dr Małgorzata Jasińska

Wykaz publikacji

Funkcjonowanie pluraliów tantum w języku uczniów / Małgorzata Jasińska // W: Socjolingwistyczne aspekty funkcjonowania języka : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Siedlce, 8-9 października 1998 / pod red. Krystyny Wojtczuk. – Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2000. – s. 153-161

Niektóre tendencje rozwojowe rzeczowników plurale tantum / Małgorzata Jasińska // Podl. Kwart. Hum. – Nr 1-2 (2-3) 2000, s. 131-140
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji na temat „Czytanie Karskiego” Mińsk – Grodno, 14-15 grudnia 2000 / Małgorzata Jasińska // W: Podl. Kwart. Hum. – Nr 3-4 (4-5) 2000. – s. 141

Семантическая классификация существительных pluralia tantum в польском и русском языках. Попытка сравнения / Małgorzata Jasińska // В: Мова ў святле класічнай спадчыны і сучастных парадыгм. Тезисы докладаў VIII мижнародных Карских чытанняў. Минск-Гроднo 14-17 снежня 2000 г. – Гроднo, 2000.– s. 45-47

Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Filologii Polskiej / Małgorzata Jasińska // W: Bibliografia publikacji pracowników Wydziału Humanistycznego za lata 1991-2000 / pod red. Krystyny Wojtczuk. – Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2001. – s. 117-167

Językowy savoir vivre w internecie / Małgorzata Jasińska // W: Język w komunikacji / pod red. Grażyny Habrajskiej. T.1-3. – Łódź : Wydaw. WSHE, 2001. [T. 3]. – s. 119-125

Mowa ciała i jej funkcje w kulturze: Materiały V Konferencji Młodych Filologów. Siedlce, 25-26.11.1999 r. / red. Małgorzata Jasińska, Joanna Kuć. – Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2002. –154 s.

Существительные pluralia tantum в польском и русском языках / Małgorzata Jasińska // W: X Международная научно-методическая конференция из цикла «Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка» 15-16 мая 2003 г. / pod red. Тетерева Игоря Львовича – Warszawa, 2003. – s. 323-331

Адики, найки и другие pluralia tantum в русском молодёжном говоре / Małgorzata Jasińska // W: XII Международная научно-методическая конференция из цикла «Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка» 28-29 апреля 2005 г. – Warszawa, 2005. – s. 163-166

Zmiany w zasobie pluraliów tantum w języku polskim i rosyjskim, [в:] Актуальныя праблемы паланiстыкi 2009: Acta Polonoruthenica, ред. С. Важнiк, А. Кожынава, Права i зкономiка, Minsk 2009, c. 341-352

Nowe połączenia wyrazowe w funkcji kwantyfikacyjnej we współczesnej polszczyźnie, [w:] Zjawisko ekonomii w języku, tekście i komunikacji: Mechanizmy funkcjonowania języka, t. 1, pod red. R. Bizior i D. Suskiej, Wydaw. Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2010, s. 89-96

Rzeczowniki: burza, nawałnica, huragan, grad jako wykładniki kwantyfikacji we frazie nominalnej [w:] Wyraz w języku i tekście – teoria i praktyka, pod red. Aliny Maciejewskiej i Janiny Gardzińskiej. – Siedlce : Wydaw. UPH, 20112, s. 171-179 

„Bądź jak bogini” – perswazja w reklamach perfum [w:] Komunikacja werbalna i niewerbalna w reklamie mediach i biznesie, praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Jasińskiej. – Siedlce, 2011

Polszczyzna trzech pokoleń. Podobieństwa i różnice, praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Wojtczuk i Małgorzaty Jasińskiej, Wydaw. UPH w Siedlcach, Siedlce 2011, 185 s.

Komunikacja werbalna i niewerbalna w reklamie mediach i biznesie, praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Jasińskiej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej,
Siedlce 2012, 128 s.