mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk

 

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej

Ośrodek Logopedyczny w Zakładzie Językoznawstwa i Logopedii

 

 

 Absolwentka Akademii Podlaskiej - ukończyła Filologię polską ze specjalnością nauczycielską i edytorską. W 2010 roku obroniła pracę magisterską pod kierunkiem prof. Romana Mnicha, temat pracy: „Motyw zdrady w literaturze europejskiego romantyzmu”. Ukończyła także Podyplomowe Studia Logopedyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Już od 5 lat pracuje w Ośrodku Logopedycznym IFPILS UPH w Siedlcach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, podejmując pracę w szkołach jako nauczyciel logopeda.

 

 Logopedia to jej wielka pasja, dlatego stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, kończąc wiele kursów, warsztatów, szkoleń z zakresu tej dziedziny. Jej zainteresowania badawczo-naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z kompetencją językową i komunikacyjną osób z niepełnosprawnością słuchową, rozwoju mowy dziecka, psycholingwistyki, fonetyki akustycznej i audytywnej, językoznawstwa kognitywnego ze szczególnym uwzględnieniem JOŚ.

 

Stara się łączyć doświadczenie logopedyczne z pracą dydaktyczno-naukową, dlatego aktywnie angażyje się działania podejmowane przez Ośrodek logopedyczny IFPILS, np. w roku 2010 współorganizowała (wraz z mgr Aldoną Kocyłą-Łukasiewicz) obóz naukowyw ramach działalności Naukowego Koła Logopedycznego (prowadzone były logopedyczne badania przesiewowe w szkołach podstawowych z regionu siedleckiego),organizowała oraz prowadziła logopedyczne zajęcia pokazowe dla studentów (studiów stacjonarnych i Podyplomowych Studiów Logopedycznych) w ramach ćwiczeń z przedmiotu „dyslalia”, wygłaszała prelekcje dla nauczycieli i rodziców w przedszkolach i szkołach, organizowała wykłady otwarte dla studentów, które prowadzone były przez logopedów praktyków, od 2014 roku jestem wolontariuszką w Studenckiej Poradni Logopedycznej w Ośrodku Logopedycznym UPH w Siedlcach (prowadzi terapię: logopedyczną, taktylną oraz trening percepcji słuchowej i prawidłowej pisowni Metodą Warnkego), od 2013 roku jestem opiekunem naukowym Koła Naukowego Osób z Wadą Słuchu „Surditas”, które zrzesza studentów z niepełnosprawnością słuchową z niemalże wszystkich wydziałów UPH w Siedlcach.

 

 

Publikacje naukowe

 

 

1. Kto pyta nie błądzi – przysłowia a sprawność językowa osób niedosłyszących, [w:] Verba docent, E. Koriakowcewa, V. Machnicka, R. Mnich, K. Wojtczuk (red.), tom 1, Siedlce 2013, s. 61-73.

 

2. Metafory potoczne a kompetencja komunikacyjna osób niesłyszących, [w:] „Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy" 2011, Rok IV (2010), s. 13-22.

 

3. Niepełnosprawność osób słyszących w kontaktach językowych z niedosłyszącymi, [w:] „Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy”, IV/2012 (2013), s. 19-27.

 

4. „Sprawność formułowania pism oficjalnych przez studentów na przykładzie podania”, Ewa Dzięcioł-Chlibiuk, Aldona Kocyła-Łukasiewicz, [w:] „Kultura mówienia dawniej i dziś”, red. M. Kułakowska, A. Myszka, ISBN: 978-83-7338-998-4, Rzeszów 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 176 – 189.

 

5. „Związki frazeologiczne a sprawność językowa osób z uszkodzonym słuchem”, [w:] Między znakami a między słowami, pod red. A. Maciejewskiej, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2011. s. 139-152.

 

6. Recenzja książki: Jolanta Panasiuk, Afazja a interakcja. Tekst-metaTEKST-konTEKST, Lublin 2012, [w:] „Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy”, IV/2012 (2013), s. 167-174.

 

7. „Kobieta samotna w językowym obrazie świata osób z niepełnosprawnością słuchową”, E. dzięcioł-Chlibiuk, A. Kocyła-Łukasiewicz, artykuł w druku.

 

Udział w konferencjach z własnymi referatami:

 

 

 1. Czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Kultura mówienia dawniej i dziś” zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Rzeszów, 27-29.09.2012r., tytuł referatu: Sprawność formułowania pism oficjalnych przez studentów na przykładzie podania (współautorstwo z mgr Aldoną Kocyłą).

