bobrykDoktor nauk humanistycznych, literaturoznawca.

Kierownik Pracowni Poetyki i Teorii Literatury w Zakładzie Literatury Polskiej XIX, XX Wieku i Krytyki Współczesnej.

Pochodzi z Koszelówki (gmina Stara Kornica). Absolwent łosickiego Technikum Mechanicznego, a później siedleckiej polonistyki.


Pracę doktorską - Martwa natura w malarstwie i poezji polskiej XX wieku obronił w 2008 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (promotor prof. dr hab. Jerzy Faryno, recenzenci: prof. dr hab. Edward Balcerzan i prof. dr hab. Wojciech Tomasik).


W 1996 roku uzyskał tytuł magistra filologii polskiej za pracę „Pan Cogito” Zbigniewa Herberta. Próba lektury. W latach 1997-2001 asystent w Pracowni Kultury Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, organizator serii spotkań promocyjnych „Czwartki u slawistów”. Od 2001 roku pracownik Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej (obecnie Instytutu Filologii Polskiej  Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego) w Siedlcach. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych (m. in. w Budapeszcie (Węgry), Lozannie (Szwajcaria), Moskwie, Sankt-Petersburgu, Smoleńsku (Rosja), Lovranie (Chorwacja), Szu­menie (Bułgaria), Tartu, Tallinie (Estonia) i Trieście (Włochy)) i krajowych (w Bydgoszczy, Częstochowie, Siedlcach i Warszawie). Prowadził gościnnie wykłady dla studentów slawi­styki Uniwersytetu w Budapeszcie.


Redaktor i współredaktor 8 tomów zbiorowych. W latach 2001-2003 sekretarz redakcji rocznika „Studia Litteraria Polono-Slavica” wydawanego przez Instytut Slawistyki PAN w Warszawie. Od 2007 roku sekretarz redakcji pisma „Миргород” wydawanego obecnie przez Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Uniwersytet w Lozannie oraz rocznika „Conversatoria Litteraria” wydawanego przez tenże Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych we współpracy z Uniwersytetem w Brnie. Członek redakcji rocznika „Spotkania Humanistyczne” wydawanego przez Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach. Sekretarz redakcji serii wydawniczej „Opuscula Slavica Sedlcensia” (ukazało się dotychczas 5 tomów), a do 2014 roku także serii wydawniczej „Colloquia Litteraria Sedlcensia” (16 tomów).


Główne obszary zainteresowań badawczych: motywika literatury i sztuki XX i XXI wieku (w tym motywika malarskiej martwej natury XX wieku), polska literatura współczesna (zwłaszcza twórczość Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej i Mała Apokalipsa Tadeusza Konwickiego), współczesna literatura rosyjska.


Publikacje:

 

Monografia:

 

Martwa natura: gatunek, motywy, kompozycje. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce 2011, 230 s. [Seria: Colloquia Litteraria Sedlcensia, tom IX; ISBN 978-83-932671-7-0]

 

Martwa natura w poezji polskiej XX wieku. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, Siedlce 2015, 273 s. [Seria: Colloquia Litteraria Sedlcensia, tom XVI; ISBN 978-83-64884-00-9]

 

Redakcja i współredakcja tomów zbiorowych:

 

