koriakowcewa_1

prof. UPH dr hab. Elena Koriakowcewa

Dyscyplina naukowa i specjalność, główna problematyka badawcza: języki słowiańskie, język rosyjski, badania porównawcze języków słowiańskich: słowotwórstwo, semantyka słowotwórcza i leksykalna, etymologia.

Stopień doktora – 1985 r. (Instytut Języka Rosyjskiego AN ZSRR, Moskwa, Rosja; promotor – prof. dr hab. Igor S. Ułuchanow; tytuł rozprawy „Historia transpozycyjnych stosunków słowotwórczych  rzeczowników i czasowników  w języku rosyjskim”).

Stopień doktora habilitowanego1995 (tytuł rozprawy „Nazwy czynności w języku rosyjskim: historia, semantyka słowotwórcza”, Oddział Historii Języka Rosyjskiego Instytut Języka Rosyjskiego im. W.W.Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja).

W latach 1994-1996 – samodzielny pracownik naukowy Instytutu Języka Rosyjskiego im. W.W.Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk (Oddział Historii Języka Rosyjskiego);

w latach 2000-2003 – pracownik nadetatowy tego właśnie Instytutu (praca na zasadzie umowy o dzieło, temat badawczy: Nomina actionis w historii języka rosyjskiego).

Obecnie profesor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Od marca 2008 r. do 1 października 2009 r. – Kierownik Pracowni Lingwistyki Porównawczej Katedry Językoznawstwa IFP. Po likwidacji Katedry Językoznawstwa, od 1 listopada 2009 r. – Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Logopedii, od  1 stycznia 2013 - Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki,  także Kierownik Pracowni Lingwistyki Porównawczej, strona WWW Zakładu

https://sites.google.com/site/zakladlingwistykistosowanej/

 

Kontakt: elena.koriakowcewa@uph.edu.pl lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze (realizowane tematy):

 

 • w latach 1989-1991 – Etymologiczny słownik języka rosyjskiego (Dział Historii Języka Rosyjskiego Instytutu Języka Rosyjskiego im. im. W.W.Winogradowa Rosyjskiej AN);
  • w latach 1993-1995 – Słownik języka staroruskiego XI-XIV ww. (Dział Historii Języka Rosyjskiego Instytutu Języka Rosyjskiego im. W.W.Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk);
  • w latach 1995-2003 – Historyczne słowotwórstwo języka rosyjskiego. Nomina actionis (Dział Historii Języka Rosyjskiego Instytutu Języka Rosyjskiego im. W.W.Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk);
  • w latach 2001-2008 – Kategorie nomina abstracta w językach polskim i rosyjskim (Katedra Językoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach);
  • w latach 2007-2008 – Dynamika i statyka w systemach leksykalnych i słowotwórczych języków słowiańskich (Komisja Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Instytut Językoznawstwa im. A.A. Potebni Akademii Nauk Ukrainy; kierownik tematu –  prof. dr hab. Jevgenija A. Karpilovskaja);
  • wynik: referat pt. Innowacje na peryferii kategorii semantyczno-słowotwórczych na XIV Międzynarodowych Kongresie Slawistów (Macedonia, Ochryda, 10-17.09.2008);
  • od roku 2008 – Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich (własna Pracownia w obrębie Katedry Językoznawstwa, od października 2009 r. –  w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Logopedii Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, od 23 listopada  2010 r. – Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego); od  stycznia 2013 roku - w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH;
  • od roku 2011 – Słowotwórstwo a nowe style funkcjonalne języków słowiańskich (Komisja Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów – organizacji UNESCO); kierownik tematu i moderator bloku tematycznego na XV Międzynarodowym Kongresie Slawistów (Białoruś, Mińsk, 20.-27.08.2013);
 • wyniktom referatów: Koriakowcewa E. (red nauk.), Słowotwórstwo a nowe style funkcjonalne języków słowiańskich/Word-formation and the  new functional styles of Slavic languages. Papers in thematic session. XV International Congress of Slavists Belarus, Minsk, 20. – 27.08.2013. Wydawnicteo UPH w Siedlcach, Siedlce, 2013, 145 s.

 

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi:

 

• Instytut Języków Słowiańskich Uniwersytetu w Giessen (Niemcy) – prof. H. Jelitte  (w latach 1995-2000); staż naukowy na Uniwersytecie w Gissen (1995/styczeń 1996 r.); współpraca nad Handbuch zu den modernen Theorien der russischen Wortbildung; wydany  w serii Beiträge zur Slavistik, tom XLIII. Frankfurt am Main etc., 2000;

• Instytut Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa), Dział Historii Języka Rosyjskiego – prof. Igor S. Ułuchanow (od 1996 r. do r. 2003), udział   w realizacji 3 grantów Rosyjskiego Funduszu Badań Fundamentalnych oraz grantu Rosyjskiego Naukowego Funduszu Humanitarnego;

• Uniwersytet TUSCIA (Viterbo, Włochy) – wrzesień 2007, prowadzenie wykładów dla studentów-slawistów w ramach programu UE LLP/ERASMUS;

• Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně (Ustí nad Labem, Czechy) – listopad 2007, kwiecień 2009 r. , kwiecień 2011 r., kwiecień 2011 r., kwiecień 2012 r., kwiecień 2013 r.prowadzenie wykładów dla studentów-slawistów w ramach programu UE LLP/ERASMUS;  współpraca z dr Jaroslavą Celerovą w celu przygotowania tomu zbiorowego „Język  rosyjski w biznesie”;

• Uniwersytet w Ostrawie (Czechy), Katedra Slawistyki –  w listopadzie 2009 r. – umowa w ramach programu UE LLP/ERASMUS; od czerwca 2010 r. współpraca  z PhDr. Ljubą Mrověcovą , Ph.D. w celu przygotowania monografii zbiorowej „Język  rosyjski  w biznesie”.

Realizowane zewnętrzne projekty badawcze:

 

 

Udział w projekcie wydawniczym„Handbooks of Linguistics and Communication Science: Word-Formation/ An International Handbook of Languages of Europe (Ed. Peter O. Muller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer), Wydawnictwo  DE GRUYTER MOUTON (Berlin-New York).