   

 2. Czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Bolesław Prus w świetle humanistyki XXI wieku. W 100. rocznicę śmierci pisarza” zorganizowaną przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (oddział siedlecki), Towarzystwo Kultury Języka (oddział siedlecki), Siedlce, 16-17.10.2012r., Tytuł wystąpienia: Językowy obraz dziecka w wybranych utworach Bolesława Prusa (współautorstwo z mgr Aldoną Kocyłą).

   

 3. 17.10.2013 r. (Siedlce) – czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach nt. Języka a muzyka. Ujęcie lingwistyczne. Temat referatu: Logorytmika a rozwój językowy dziecka.

   

 4. 07.11.2013 r. (Kielce) – czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach nt. Oddzieleni… Problemyw komunikacji międzyludzkiej. Temat referatu: Inicjowanie kontaktów językowych osób niedosłyszących ze słyszącymi.

   

 5. 03.12.2014 r. (Siedlce), czynny udział w Międzynarodowym Seminarium Naukowym na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach nt. Niezamężne, owdowiałe, rozwiedzione… - kategorie kobiecej samotności. Temat referatu (we współautorstwie): „Kobieta samotna” w językowym obrazie świata osób z uszkodzonym słuchem.

   

 6. 30.04.2015 r. (Siedlce), Wystąpienie naukowe z referatem nt. „Kształtowanie kobiecości. Wychodząc z ciszy…” w ramach VII spotkania z cyklu Feminaria siedleckie (UPH w Siedlcach).

   

 7. 24.04.2015 r. (Kielce), czynny udział w interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt. „Jak to dobrze powiedzieć. Różnorodne aspekty komunikacji” w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Temat referatu: Wychodząc z ciszy… problemy komunikacyjne osób z niepełnosprawnością słuchową.

 

 

Udział w konferencjach (bierny), warsztatach i szkoleniach:

 

 

 1. Czerwiec 2009 i czerwiec 2010 (Siedlce), ukończenie kursów języka miganego I i II dla nauczycieli.

   

 2. 27.10.2010 r. (Siedlce), udział w warsztatach nt. Mowa ciała w praktyce z uwzględnieniem mediów, reklamy i polityki.

   

 3. 17.11.2010 r. (Warszawa), bierny udział w Pierwszym Międzynarodowym Sympozjum Naukowym nt. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej ujęcie interdyscyplinarne.

   

 4. 18.11.2010 r. (Siedlce) uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych pt. Łączenie tradycyjnych i nowoczesnych środków i metod pracy w terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

   

 5. 14-16.02.2011 r. (Lublin), bierny udział w Ogólnopolskiej Konferencji nt. Trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna.

   

 6. 17.09.2011 r. (Warszawa), bierny udział w międzynarodowej Konferencji naukowej nt. Ruch, wzrok, słuch – podstawa uczenia się.

   

 7. 14-16.10.2011 r. (Siedlce), udział w warsztatach naukowo-szkoleniowych nt. Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie.

   

 8. 11.03.2011r (Siedlce), udział w szkoleniu nt. „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD)” – jedną z przyczyn trudności w uczeniu się.

   

 9. 22.03.2012 r. (Mińsk Mazowiecki), udział w warsztatach metodycznych nt. „Konstruowanie własnych programów nauczania”.

   

 10. 19.05.2011 r., udział w wykładzie otwartym nt. Język a dysleksja.

   

 11. 09-10.06.2012 r. (Siedlce), udział w warsztacie naukowo-szkoleniowym nt. Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.

   

 12. 05-08.07.2012 r. (Warszawa), bierny udział w międzynarodowej konferencji pt. SLI – Specyficzne Zaburzenia Językowe. Diagnoza, prognoza, interwencja.

   

 13. 24-25.09.2012 r. (Gdańsk), bierny udział w XV Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

   

 14. 25-27.10.2012 r. (Lublin), bierny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu”.

   

 15. 27.10.2012 r. (Lublin), uczestnictwo w warsztacie nt. „Konstruowanie IPET dla dzieci z uszkodzeniami słuchu”.

   

 16. 10-11.11.2012 r. (Siedlce), udział w szkoleniu z zakresu „Szkolenie podstawowe PECS”.

   

 17. 25.02.2013 r. (Siedlce), udział w szkoleniu nt. Niedyrektywne metody wspomagania rozwoju mowy na przykładzie programu Hanen Centre.

   

 18. 24.04.13 r. (Mińsk Mazowiecki), bierne uczestnictwo w konferencji naukowej nt. „Autyzm i Zespół Aspergera – wyzwania dla rodziców, szkoły i społeczeństwa”.