 1. Wokół śmieci. Praktyka, symbolika, metafora. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Młodych Filologów (Siedlce 11-13.XII.1997) «Śmiecie/Mycop w praktyce, w języku/kulturze, w sztuce/literaturze». Komentarz: Jerzy Faryno. Redakcja: Roman Bobryk, Marzena Kryszczuk, Justyna Urban-Puszkarska. IFP WSRP w Siedlcach, Siedlce 1998. 246 s. [ISBN 83-87088-27-7]
 2. “Studia Litteraria Polono-Slavica” 4: Utopia czystości i góry śmieci — Утопия чистоты и горы мусора. Redakcja naukowa tomu: Roman Bobryk, Jerzy Faryno. SOW, Warszawa 1999. 500 [3]s. [ISBN 83-86619-33-3; ISSN 1231-8922].
 3. Wizerunek sąsiadów. I: Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków.Поляки глазами русских – русские  глазами  поляков. Zbiór studiów. Redakcja: Roman Bobryk i Jerzy Faryno. IS PAN, SOW, Warszawa 2000, 430s. [ISBN 83-86619-93-7]
 4. “Studia Litteraria Polono-Slavica”. 6: Morbus, medicamentum et sanus – Choroba, lek i zdrowie – Болезнь, лекарство и здоровье – Illness, Medicine and Health. Redakcja naukowa tomu: Roman Bobryk, Jerzy Faryno. IS PAN, Warszawa 2001
 5. Z punktu widzenia Szkoły Frankfurckiej. Redakcja Roman Bobryk i Jacek Zychowicz. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
 6. Sytuacja sztuki. Spojrzenie na przełomie XX i XXI wieku. Zbiór studiów pod redakcją Romana Bobryka. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, 138 s.
 7. „Colloquia Litteraria Sedlcensia. Studia Minora” vol. III.: Współczesna komparatystyka literacka w wymiarze hermeneutycznym. Redakcja tomu: Danuta Szymonik, Roman Bobryk i Roman Mnich. Siedlce 2011, 104 s.
 8. „Образ мира в слове явленный”. Сборник в честь 70-летия Профессора Ежи Фарыно. Redakcja: Roman Bobryk, Justyna Urban, Roman Mnich. Siedlce 2011, 670s.
 9. „Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy” 4-5: Współczesna komparatystyka i jej wymiary hermeneutyczne. Redakcja tomu: Danuta Szymonik, Roman Bobryk i Roman Mnich. Siedlce – Banská Bystrica 2012, 349 s.

 

Artykuły:

 