• Udział w projekcie "Słowiańskie słowotwórstwo w aspekcie porównawczym"  realizowanym w ramach Komisji Słowotwórstwa pod egidą Międzynarodowego Komitetu Slawistów (koordynator projektu w latach 2005-2006 –  Przewodniczący Komisji Słowotwórstwa, prof. dr hab. Igor Ułuchanow, Instytut Języka Rosyjskiego im.W.W.Winogradowa RAN, Moskwa, Rosja; koordynator projektu w latach 2007-2009 - Przewodniczący Komisji Słowotwórstwa, prof. dr hab. Aleksander A.Łukaszaniec, Dyrektor Instytutu Języka Białoruskiego i Literatury Białoruskiej NAN, Mińsk, Białoruś, od roku 2008 –  Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Slawistów).

 

Członkowstwo w towarzystwach naukowych

 

  1. Międzynarodowy Komitet Slawistów / Komisja Słowotwórstwa (sekretarz naukowy); http://ksl.mks.uph.edu.pl/
  1. Międzynarodowy Komitet Slawistów / Komisja Socjolingwistyki (członkini); http://www.uj.edu.pl/web/klks/czlonkowie-komisji
  1. Polskie Towarzystwo Językoznawcze;
  1. Polskie Towarzystwo Rusycystyczne;
 1. Towarzystwo Kultury Języka.
 2. Siedleckie Towarzystwo Naukowe

 

 

Członkowstwo w komitetach redakcyjnych międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych

 

 1. Członkini komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego Usta ad Albim BOHEMICA (Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Czechy,) ISSN 1802-825 http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3894&Itemid=22
 2. Członkini komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego Uniwersytetu w Woronieżu (Rosja) Вестник ВГУ. Серия: лингвистика и межкультурная коммуникация  http://www.vestnik.vsu.ru/content/lingvo/
 3. Członkini komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego Conversatoria Linguistica, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach, http://www.ifp.uph.edu.pl/index.php/pl/conversatoria-linguistica.html
 4.  Członkini komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego Conversatoria Linguistica, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach.
 5. Członkini komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego „Вестник Чеченского государственного университета», Groznyj (Federacja Rosyjska) http://www.chesu.ru/science-and-youth/editorial-and-publishing-department.html?lang=ru

Recenzentka 6 rozpraw doktorskich i 3 rozpraw habilitacyjnych, także wielu prac zbiorowych.

 

Autorka ponad 160 prac naukowych z zakresu słowotwórstwa synchronicznego i historycznego, leksykologii i semantyki, wydanych w czasopismach i pracach zwartych o zasięgu międzynarodowym wydanych m.in. w Austrii, Bułgarii, Czechach, Korei Południowej, Niemczech, Rosji, Serbii, na Białorusi i Ukrainie.

Podstawowe prace wydane:

 

