-423.
 18. Oblicza mazurskości: Fritz Skowronnek (recenzja: Fritz Skowronnek: Księga Mazur. Tłum. Anna Jachimiak. Olsztyn 2002). „Kresy” 2003, nr 4, s. 157-160.
 19. (recenzja;Erwin Kruk: Szkice z mazurskiego brulionu. Olsztyn 2003). „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 2002/2003, t. 4-5, s. 178-182.
 20. (recenzja; Czytanie Witkacego. Studia. Red. Antoni Czyż. Siedlce 2001). „Pamiętnik Literacki” 2004, nr 2, s. 216-223.
 21. (recenzja: Czesław Miłosz: Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931-1939. Zebrała i opracowała Agnieszka Stawiarska. Kraków 2003). „Ruch Literacki” 2005, z. 1, s. 94-98.
 22. Meandry historii regionalnej. O współczesnych próbach opisu dziejów Mazur i Mazurów. Uwagi o pracach Erwina Kruka i Andreasa Kosserta. „Rocznik Mazurski” , T. IX / 2005, s. 126-133.
 23. (recenzja; Andreas Kossert: Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich. Przełożyła Barbara Ostrowska. Warszawa 2004). „Mrągowskie Studia Humanistyczne” T. 6-7. 2004/2005, s. 392-395.
 24. (recenzja: Mariusz Więcek: Dar języków i inne przejęzyczenia. Gdańsk 2005). „Mrągowskie Studia Humanistyczne” T. 6-7. 2004/2005, s. 389-391.
 25. Piękni w czasach szpetnych (recenzja: Jarosław Abramow-Newerly: Lwy STS-u. Warszawa 2005). „Twórczość” 2006, nr 1, s. 110-112.
 26. Pamięć w ramie teraźniejszości (recenzja: Erwin Kruk: Znikanie. Olsztyn 2005). „Akcent” (Literatura i Sztuka. Kwartalnik) 2006, nr 2, s. 139-142.
 27. Filozofia mikrokosmosu, czyli nieskończoność rzeczy najdrobniejszych (recenzja; Janusz Kryszak: Elegia na odejście szpaka. Toruń 2005). „Twórczość” 2006, nr 11, s. 103-105.
 28. Przewrotność, przejęzyczenia (i coś jeszcze) (recenzja: Mariusz Więcek: Dar języków i inne przejęzyczenia. Gdańsk 2005). „Twórczość” 2006, nr 12, s. 107-109).
 29. Mazurski trop (recenzja: Zbigniew Chojnowski: Ląd gordyjski. Gołdap 2006). „Twórczość” 2007, nr 5, s. 105-107.
 30. Rehabilitacja pisarza. (recenzja: Marcin Giersz (Gerss). Red. Zbigniew Chojnowski. Gołdap 2009). „Nowe Książki” 2010, nr 3, s. 39.
 31. Interdyscyplinarne czytanie Czyżewskiego. (recenzja: Agata Soczyńska: Tytus Czyżewski. Malarz-poeta. Warszawa 2006). „Spotkania Humanistyczne” 2010, nr 1, s. 129-132.
 32. Przypomnienie Artura Rzeczycy. (recenzja: Artur Rzeczyca: Ziemia rośnie. Wstępem i komentarzem opatrzył Janusz Kryszak. Toruń 2009). „Nowe Książki” 2010, nr 6, s. 68-69.
 33. Szukanie Ukrytego (recenzja: Adam Zagajewski: Niewidzialna ręka. Kraków 2009). „Fraza” 2011, nr 1, s. 297-299.
 34. Świetliste szczeliny (recenzja – Janusz Kryszak: Szczeliny świata. Toruń 2011). „Fraza” 2012, nr 4, s. 289-291.
 35. Aktualność Czyżewskiego. „Twórczość” 2013, nr 6, s. 126-128.