 1. Кто такой Пан Когито? [W:] Русская филология.9. Сборник научных работ молодых филологов. Tartu Ülikooli Kirjastus, Тарту/Tartu 1998, с. 211-219.
 2. Зачем стол натюрморту? [W:] Культура и текст. Литературоведение. Часть I. Сборник научных трудов. Под редакцией Галины П. Козубовской. Издательство БГПУ, Санкт-Петербург — Барнаул 1998 [ISBN 5-88210-051-8], cc. 27-41.
 3. Kto pierze nasze koszule? O reklamach środków piorących i czyszczących. [W:] Wokół śmieci. Praktyka, symbolika, metafora. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Młodych Filologów (Siedlce 11-13.XII.1997) «Śmiecie w praktyce, w języku/kulturze, w sztuce/literaturze». Komentarz: Jerzy Faryno. Redakcja: Roman Bobryk, Marzena Kryszczuk, Justyna Urban-Puszkarska. IFP WSRP w Siedlcach, Siedlce 1998, s. 169-178. [ISBN 83-87088-27-7]
 4. Что и как изымается из культового обихода? [W:] Studia Litteraria Polono-Slavica, 4: Utopia czystości i góry śmieci – Утопия чистоты и горы мусора. Redakcja naukowa tomu: Roman Bobryk, Jerzy Faryno.  SOW, IS PAN, Warszawa 1999 [ISBN 83-86619-33-3; ISSN 1231-8922], s. 75-82.
 5. Siódmy anioł jest... («Siódmy anioł» Herberta) [W:] “Slavica Tergestina” 7. Studia Slavica. Edited by Patrizia Deotto, Mila Nortman, Ivan Verč. Trieste 1999, pp. 145-163.
 6. [we współautorstwie] Roman Bobryk, Jerzy Faryno, Parowóz «Wzorowego maszy­nisty». [W:] Studia Litteraria Polono-Slavica, 3: Dekada poszukiwań. Literatura ro­syjska lat dwudziestych XX wieku.  SOW, IS PAN, Warszawa 1999 [ISBN 83-86619-72-4; ISSN 1231-8922], s. 243-246.
 7. Szkoła w Tartu. “Odra” 1999, nr 12 (grudzień), s. 138-140.
 8. Зачем стол натюрморту? “Вестник Молодых Ученых” 2000 (8), с. 71-77.
 9. Tartu – lata 90. “Studia Litteraria Polono-Slavica”. 5. SOW, Warszawa 2000, s. 463-478.
 10. Жернова, мельницы, турбины и гидроэлектростанции авангарда и соцреализма. (Наброски к теме). “Studia Litteraria Polono-Slavica”. 5. SOW, Warszawa 2000, s. 407-416.
 11. О сравнительном словаре культуры XX века. Несколько заметок к концепту «лампочка – żarówka». [В:] Текст. Интертекст. Культура. Сборник докладов международной научной конференции (Москва, 4-7 апреля 2001 года). «Азбуковник», Москва 2001, с. 495-508.
 12. Recepta na maść jako testament w «Małej Apokalipsie» Konwickiego. “Studia Litteraria Polono-Slavica”. 6: Morbus, medicamentum et sanus – Choroba, lek i zdrowie – Bolezn’, liekarstvo i zdorov’e – Illness, Medicine and Health. Redakcja naukowa tomu: Roman Bobryk, Jerzy Faryno. IS PAN, Warszawa 2001, s. 445-456.
 13. Архив Лотмана в Тарту. “Studia Litteraria Polono-Slavica”. 6: Morbus, medicamentum et sanus – Choroba, lek i zdrowie – Болезнь, лекарство и здоровье – Illness, Medicine and Health. Redakcja naukowa tomu: Roman Bobryk, Jerzy Faryno. IS PAN, Warszawa 2001, s. 495-504.
 14. Схема и описание в научных текстах о живописи: Анализ или экфразис? [В:] Алфавит. Филологический сборник. Смоленский Государственный Педагогический Университет, Смоленск 2002, с. 112-120.
 15. Схема и описание в научных текстах о живописи: Анализ или экфразис? [В:] Экфрасис в русской литературе. Труды Лозаннского симпозиума. Под редакцией Леонида Геллера. Издательство «МИК», Москва 2002, с. 180-189.
 16. Натюрморт в «Натюрморте» Бродского. “Slavica Tergestina”, 10: Литературоведение XXI века: Письмо – Текст – Культура. Материалы IV международной научной конференции молодых ученых-филологов. Università degli Studi, Trieste 21-23 maggio 2001. Edited by Margherita de Michiel, Patrizia Deotto, Mila Nortman, Ivan Verč. Trieste 2002. p. 269-291.
 17. Натюрморт в «Натюрморте» Бродского. “Studia Litteraria Polono-Slavica”. 7: Portret – Akt – Martwa natura — ПортретАктНатюрморт — The Portrait – The nude – The Still Life. Redakcja naukowa tomu: Grażyna Bobilewicz, Jerzy Faryno. IS PAN, Warszawa 2002, s. 455-474. [zmodyfikowany wariant tekstu nr 16]
 18. «Натюрморт со стулом» Александра Шевченко. “Studia Litteraria Polono-Slavica”. 7: Portret – Akt – Martwa natura — ПортретАктНатюрморт — The Portrait – The nude – The Still Life. Redakcja naukowa tomu: Grażyna Bobilewicz, Jerzy Faryno. IS PAN, Warszawa 2002, s. 369-386.