a) w Austrii:
 1. Словообразование в его отношении к лексической семантике (Słowotwórstwo a semantyka leksykalna). [In:] Slavica Aenipontana. Band 10: Wortbildung: interaktiv im Sprachsystem – interdisziplinär als Forschugsgegenstand. Materialien der 3. Konferenz der Kommission für slawische Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee / red. Ingeborg Ohnhaiser.  Innsbruck, 2000, s. 231-242;
b) na Białorusi:
 1. Функции формантов и типы дериватов: о словообразовательном статусе имен на -ство (Funkcje formantów a typy derywatów: słowotwórczy status  rzeczowników z sufiksem –ство). [In:] Сенкевич В.И. (ред.), Имя и слово. Сборник научных и учебно-методических трудов. Вып.1, Брест: Издательство Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина., 2003, s. 22-31;
 2. Тенденции развития русских и польских nomina actionis с изофонными формантами (Tendencje rozwoju rosyjskich i polskich nomina actionis o podobnych formantach). [In:] Праблемы тэорыi i гiстории славянскага словаўтварэння. Даклады Шостай Мiжнароднай канферэнцы Камiсii па славянскаму словаўтварэнню пры Мiжнародным камiтэце.  Miнск: Издательство Белорусского государственного лингвистического университета, 2004, s. 63-75;
 3. О сопоставительном описании словоообразовательных категорий: на материале русского и польского языков (Opis konfrontatywny rosyjskich i polskich kategorii słowotwórczych). [In:] Сенкевич В.И. (ред.), Имя и слово. Сборник научных и учебно-методических трудов. Вып.2, Brześć, Wyd-wo Uniwersyteckie, 2006, s. 22-32;
 4. О словообразовательной компрессии: на материале русского и польского языков (O kompresji słowotwórczej w językach rosyjskim i polskim). [In:] Лукашанец А.А. (ред.), Функциональные аспекты словообразования, Mińsk, Wyd-wo Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego,  2006, s. 122-131;
c) w Bułgarii:
 1. Продуктивные словообразовательные модели: социокультурная и системная детерминированность функционирования (Produktywne modele słowotwórcze: socjokulturowe i wewnątrzjęzykowe warunki funkcjonowania. [In:] Словообразуване и лексикология. Доклади от Десета международна конференция на Комисията по славянско словообразуване при Международния комитет на славистите. София, 1-6 октомври 2007 г. Ред. В. Радева, Ц. Аврамова, Ю. Балтова. Университетско издателство «Св. Климент Охридски». София, 2009, s. 237-247;
 2. Инновации в словообразовании русских, польских и чешских nomina abstracta: модальные предикаты (Innowacje w słowotwórstwie  rosyjskich, polskich i czeskich nomina abstracta: predykaty modalne). [In:] Иван Харлампиев (red.), Проблеми на балканското и славянското езикознание, Велико Търново (Wielkie Tarnowo), 2010, s. 9-19;
 3. Деривационный потенциал концептв ПАТРИОТ и его реализация в эпоху глобализма (на материале русского, польского и чешского языков) (Derywacyjny potencjał konceptu PATRIOTA a jego realizacja w epoce globalizmu w językach rosyjskim, polskim i czeskim) [In:] Аврамова Ц. и кол. (ред.), СЛОВО  И СЛОВЕСНОСТ. Księga ku czci Profesor Julii Bałtowej, Wyd-wo Университетско издателство «Св. Климент Охридски, EMAC, Sofia, 2010, s.214-222;
d) w Czechach:
 1. Единицы сопоставительного описания словообразовательных систем славянских языков: на материале руcского и польского языков ( Jednostki opisu porównawczego systemów słowotwórczych języków słowiańskich: na materiale języków rosyjskiego i polskiego). [In:] Ukrainica Brunensia I. Украïнiстика: Минуле. Сучасне. Майбутнє, Brno, Wyd-wo Brneńskiego Uniwersytetu, 2004,  s. 129-138;
 2. Русский язык в эпоху Интернета: новые nomina abstracta в текстах общероссийских газет (Język rosyjski w epoce Internetu: nowe nomina abstacta w prasie rosyjskiej). [In:] ROSSICA OLOMUCENSIA, t. XLVI-II, Olomouc, 2008, s.79-82.
 3. Nomina absracta c интернациональными формантами в русском, польском и чешском языках: специфика морфемизации (Nomina absracta  z internacjonalnymi formantami w językach rosyjskim, polskim i czeskim). [In:] ROSSICA OLOMUCENSIA, Olomouc, nr 2. Vol. XLVIII, 2009, s.139-144. http://www.rusistika.upol.cz/fileadmin/ksl/rusistika/rossica/RosOl_Vol_XLVIII_num2_text.pdf
 4. Окказионализмы в рекламных текстах: структура, семантика, прагматика (Okazjonalizmy w tekstach reklamowych: struktura, semantyka, pragmatyka). [ In:] XXI.Olomoucké Dny Rusistů, Olomouc 2011, s. 175-179; http://www.rusistika.upol.cz/fileadmin/ksl/rusistika/rossica/rossica_sbornik2011.pdf
 5.  Экспрессивные    неологизмы  с   интернациональными   формантами в  русском, польском  и  чешском языках. [In:] XXII.Olomoucké Dny Rusistů, Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 105-108. http://www.rusistika.upol.cz/fileadmin/ksl/rusistika/rossica/RosOl_LIII_sbornik2014.pdf#page=106
e) w Korei Południowej:
 1. О динамической синхронии в словообразовании (O synchronii dynamicznej w słowotwórstwie). [In:] Nam–Sin Cho (red.), Rocznik Koreańskiej Asocjacji Slawistów  „Исследования по славянским языкам”, 2006, nr 11,  s.151-158;
 2. Дериваты в тексте: экспликаторы категориального словообразовательного значения существительных наство (Derywaty w tekście: eksplikatory kategorialnego znaczenie rzeczowników s formantem –stwo).[In:] Nam–Sin Cho (red.), Rocznik Koreańskiej Asocjacji Slawistów  „Исследования по славянским языкам”, 2008, tom 13, s.165-177;
f) w Niemczech:
 1. Эвoлюция имeн дeйcтвия c cyффикcoм –ocть в pyccкoм языкe (XI-XX вв.) (Ewolucja nazw czynności z sufiksem –ocть w historii języka rosyjskiego (XI-XVII  w.w.) / Elena Koriakowcewa // [In:] Herbert Jelitte, Oleg F. Žolobov (ed.),  Beiträge zur Slavistik. Bd. XXXIII. Studien zur russischen Sprache und Literatur des 11-18. Jahrhunderts,- Frankfurt am Main etc.: „Peter Lang”, 1997,  s.279-293;
 2. Oтcyбcтaнтивныe имeнa дeйcтвия c фopмaнтaми oтглaгoльныx nomina actionis (Odsubstantywne nazwy czynnośc z wykładnikami afiksalnymi odczasownikowych nomina actionis). [In:] Elena Bogdanova, Margot Sobieroj (ed.), Florilegium Slavicum. Liber ad honorandum Herbert  Jelitte, Frankfurt am Main etc.: „Peter Lang”,  1998, s.141-152;
 3. Eдиницы диaxpoничecкoгo oпиcaния cлoвooбpaзoвaтeльнoй cиcтeмы: cлoвooбpaзoвaтeльнaя кaтeгopия (Jednostki opisu diachronicznego systemu słowotwórczego: kategoria słowotwórcza). [In:] Renate Belentschikow (red.), Neue Wege der slavistischen Wortbildungsforschung. 2.Tagung der Internationalen Kommission für slavistische Wortbildung, Frankfurt am Main etc.: „Peter Lang”, 1999, s.295-305;
 4. Polymotivation in der Wortbildung. [In:] Herbert Jelitte, Nina Schindler (ed.), Beiträge zur Slavistik. Band XLIII : Handbuch zu den modernen Theorien der russischen Wortbildung, Frankfurt am Main etc. : „Peter Lang”, 2000, s. 595-604;
 5. Wortbildungsform. [In:] Herbert Jelitte, Nina Schindler (ed.), Beiträge zur Slavistik. Band XLIII: Handbuch zu den modernen Theorien der russischen Wortbildung, Frankfurt am Main etc. : „Peter Lang”, 2000, s.461-466;
 6. Wortbildungsklasse. [In:] Herbert Jelitte, Nina Schindler (ed.), Beiträge zur Slavistik. Band XLIII: Handbuch zu den modernen Theorien der russischen Wortbildung, Frankfurt am Main etc. : „Peter Lang”, s.455-460;