   

 19. 25.04.13 r. (Mińsk Mazowiecki), udział w kursie doskonalącym nt. „Prowokacyjne zachowania uczniów – skuteczne sposoby reagowania”.

   

 20. 17.-19.05.2013 r. (Siedlce), udział w szkoleniu doskonalącym nt. „Metody behawioralne w pracy z dzieckiem autystycznym”.

   

 21. 27-28.05.2013 r. (Kraków), bierny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Zaburzenia językowe dziecka w kontekście wielojęzyczności”.

   

 22. 06.11.2013 r. (Toruń), bierny udział w konferencji ogólnopolskiej poświęconej nowemu rozwiązaniu nt. Metoda Tomatisa.

   

 23. 15.12.2013 r. (Siedlce), uczestnictwo w warsztatach nt. „Terapia neurobiologiczna”, prowadząca: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska.

   

 24. Uczestnictwo w wykładzie otwartym nt. Psychologiczne aspekty stosowania implantów ślimakowych u dzieci i dorosłych, dr Joanna Kobosko z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie (13.06.2014 r.).

   

 25. Bierny udział w Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (UŚ Katowice) [12.09.2014r.].

   

 26. Ukończenie kursu nt. „Terapia taktylna” według metody dr Swietłany Masgutowej (27-28.09.2014r.).

   

 27. Uczestnictwo w szkoleniu nt. „Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka” (A. Walęcik-Topiłko) [14-15.11.2014 r.].

   

 28. Udział w warsztatach Polskiego Języka Migowego (PJM), Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Siedlcach (11-12.10.2014 r.).

   

 29. Udział w wykładzie otwartym nt. Integracja sensoryczna, a rozwój i terapia mowy, mgr Beata Wasilewicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim (27.11.2014 r.).

   

 30. 23.02.2015 r. (Siedlce), udział w wykładzie otwartym nt. Terapia psychomotoryczna według Procus i Block dla dzieci, mgr Urszula Mirosz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.

   

 31. 21-22.03.2015 r. – ukończenie kursu podstawowego z Metody Warnkego.

   

 32. 28.05.2015 r. – uczestnictwo w wykładzie otwartym prowadzonym przez dr Barbarę Maciejewską (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) nt. Diagnostyka i opieka audiologiczno-logopedyczna w genetycznie uwarunkowanych rzadkich zespołach wad wrodzonych z niedosłuchem.

   

 33. Uczestnictwo w logopedycznych seminariach naukowych prof. dra hab. Stanisława Grabiasa:

 

 • 15.12.2012 r.(Siedlce) temat spotkania: Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowań językowych (wykład Prof. Stanisława Grabiasa)
 • .12.01.2012 r. (Siedlce), temat: Analogia w rozwoju języka dziecka.
 • 21.03.2012 r. (Siedlce), temat: Porozumiewanie się językowe pisemne studentów z uszkodzonym słuchem.
 • 19.04.2012 r. (Siedlce), temat: Autyzm.
 • 25.05.2012 r. (Siedlce), temat: Prezentacja problematyki publikacji Geralda M. Edelmana pt. „Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu”. (Moje wystąpienie).
 • 20.06.2012 r. (Siedlce), temat: Dyzartria.
 • 21.11.12 r. (Siedlce), temat: Zespoły padaczkowe – diagnoza i praktyka.
 • 09.12.12 r. (Siedlce), temat: Narracja - terminologia, formy wypowiedzi. Prezentacja własnych narzędzi badawczych. (Moje wystąpienie)
 • 16.01.2013 r. (Siedlce), nt. FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy.
 • 01.03.2013 r. (Siedlce), nt. Zaburzenia realizacji mowy w zespole Dandy Walkera.
 • 10.05.2013 r. (Siedlce), nt. Wczesny autyzm – narzędzia diagnostyczne.
 • 03.07.2013 r. (Siedlce), nt. Prezentacja studiów przypadków – opis zachowań językowych, diagnoza, plan terapii. Wygłoszenie referatu nt. Studium przypadku. Zespół Genetyczny Łamliwego Chromosomu X (Moje wystąpienie).
 • 18.10.2013 r. (Siedlce), nt. Schizofrenia.
 • 07.03.2014 r. (Siedlce), nt. Przerost migdałka gardłowego.
 • 19.02.2015 r. (Siedlce), nt. Metoda behawioralna w terapii autyzmu.
 • 15.05.2015 r. (Siedlce), nt. Pragnozja.

 

 

 

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 

Terenowy Oddział Siedleckiego Polskiego Towarzystwo Logopedyczne (od 2010);

 

Polskie Towarzystwo Dysleksji (od 2010);

 

Towarzystwo Kultury Języka (od 2010).