 19. O rosyjskim etapie w życiu Władysława Strzemińskiego (i jego późniejszych skutkach). „Do Źródeł. Studencki Rocznik Humanistyczny” r. I: 2003, Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach, s. 87-95.
 20. Из мотивики натюрморта: Лимон.[В:] Международная Научная Конференция PRO=ЗА 2. Строение текста: Синтагматика. Парадигматика. (Материалы к обсуждению). Составитель: Н. В. Кузина. Смоленск 2004, с. 54-58.
 21. Как «читать» натюрморты: на примере картины Питера Класа. [В:] Алфавит. Строение повествовательного текста. Смоленский Государственный Педагогический Университет, Смоленск 2004, с. 193-205.
 22. Как концептуализируется лимон в натюрморте: семантическая инерция и изобразительная практика. [В:] Алфавит. Строение повествовательного текста. Смоленский Государственный Педагогический Университет, Смоленск 2004, с. 206-221.
 23. Fényes Adolf – «Mákoskalács». (Натюрморт с маковым рулетос Адольфа Феньеша). [In:] A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére. Szerkesztőbizottság Jerzy Faryno, Thomka Beáta, Ivan Verč. A kötetet szerkesztette Szitár Katalin. Argumentum, Budapest 2004, pp. 385-399.
 24. Dialog, ale czy rozmowa? «Prolog» Zbigniewa Herberta. [W:] Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy. Pod redakcją Lucyny Rożek i Szczepana Jabłońskiego OSPPE. Tom III. Wydawnictwo WSP Częstochowa, Częstochowa 2003, s. 39-49.
 25. Попытка бегства из идеологии в поэзии Збигнева Херберта. [W:] Dzieło literackie jako dzieło literackie — Литературное произведение как литературное произведение. Pod redakcją Anny Majmieskułow. Bydgoszcz 2004, s. 399-414.
 26. Музыкальные инструменты в натюрморте. [В:] Международная Научная Конференция PRO=ЗА 3. Предмет. (Материалы к обсуждению). Составитель: Н. В. Кузина. СГПУ, Смоленск 2004, с. 31-38.
 27. Мотив тела в поэзии Збигнева Херберта. [В:] Телесный код в славянских культурах. Ответственный редактор Н. В. Злыднева. Российская Академия Наук, Институт Славяноведения, Москва 2005, с. 107-119.
 28. Miasta Zbigniewa Herberta. [W:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek. Redakcja naukowa: Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Irena Jokiel. Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole 2005, s. 103-115.
 29. Dawno temu, czyli teraz... O roli motywów historycznych i mitologicznych w twórczości Zbigniewa Herberta. [В:] Studia Litteraria et Linguistica. Redaktorzy: Roman Mnich i Nela Łysenko. Doneckij Instytut Socialnoj Osviti, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce – Donieck – Drohobycz, Vidavnictvo «Коło» 2006, s. 161-174.
 30. Co odbijają lustra w martwej naturze? [W:] Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze. Rozprawy – szkice – eseje. Redakcja: Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska, Małgorzata Burta. Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Siedlecki, Siedlce 2006, s. 279-286.
 31. «Tren Fortynbrasa» – Herbertowski komentarz do tekstu Shakespeare'a. [W:] Kul­turowe terytoria literatury. Redakcja naukowa Sławomir Sobieraj. Przy współpracy Danuty Dobrowolskiej. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Siedlcach, Siedlce 2006, s. 37-49.
 32. Spojrzenie na sztukę. Wiek XX. [W:] Sytuacja sztuki. Spojrzenie na przełomie XX i XXI wieku. Zbiór studiów pod redakcją Romana Bobryka. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 131-138.
 33. Poetyka mitu Herberta. Na marginesie «Króla mrówek». „Conversatoria Litteraria” 2008, nr 1: W kręgu mitologii i mitopoetyki. Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2008, s. 193-204.
 34. Wstęp. [W:] Olewiński Robert, Estetyki. Wstęp Roman Bobryk. Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2009, s. 5-9.
 35. Kim jest Pan Cogito? „Dydaktyczne Puzzle. Pismo nauczycieli” 2009, nr 1 (4), s. 12-13 [wydaje Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach]