 7. Русские nomina actionis: особенности деривационной комбинаторики (диахронический аспект)(Rosyjskie nomina actionis, ich właściwości derywacyjne: aspekt diachroniczny). [In:] Swetlana Mengel (red), Slavica Varia Halensia. Band 7 : Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik, Münster-London-Hamburg, 2002, – s. 343-354;
 8. Категория nomina abstracta в русском и польском языках: к вопросу о модальных именных предикатах (Kategoria nomina abstracta w językach rosyjskim i polskim: problem modalnych predykatów imiennych). [In:] Westost–passagen. Slawistische Forschungen und Texte 6: Slawistische Kategorien und die Slawischе Wortildung. Herausgegeben von Hanna Burchardt und Alicja Nagórko. Hildesheim– Zürich– New York, „Georg Olms Verlag”,  2007, s.461-478;
 9. Общеславянский фонд интернациональных словообразовательных морфем: теоретические и прагматические аспекты исследования (Ogólnosłowiański zasób internacjonalnych morfemów słowotwórczych: teoretyczne i pragmatyczne aspekty badania). [In:]  Swetlana Mengel (Hg.): Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte. LIT-Verlag Dr. W Hopf, Berlin 2014 (= Slavica Varia Halensia, Bd. 12), s. 112-133. ISBN 978-3-643-12750-1
g) w Polsce:
 1. Знaчeниe и oбpaзoвaниe oтcyбcтaнтивныx имeн дeйcтвия нa –cтвo/-stwo в pyccкoм и пoльcкoм языкax (Semantyka i derywacja nazw czynności  z formantami –cтвo, -stwo w językach rosyjskim i polskim). [In:] Marian Bobran (red.), Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie, Rzeszów, 1995, s.119- 130;
 2. Oтaдъeктивныe nomina actionis нa –cтвo/-stwo в pyccкoм и пoльcкoм языкax (Odprzymiotnikowe nazwy czynności z formantami –cтвo/-stwo w językach rosyjskim i polskim). [In:] Franciszek Nosowicz (red),  Białystocki Przegląd Kresowy, T.3: „Kontakty językowe pogranicza kultur narodowych”, Białystok, 1995, s. 97-115;
 3. Имена действия с формантамиость/-ość в русском и польском языках. [In:] Franciszek Nosowicz (red), Białostocki  Przegląd Kresowy. T.5: „Dziedzictwo kultur narodowych”, Białystok, 1996, s. 87-97;
 4. Имeнa дeйcтвия (cocтoяния) нa –cтвиe и нa –cтвo в иcтopии pyccкoгo литepaтypнoгo языкa (Nazwy czynności z formantami –cтвиe, –cтвo w historii rosyjskiego języka literackiego. [In:] Marian Bobran (red.), Pycиcтикa и coвpeмeннocть. Языкoзнaниe, Rzeszów, 1999, s. 219-23;
 5. Семантика аффиксов и дериваты (Semantyka afiksów a derywaty). [In:] Michał Blicharski (red.),  „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego“, nr 1932, t. 2: Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich, Katowice, 2000, s. 15-23;
 6. Словообразование и заимствование (о роли заимствования в развитии и преобразовании словообразовательных типов и категорий русского языка) (Słowotwórstwo a zapożyczenie: rola pożyczek w przekształaceniu typów  i kategorii słowotwórczych języka rosyjskiego). [In:] Krystyna Kleszczowa, Ludwik Selimski (red.), Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Katowice : GNOME, 2000, s. 164-171;
 7. О новых подходах к описанию словообразовательной системы русского языка (O nowych metodach opisu systemu słowotwórczego języka rosyjskiego). [In:] Luciński K. (red.), Studia rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej. Tom 12: „Teoria i praktyka nauczania języka rosyjskiego, literatury i kultury Rosji u progu XXI wieku”, Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2003, s. 143-151;
 8. Отыменные nomina actionis: рост продуктивности словообразовательных типов к концу ХХ века (Odimienne nomina actionis: wzrost produktywności typów słowotwórczych pod koniec XX w.) [In:] Tichoniuk B., Ksenicz A. (red.), Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy końca XX wieku, Zielona Góra: Wyd-wo. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 163-170;
 9. Словообразовательные категории имен действия (на материале русского и польского языков) (Kategorie słowotwórcze nomina actionis w językach rosyjskim i polskim). [In:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Warszawa: „Artico”, 2003, s. 140-144;
 10. Языковой образ российской действительности в современной столичной прессе (Obraz językowy rzeczywistości rosyjskiej we współczesnej prasie stolecznej. [In:] „Przegląd Rusycystyczny”, 2006, nr 2, s. 86-96 ttp://www.przegladrusycystyczny.pl/?s=numery&arch=1&id=29
 11. Словообразовательные неологизмы во внешнем контексте: к вопросу об экспликаторах мотивированности (Neologizmy słowotwórcze w kontekście zewnętrznym: problem wykładników motywacji). [In:] Rudnik-Karwatowa Zofia (red.), SLAVICA. Prace Slawistyczne, tom 124: Słowotwórstwo i tekst.  SOW, Warszawa , 2007, s.69-78;
 12. Modalne nomina abstracta  w języku polskim i rosyjskim (aspekt diachroniczny). [In:] Roman Laskowski (red.), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, zeszyt LXIII, Kraków: UNIVERSITAS, s.139-146;
 13. Язык современной российской прессы: варваризмы и арготизмы как сигналы речевой агрессии (Język współczesnej prasy rosyjskiej: barbaryzmy i argotyzmy jako sygnale agresji). [In:] Rudnik-Karwatowa Zofia (red), SLAVICA. Prace Slawistyczne, tom 125: Współczesna komunikacja językowa: Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich, SOW, Warszawa , 2008, s.95-105;
 14. Изменения в русской языковой картине мира:  nomina abstracta – медиальные неологизмы (Zmiany językowego obrazu świata rosyjskiego: nomina abstracta jako neologizmy mediów masowych). [In:] Czapiga A., Czapiga Z (red.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста, Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2009, s.55-67;
 15. Интернациональное vs. национальное в словообразовательной системе: к постановке вопроса (Internacjonalny vs. nacjonalny podsystem słowotwórczy). [In:] Koriakowcewa E. (red.), Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2009, s. 179-199;
 16. Язык российских СМИ в эпоху постмодерна: рост словообразовательной активности арготизмов (Język rosyjskich mediów masowych w epoce postmoderny; wzrost aktywności słowotwórczej argotyzmów). [In:] Viara Maldjieva (red.), SLAVIA MERIDIONALIS, tom 9: Słowotwórstwo języków niestandardowych, , Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa, 2009,  s. 171-180;
 17. Oб интегриpующей роли общеславянского фонда интернациональных морфем (Rola integrująca ogólnosłowiańskiego zasobu morfemów internacjonalnych) [In:] Koriakowcewa E. (red), Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej: teoria i metodologia badań lingwistycznych, Wyd-wo UPH w Siedlcach, Siedlce, 2010, s. 89-102;
 18. Nomina actionis” z nowymi formantami internacjonalnymi w języku rosyjskim epoki postmoderny (w porównaniu z językiem polskim i czeskim) [In:] „Studia Rossica Poznaniensia”, tom XXXV, Wyd. UAM, Poznań, 2010, s. 83-92 https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6666/1/083-092.pdf ;
 19.  Nostalgia za komunizmem: problemy socjalne a językowy obraz świata w prasie rosyjskiej) [tekst w języku rosyjskim]/ [In:] „ Przegląd Rusycystyczny”, 2011, nr 4 (136), s.104-116;
 20. Деривационные компрессаты в рекламных текстах: стихия словопроизводства vs. системность (Kompresja derywacyjna w tekstach reklamowych: spontaniczność  vs. systemowość), [In:] (Jerzy Sierociuk - red.), Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst: Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13. Wydawnictwo PTPN, Poznań, 2012, s. 229-237;