 36. Martwa natura w poezji polskiej XX wieku. [W:] „Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy” nr 2 (2009): W kręgu zagadnień komparatystyki. Teoria i praktyka związków literackich., s. 315-326.
 37. Музыкальные инструменты в натюрморте (из мотивики натюрморта: 2). [B:] Доброе слово дати. Славистични изследвания по светени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Лила Мончева. Шумен 2009, c. 127-140.
 38. „Orbis Sensualium Pictus” Jana Amosa Komeńskiego – obrazy i słowa. [W:] Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Sitarskiej i Romana Mnicha. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 257-260.
 39. Nie tylko dokument... („Rycerze biało-czerwonej szachownicy” Bohdana Arcta). [W:] Bezpieczeństwo. Edukacja. Kultura i społeczeństwo. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Kunikowskiego w 65. rocznicę urodzin. Pod redakcją naukową Janusza Gmitruka, ks. Romana Krawczyka i Tamary Zacharuk. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Instytut Historii, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa – Siedlce 2010, s. 697-703.
 40. Wiersz, którego nie ma... „Martwa natura P. Cezanne” Zbigniewa Herberta. [W:] „Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy” nr 3 (2010): Aktualne problemy komparatystyki. Teoria i metodologia badań literaturoznawczych. Siedlce – Banská Bystrica 2010, s. 305-312.
 41. Telewizor w „Małej Apokalipsie” Tadeusza Konwickiego. „Europa Orientalis” XXIX / 2010, p. 209-223.
 42. Martwa natura i poezja (Rekonesans). „Strony. Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne” 2011, nr 1 (35), s. 48-53.
 43. Божен – Натюрморт с шахматной доской [В:] „Культура и текст”: Культурный смысл и коммуникативные стратегии. Сборник научных трудов к 70-летию Ежи Фарыно, известного польского ученого-слависта. Под ред. Г. П. Козубовской. Алтайская государственная педагоги­ческая академия, Барнаул 2011, с. 67-78.
 44. Inne spojrzenie na mamuta... O „Martwej naturze” Henryka Grynberga. [W:] Colloquia Judaica. Tom 1.: Dialog słowiańsko-żydowski I. Studia. Redakcja: Roman Mnich, Antoni Czyż, Renata Tarasiuk. Siedlce – Banská Bystrica 2011, s. 193-199.
 45. [tezy] 1984 „po naszemu” (nawiązania intertekstualne w „Małej Apokalipsie” Tadeusza Konwickiego). [W:] „Colloquia Litteraria Sedlcensia. Studia Minora” vol. III.: Współczesna komparatystyka literacka w wymiarze hermeneutycznym. Redakcja tomu: Danuta Szymonik, Roman Bobryk i Roman Mnich. Siedlce 2011, s. 85-90.
 46. «Поэма заставы» Марины Цветаевой (опыт прочтения). [W:] „Образ мира в слове явленный”. Сборник в честь 70-летия Профессора Ежи Фарыно. Redakcja: Roman Bobryk, Justyna Urban, Roman Mnich. Siedlce 2011, s. 493-502.
 47. Polisemia i reklama. Kilka uwag. [W:] Komunikacja werbalna i niewerbalna w reklamie, mediach i biznesie. Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Jasińskiej. Siedlce 2012, s. 67-74.
 48. Портрет самовара... (в искусстве XIX-XXI вв.) [В:] Концепт вещи в славянских культурах. Институт славяноведения РАН, Москва 2012, с. 307-318.
 49. „Pan od przyrody” i „Łobuzy od historii”. „Natura” wobec „kultury/cywilizacji” w poezji Zbigniewa Herberta [W:] Język – natura – cywilizacja. Pod redakcją Elżbiety Laskowskiej, Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Wiesława Czechowskiego. Bydgoszcz 2012, s. 23-33. [Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego nr XXII]
 50. О повторе в живописи (на материале натюрморта). [W:] Повтор в художественном тексте – Powtórzenie w tekście artystycznym. Pod redakcją Anny Majmieskułow i Beaty Trojanowskiej. Bydgoszcz 2012, s. 153-166.
 51. „Cebula” Wisławy Szymborskiej w kuchni filologicznej. „Studia Russica” XXIV (Budapest, 2011), s. 59-72.
 52. „Портрет мужчины. Картина в Лувре работы неизвестного” Николая Гумилева. [В:] Визуализация литературы. Белград 2012, c. 64-71.
 53. Konwicki i Orwell (nawiązania intertekstualne w „Małej Apokalipsie”). „Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy” 4-5: Współczesna komparatystyka i jej wymiary hermeneutyczne. Redakcja tomu: Danuta Szymonik, Roman Bobryk i Roman Mnich. Siedlce – Banská Bystrica 2012, s. 303-318.
 54. Z „chmur kołyski” na „dno śmierci”. „Z głową na karabinie” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. „Europa Orientalis” XXXI / 2012, Salerno, p. 215-234.
 55. Ile obrazu w wierszu o obrazie… „Martwa natura” Ewy Herniczuk. [W:] Między człowiekiem i człowiekiem. Prace dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Lisowskiemu. Redakcja: Małgorzata Burta, Marzena Kryszczuk, Sławomir Sobieraj. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce 2013, s. 167-173.
 56. Деяки спостереження над взаємозв’язками лiтератури i живопису. [В:] Т. Бовсунiвська, Р. Бобрык, О. Виноградова, Л. Генералюк, Т. Гребенюк, В.Т. Митчелл, Н. Морозова, Ю. Римар, М. Уртмiнцева, Екфразис. Вербальнi образи мистецтва. Монографiя. За редакцiєю проф. Т. Бовсунiвської. Київський нацiональний Унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ 2013, s. 63-79.
 57. „Martwa natura” w „Martwej naturze” Jerzego Harasymowicza. [W:] Verba docent. Tom II. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Eleny Koriakowcewej, Violetty Machnickiej, Romana Mnicha i Krystyny Wojtczuk. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2013, s. 11-18.
 58. Lwów utracony, Lwów daleki… (Anda Eker – Zbigniew Herbert – Adam Zagajewski). [In:] „Jews and Slavs”. Volume 23: Galicia, Bukowina and Rother Borderlands In Eastern and Central Europe. Essays on Interethnics Contacts and Multiculturalism. Edited by Wolf Moskovich, Roman Mnich and Renata Tarasiuk. Jerusalem – Siedlce 2013, s. 215-231.
 59. Мотив звезды в поэзии Збигнева Херберта. „Культура и текст” 2013, № 2 (15), с. 42-73. Tekst dostępny na stronie: http://www.ct.uni-altai.ru/.../2013/10/Бобрык20132.pdf
 60. Несколько замечаний о том, как поэты пишут портреты. На примере «Портрета» Николая Заболоцкого. [В:] «Вечно светит лишь сердце поэта». Сборник статьей посвященный 110-летию со дня рождения Н.А. Заболоцкого. Составители Т.В. Игошева, И.Е. Лощилов. «Азбуковник», Москва 2013, с. 150-159.
 61. „Fra Angelico: Męczeństwo świętych Kosmy i Damiana” Zbigniewa Herberta – strategie pisania o sztuce. „Питання Лiтературознавства. Науковий збiрник”, Випуск 87, Чернiвцi 2013, , c. 180-193.
 62. Hod po knjigama i remek-djelima u Zbigniewa Herberta. [W:] Nomadizam. Zbornik znanstvenih radova u spomen na profesora Aleksandra Flakera. Uredila Jasmina Vojvodić. Dysput, Zagreb 2014, s. 233-243.
 63. «Вечеря при свечи» Готтарда Де Ведиг - Как строится смысл в живописи? [In:] Esemény és Költészet. Az irodalomértés kortárs horizontjai a magyar és a nemzetközi tudományosságban. Tanulmányok Kovács Árpád hetvenedik születésnapjára. Veszprém 2014, pp. 444-451.
 64. Rzut wierszem… Poetyckie kreacje dyskobola i rzutu dyskiem. [W:] Sport w kulturze – w poszukiwaniu wartości. Redakcja naukowa: Beata Walęciuk-Dejneka, Ryszard Polak. Stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce 2014, s. 87-97.
 65. Способы моделирования аудитории в визуальных и вербальных художественных текстах. [В:] „Культура и текст” 2014, № 2 (17), с. 93-106. Tekst dostępny na stronie: http://www.ct.uni-altai.ru/wp-content/uploads/бобрык20142.pdf
 66. Co ma święta Weronika do Damastesa?... „Święta Weronika” Zbigniewa Herberta. „Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy” nr 6 (2014): Doświadczenie świata w literaturach słowiańskich epoki pre-, modenizmu i post-modernizmu. Redakcja tomu: Danuta Szymonik, Roman Mnich. Siedlce – Banská Bystrica 2014, s. 137-145.
 67. Кентавры в польской поэзии ХХ века. [B:] Гибридные формы в славянских культурах. Сб. Статей. Отв. ред. Н.В.Злыднева. Москва, Институт славяно­ведения РАН, 2014, c. 300-312. [ISBN 978-5-7576-0326-1]
 68. Poetyka przestrzeni „Lalki”. [W:] „(Nie)zwykły zamazywacz papieru”. W 100. rocznicę śmierci Bolesława Prusa (1847-1912). Red. Małgorzata Burta, Marzena Kryszczuk, Violetta Machnicka. Pracownia Wydawnicza WH UPH w Siedlcach, Siedlce 2014, s. 91-105. [ISBN 978-83-64415-56-2]