 21. Словообразовательные приемы когнитивного кодирования: на материале русских и польских рекламных текстов (Słowotwórcze metody kodowania kognitywnego: na materiale języków polskiego i rosyjskiego).[In:] Koriakowcewa E, Gardzińska J ( red.), Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego, Wyd-wo UPH w Siedlcach, Siedlce, 2012, s. 103-116;
 22. Словообразовательные ресурсы новых функциональных стилей славянских языков. [In:] Koriakowcewa E. (red nauk.), Słowotwórstwo a nowe style funkcjonalne języków słowiańskich/Word-formation and the new functional styles of Slavic languages. Papers in thematic session. XV International Congress of Slavists Belarus, Minsk, 20. – 27.08.2013 Wydawnicteo UPH w Siedlcach, Siedlce, 2013, s. 9-38 http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&e=1&a=1&id=100000087 http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/
 23. Słowotwórcze zasoby nowych stylów funkcjonalnych w językach słowiańskich. [In:] LingVaria (Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), 2014, nr 1 (17), s. 9-34. ISSN 1896-2122. Cytowana w SLAVIA ORIENTALIS (czasopismo z listy C, nr 3525, ISSN 0037-6744), tom LXIII, nr 4, rok 2014: Aleksander Kiklewicz, Аффиксальная деривация и синтаксическая компрессия, s. 613-614.
h) w Rosji:
 1. Cловooбpaзoвaтeльная мoтивaция и иcтopичecкaя пpoизвoднocть (Motywacja słowotwórcza a derywacja). [In:] „Hayчныe дoклaды выcшeй шкoлы. Филoлoгичecкиe нayки”, № 6,  Moskwa, 1984;
 2. Дepивaциoнныe пpoцeccы и отношения в cлoвooбpaзoвaтeльныx пapax „глaгoлимя дeйcтвия(Procesy derywacyjne a stosunki motywacyjne w parach „czasownik – nazwa czynności“). [In:]Hayчныe дoклaды выcшeй шкoлы. Филoлoгичecкиe нayки”, № 3, Moskwa., 1993,  s.43-51;
 3. Oб oтымeнныx имeнax дeйcтвия в pyccкoм языкe (Odimienne nazwy czynności w języku rosyjskim). [In:] „Pyccкий язык в шкoлe“, № 4, Moskwa, 1993,  s.71-76;
 4. O дepивaциoнныx пpoцeccax и нaпpaвлeнии мoтивaции (нa мaтepиaлe нoвыx cyщecтвитeльныx нa -ция) (Procesy derywcyjne a kierunek motywacji:  nowe nomina actionis z formantem –ция). [In:]  И.С.Улуханов (отв.ред.), Иccлeдoвaния пo иcтopичecкoмy cлoвooбpaзoвaнию, Moskwa, 1994, s. 78-87;
 5.  Имeнa дeйcтвия: пepифepия cлoвooбpaзoвaтeльнoй кaтeгopии (oтaдъeктивныe nomina actionis в иcтopии pyccкoгo языкa)(Nazwy czynności: peryferia kategorii słowotwórczej…). [In:] „Известия Poccийcкoй Aкaдeмии нayк. Серия литературы и языка”, № 5, Moskwa, 1994,  s. 57-68.   Artykuł znajduje się w Fundamentalnej Bibliotece Elektronicznej Federacji Rosyjskiej pod stałym adresem http://feb-web.ru/feb/izvest/1994/05/945-0572.htm
 6. Cтaтyc имeни дeйcтвия (Status nomen actionis) [In:] „Boпpocы языкoзнaния”, №3, Moskwa, 1996,  s. 55-66;
 7. Типы словобразовательных категорий: функции формантов, семантика производящих основ (Rodzaje kategorii słowotwórczych: funkcje formantów, semantyka podstaw słowotwórczych). [In:] Крысько В.Б. (ред. ), Славистика: синхрония и диахрония. Сборник статей к 70-летию И.С.Улуханова, Wyd-wo Instytutu Języka Rosyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, 2006, s. 271-283 http://www.ruslang.ru/doc/book_uluxanov06_cont.pdf
 8. Семантико-словообразовательная категория: модель описания (Kategoria semantyczno-słowotwórcza: model opisu). [In:] Ляпон М.В. (ред.), Язык как материя смыла. Сборник статей к 90-летию академика Н.Ю.Шведовой.  Moskwa: АЗБУКОВНИК, 2007, s. 341-353 http://www.ruslang.ru/doc/book_shvedova08.pdf;
 9. Инновации в словообразовании русских, польских и чешских nomina abstracta (Innowacje słowotwórcze: nomina abstracta w językach rosyjskim, polskim i czeskim). [In:] Петрухина Е.В. (red.), Новые явления в славянском словообразовании: Система и функционирование. Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M.W.Łomonosowa, Moskwa, 2010, s.270-286; 
 10. Языковой образ патриота в современных общественных дискурсах России, Польши и Чехии (Językowy obraz patrioty w dyskursie społecznym Rosji, Polski i Czech// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. №6. Часть 2. Том I. - Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011. С.314-318 http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2011_6/68.pdf
 11. О комплексном подходе к словообразовательному анализу синтаксических дериватов (O kompleksowym podejściu do słowotwórczej analizy derywatów syntaktycznych) [In:] Онипенко Н. К. (pедактор-составитель),Вопросы русского языкознания”. Tom  XIV: Грамматика и текст. К юбилею Галины Александровны Золотовой, Wyd-wo Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa, Moskwa, 2011, s.140-153;
 12. О деривационном статусе новых морфем (O derywacyjnym statusie nowych morfemów).[In:] Ляпон М.В. (ред.), Человек о языкеязык о человеке. Сборник статей памяти академика Н. Ю. Шведовой, Moskwa, 2012, s. 181–193 http://www.ruslang.ru/doc/book_shvedova2012_cont.pdf 
 13. К проблеме классификации интернациональных морфем. [In:] М.Л.Ремнёва, A.А.Поликарпов, О.В.Кукушкина (red.), Русский язык:   исторические судьбы и современность.V. Wyd-wo Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa, Moskwa, 2014, s.233-234. http://www.philol.msu.ru/~rlc2014/docs/Trudy-i-materialy_RLC2014.pdf
 14. Экспрессивные nomina pertinentia с новыми интернациональными аффиксами. [In:] В.Н. Денисенко, Е.А. Красина, Н.В. Новоспасская, Н.В. Перфильева (red.), Функциональная семантика и семиотика знаковых систем. Część II, Moskwa, s.80-89  ISBN 978-5-209- 06117-5
 15. XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТО (współautor   - L.V.Racyburskaja). [In:] Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 3 (1), с. 382–389 http://www.vestnik.unn.ru/nomera?anum=8300
 16. О детерминологизации интернациональных терминоэлементов в современных славянских языках (Determinologizacja specjalistycznych afiksów internacjonalnych we współczesnych językach słowiańskich). [In:] А.И. Халидов (ред.), Язык, литература, фольклор. Книга в честь Юнуса Дешериевича Дешериева. / Language, literature, folklore. The Book in honor of Yunus Desherievich Desheriev... Грозный: ФГУП «ИПК «Грозненский рабочий», 2014, s.21-26. ISBN 978-5-91127-130-5
 17. O социокультурной и системной детерминированности функционирования словообразовательных моделей nomina abstracta (Socjokulturowe i systemowe uwarunkowanie funkcjonowania słowotwórczych modeli  nomina abstracta). [In:] Труды Комплексного научно-исследовательского института Российской академии наук, № 7, 2014, s..261-270.
 18. О новых интернациональных аффиксоидах в русском, польском и чешском языках (Nowe internacjonalne afiksoidy w językach rosyjskim, polskim i czeskim). [In:] ОСМЬ ДЕСЯТЪ. Москва (Moskwa), «Азбуковник», 2015, s.53-64.
i) w Serbii:
 1. Об экспрессивном потенциале словообразовательных средств (O potencjale ekspresywnym środków słowotwórczych) [In:] Рајна Драгићевић (red.), Творба речи и њени ресурси у словенским језицима, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, s. 141-152; http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/95 
 2. O словообразовательной компрессии в современных славянских языках: неоунивербаты – nomina abstracta. [In:] СРПСКИ ЈЕЗИК XIX, Belgrad, 2014, стр. 425-438, ISSN 0354-92 59
j) na Słowacji:

 

 1. Мотивированность деривата: экспликаты категориального словообразовательного значения существительных на –ство. [In:] Klára Buzássyová, Bronislava Chocholová (red.), Motivované slovo v lexikálnom systéme jazyka. Bratysława, „Veda”- Vydavatel’stvo Sloneskej akadémie vied, 2013, s. 169-178.

 

k) w Słowenii:

 

 1. Отсубстантивные имена действия с формантами отглагольных nomina actionis            в современных русском и польском языках. [In:] SLAVIA CENTRALIS, nr VII/1, Maribor, 2014, s. 34–47. http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/14333/1/03_SCN_1_2014_%20Koriakowcewa.pdf

 

l) w Ukrainie:
 1. Инновации на периферии семантико-словообразовательной категории (Innowacje na peryferii kategorii semantyczno-słowotwórczej). [In:] Карпіловська Є.А. (red.), Динамiка та стабiльнiсть лексичних i словотвiрних систем словянскьких мов. Доповіді: Тематичний блок на ХIV Мiжнародний з’ïзд славiстiв, 10.09-16.09.2008, Охрид, Республiка Македонiя. Ред.. Киïв, Украïнський комiтет славiстiв etc., 2008, s.99-115;
 2. Словообразование в условиях глобализации: nomina actionis с новыми интернациональными формантами в русском, польском и чешском языках (Słowotwórstwo w warunkach globalizacji: nomina actionis z nowymi formantami internacjonalnyki w językach rosyjskim, polskim i czeskim). [In:] П.О.Бех, В.М.Бріцин, Р.П.Зорівчак, Є.А.Карпіловська, О.Д.Пономарів, А.О.Савенко, Г.Ф.Семенюк, О.С. Снитко (red.), Mови та культури у новi Європi: контакти i самобутнiсть. Київ, 2009, с.144-153; http://www.kassiopeya.com/movi-ta-kul-turi-u-novij-evropi-kontakti-i-samobutnist.html
 3. Производные nomina actionis и языковой образ постсоциалистического общества: на материале русского, польского и чешского языков (Pochodne nomina actionis a językowy obraz społeczeństwa postsocjalistycznego: na materiale języków rosyjskiego, polskiego i czeskiego). [In:] Клименко Н.Ф., Карпiловська Є. A. (red.), Вiдображення iсторiї та культури народув словотвореннi, Київ (Кijów), 2010, s.133-144;
 4. О проблемах исторического словообразования славянских языков (O problemach słowotwórstwa historycznego języków słowiańskich). [In:]  Карпiловська Є. A. (red.), Творчий спадок А.О. Білецького в новітніх парадигмах наукового знання: до 100-річчя від дня народження, Kijów, 2012, s.381-386. http://www.kassiopeya.com/vidobrazhennja-istorii-ta-kul-turi-narodu-v-slovotvorenni.html

 

Książki (monografie naukowe):

 

-         „Nazwy czynności w literackim języku rosyjskim. Historia, semantyka słowotwórcza”, Moskwa, Instytut Języka Rosyjskiego im. W.W.Winogradowa RAN, 1998;

-         „Nazwy czynności w historii języka rosyjskiego”, Słupsk, Wyd. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 1999);

Recenzje książek dr hab. Eleny Koriakowcewej:

 

1/  Berezin F.M., Koriakowcewa E.I. Imiena dejstvija w russkom literaturnom jazyke: istorija, slowoobrazowatel'naja semantika (Nazwy czynności w rosyjskim języku literackim: historia, semantyka słowotwórcza), Moskwa, Instytut Języka Rosyjskiego im.W.W.Winogradowa, Akademia Nauk Rosji, 1998 . [In:] Socjalne i humanitarne nauki. Seria 6: Językoznawstwo. Moskwa, Instytut Informacji Naukowej Rosyjskiej Akademii Nauk, 2000, N  1, str.83-87;

2/ Łuzina L.G., Koriakowcewa E.I.  Imiena dejstvija w russkom literaturnom jazyke: istorija, slowoobrazowatel'naja semantika (Nazwy czynności w rosyjskim języku literackim: historia, semantyka słowotwórcza), Moskwa, Instytut Języka Rosyjskiego im.W.W.Winogradowa, Akademia Nauk Rosji, 1998. [In:] Socjalne i humanitarne nauki. Seria 6: Językoznawstwo. Moskwa, Instytut Informacji Naukowej Rosyjskiej Akademii Nauk, 2000, N4, str. 127-130;

3/ Kleszczowa Krystyna, E.I. Koriakowcewa: Imena diejstvija w istorii russkogo jazyka (Nazwy czynności w historii języka rosyjskiego). Wyd. 2, Słupsk, WSP, 1999, 222 str. [In:] Przegląd Rusycystyczny, Katowice, 2001, N 3, str.122-124;

4/ Wendina Tatiana I., E.I. Koriakowcewa: Imena diejstvija w istorii russkogo jazyka (Nazwy czynności w historii języka rosyjskiego).Wyd. 2, Słupsk, WSP, 1999, 222 str. [In:] Przegląd Rusycystyczny, Katowice, 2001, N 3, str.125-126;

5) Словообразовательные ресурсы новых функциональных стилей славянских языков. [In:] Koriakowcewa E. (red nauk.), Słowotwórstwo a nowe style funkcjonalne języków słowiańskich/Word-formation and the new functional styles of Slavic languages. Papers in thematic session. XV International Congress of Slavists, Belarus, Minsk, 20. – 27.08.2013 Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce, 2013, 145 s.

 

Monografie podręcznikowe:

 

1)  Gramatyka historyczna języka rosyjskiego: zarys fonetyki i morfologii (Siedlce, 2006, 191 s.);

2) Język rosyjski w komunikacj  biznesowej (we współautorstwie z prof. Ljubą Mrověcovej z Uniwersytetu Ostrawskiego i dr Jaroslavą Celerovą z Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyně w Usti nad Łabą, Czechy), Siedlce, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, 2012,  266 s.

 

Redaktorka opracowań zbiorowych wydanych pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Slawistów:

1) Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich, Siedlce, Wydawnictwo AP w Siedlcach, 2009, 205 s.);

2) Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej: teoria i metodologia badań lingwistycznych. Siedlce, Wydawnictwo AP w Siedlcach, 2010, 256 s.;

3) Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego (współredaktorka – Janina Gardzińska) Siedlce, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, 2012, 275 s.;

4) Verba docent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej, (współredaktorzy – Violetta Machnicka, Roman Mnich, Krystyna Wojtczuk), t. I-II, Siedlce, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, 2013;

5) Словообразовательные ресурсы новых функциональных стилей славянских языков. [In:] Koriakowcewa E. (red nauk.), Słowotwórstwo a nowe style funkcjonalne języków słowiańskich/Word-formation and the new functional styles of Slavic languages. Papers in thematic session. XV International Congress of Slavists Belorus, Minsk, 20. – 27.08.2013 Wydawnicteo UPH w Siedlcach, Siedlce, 2013, 145s.

Recenzje opracowań zbiorowych wydanych pod redakcją  naukową E. Koriakowcewej:

 

1) Рацибурская Л.В.,Проявления интернационализации в славянских языках (Przejawy internacjonalizacji w językach  słowiańskich / Red. nauk. E. Koriakowcewa. — Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, 2009.– 205 s.). [In:] Вопросы филологии, Москва, 2010, № 1, с. 128-133; http://www.gaudeamus.ru/rus/jour34.htmhttp://journal.mosinyaz.com/page_128_34/

2) Романюк Ю.В., МIЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ПРОЕКТ З НЕОЛОГIЇ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ: Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Red. nauk. E. Koriakowcewa. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, 2009, 205 s. (Прояви iнтернацiоналiзацiї  в слов'янських мовах  / Ред. наук. О. Коряковцева. Седльце: Вид-во Пiдляської Акадеiї,  2009. – 205 с. ). [In:] Українська мова,   № 2, Kijów, 2010, s.128-134;

3) Krystyna Kleszczowa, Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich, red. Elena Koriakowcewa. — Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, 2009, ss. 205. [In:] Poradnik Językowy, Warszawa, WUW, № 6, 2010, s. 91-96.

4) Рајна Драгићевић, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ЛЕКСИКЕ У САВРЕМЕНИМ СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА (Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich, redakcja naukowa Elena Koriakowcewa, Siedlce, 2009: Akademia Podlaska w Siedlcach; Institut filologii Polskiej; Komisja słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie slawistów, 205. str.) [In:] Srpski jezik, Beograd, 2011, b. XVI, s. 813-816.

5) Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich: Recenzja prof. Ingeborg Ohnheiser (Institut für Slawistik, Universität Innsbruck, Austria). [In:] WIENER SLAVISTISCHES JAHRBUCH, Band 57/2011, 235–298 © 2011 by Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien.

6) Eva Podruhová, Przejawy internacjonalizacji w jezykach slowiańskich / Projevy internacionalizace ve slovanských jazycích (Elena Koriakowcewa). [In:] Jazykovědné aktuality, Praha, 2012, roč. 49, č. 1–2, s. 47–50. ISSN 1212-5326. http://jazykovednesdruzeni.cz/JA1212.pdf

 7)  Ireny Stramljič Breznik, Elena Koriakowceva (ur.): Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej: teoria i metodologia badań lingwistycznych. Siedlice: Uniwesytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2010. 255 str.// SLAVIA CENTRALIS,  nr 1, Lublana, 2012, str.127-129.  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=263571456

 

8) O. L. Pałamarczyk, S. S. Jermolenko, Aktualne Problemy Językoznawstwa Słowiańskiego / Red. nauk. E.Koriakowcewa, J. Gardzińska, Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Międzynarodowy Komitet Slawistów, Komisja Słowotwórstwa, 2012.– 275 s. // МОВОЗНАВСТВО, Kijów, 2013, nr 4, ss. 91-93.

9) N. G. Gorgoluk, У свiтлi актуальних проблем словянського мовознавства: Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego / Red. nauk. E.Koriakowcewa, J. Gardzińska, Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Międzynarodowy Komitet Slawistów, Komisja Słowotwórstwa, 2012.– 275 s. // Україньска мова, nr 1(49), Kijów, 2014, s. 158-162.

10) Рајна Драгићевић, Творба речи и нови функционални стилови у словенским jезицима (Słowotwórstwo a nowe style funkcjonalne języków słowiańskich/Word-formation and the  new functional styles of Slavic languages. Papers in thematic session. XV International Congress of Slavists, Belarus, Minsk, 20. – 27.08.2013 Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce, 2013, 145s. ) // Книжевност и jезик LX /3-4, Београд (Belgrad) , 2013, s.519-522.

11) Ines Voršič, Irena Stramljič Breznik [recenzja], Besedotvorni tematski blok na petnajstem Mednarodnem Slavističnem Kongresu v Minsku (2013), w: „Slavia Centralis”, 2014, nr 1, s.109-111.

 

Dorobek dydaktyczny:

 

seminaria i wykłady ze słowotwórstwa współczesnego języka polskiego, z językoznawstwa kontrastywnego, fonetyki, leksykologii, słowotwórstwa, morfologii, składni i stylistyki współczesnego języka rosyjskiego, z gramatyki historycznej języka rosyjskiego, z gramatyki języka starocerkiewnosłowiańskiego; w Rosji — 30 wypromowanych magistrów ( prace z zakresu semantyki i słowotwórstwa języka rosyjskiego); w Polsce — 36 wypromowanych magistrów (prace z zakresu semantyki i słowotwórstwa języka polskiego).

W latach 2008-2011 magistrantki dr hab. Elena Koriakowcewej wydały następujące prace:

Marta Bogdańska: Tajemnice polskich nazw kobiet. W: R.Droba, A.Bobryk, M.Jakubiak (red.) Młodzież akademicka w kreowaniu nauki. Nauki Humanistyczne. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2008, s.21-27.

Marta Bogdańska: Nazwy żeńskie w języku staropolskim i we współczesnej polszczyźnie, w: XXXVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła naukowe szkołą twórczego działania”, Olsztyn 2008.

Marta Duda: Стереотип матери-польки в рекламе, w: Стратегические коммуникации: глобальный опыт и региональная ппракатика. Материалы XII Международной студенческой научно-практической конференции. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011, s. 249-252

Agata Izdebska: Nazwy osób dorosłych w mowie dzieci 5-7 letnich, w: XXXVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła naukowe szkołą twórczego działania”, Olsztyn 2008.

Kamila Kot: Współczesny polski slang młodzieżowy: specyfika nazw osobowych. W: Slavica iuvenum IX, Ostrava 2008, s. 90-93.

Joanna Niewińska: Słowotwórstwo a perswazja w polskiej prasie kobiecej. W: Slavica iuvenum IX, Ostrava 2008, s. 149-153.

Agata Trendak: Związki frazeologiczne w funkcji podstaw słowotwórczych w języku polskim i rosyjskim. W: Slavica iuvenum IX, Ostrava 2008, s.161-166.

Agata Trendak: Фразеологические инновации в современном русском языке ( в сопоставлении с польским)// W: Фразеологизм в тексте и текст во фразеологизме. Великий Новгород, 2009, s.222-224.

Agata Trendak: Innowacje frazeologiczne w polskiej reklamie// W: Теория   коммуникации. Языковые значения: сб. науч. ст. / МГЛУ; редкол.: О.С. Горицкая (отв. ред.) [и др.].  Вып. 5. Минск, 2009, s. 130-135. http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2010_4(2)/95.pdf

Anna Wieczorek: Слоган пример модифицирования фразеологизмов w:  Стратегические коммуникации: глобальный опыт и региональная пракатика. Материалы XII Международной студенческой научно-практической конференции. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011, s. 240-243.

Opracowane przedmioty autorskie:

 

-  „Aktualne problemy semantyki leksykalnej i słowotwórstwa”

-  „Systematyzacja środków stylistycznych współczesnego języka polskiego”

- „Leksyka i frazeologia rosyjskich tekstów reklamowych”

-  „Stylistyka rosyjskich tekstów reklamowych”

-  „Rosyjska korespondencja handlowa”

Otrzymane nagrody

 

Odznaczona nagrodami, m.in. Prezydenta Federacji Rosyjskiej (stypendium naukowe Nr 96-15-97116 w latach 1997-1998) http://www.infomag.ru/dbase/N002R/970210-037/text0096.html, Rektora UPH (2009), Dziekana Wydziału Humanistycznego (2012), medalem Księżnej  Aleksandry Ogińskiej (2008).

 

Udział we współpracy naukowo-dydatycznej UPH z innymi uczelniami

 

- z Tulskim Państwowym Uniwersytetem Państwowym im. Lwa Tołstoja (Tuła, Rosja);

- z Taurydzkim Uniwersytetem Państwowym im.W.I. Wernadzkiego (Symferopol, Ukraina).

- z  Czeczeńskim Uniwersytetem Państwowym (Groznyj, Rosja).