Urban-Jedrzejewicz_ms

Dr Justyna Urban-Jędrzejewicz, adiunkt w Pracowni Poetyki i Teorii Literatury Zakładu Literatury Polskiej XIX, XX Wieku i Krytyki Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Badaczka literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Tadeusza Różewicza i Stanisława Czycza – prozy Czycza dotyczyła obroniona przez nią w 2008 r. rozprawa doktorska, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Faryno. W kręgu jej zainteresowań mieszczą się ponadto: współczesne metodologie badań literackich, literatura emigracyjna i dzieje polskich środowisk kulturotwórczych na Zachodzie, motywika i symbolika kultury XIX-XX wieku, oraz liberatura. Od 2008 r. jest sekretarzem Siedleckiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

 

Wykaz publikacji

Prace redakcyjne

Wokół śmieci. Praktyka, symbolika, metafora. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Młodych Filologów (Siedlce 11-13.XII.1997) «Śmiecie/Mycop w praktyce, w języku/kulturze, w sztuce/literaturze». Komentarz: Jerzy Faryno. Redakcja: Roman Bobryk, Marzena Kryszczuk, Justyna Urban-Puszkarska. IFP WSRP w Siedlcach, Siedlce 1998, 246 s.

Алфавит: Строение повествовательно текста. Синтаг­матика. Парадигматика. [Редакционная коллегия: Ежи Фарыно (Варшава, Польша), Роман Бобрык (Седльце, Польша), Юстина Урбан (Седльце, Польша), Мария А. Дмтировская (Калининград), В. А. Долинский (Моск­ва), Игорь Е. Лощилов (Новосибирск), Наталья Влад. Кузина (Смоленск)]. Смоленск 2004, 370 с.

Наследие Дмитрия Чижевского и проблемы его изучения / Problematyka badań nad spuścizną Dmytra Czyżewskiego. Red. Roman Mnich i Justyna Urban.Colloquia Litteraria Sedlecensia. Studia Minora”. Volumen I. Siedlce 2009, 84 s.

Kultura i oświata w europejskim międzywojniu 1918-1939. Red. Renata Bryzek, Justyna Urban. Siedlce 2010, 468 s.

Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. Red Andrzej Borkowski, Justyna Urban. “Colloquia litteraria sedlecensia. Studia minora”. Volumen II, Siedlce 2010, 164 s.

Дмитрий Чижевский и европейская культура / Dmytro Czyżewski a kultura europejska. Red. Roman Mnich, Justyna Urban. Siedlce-Drohobycz 2010, 320 s.

 

Artykuły, sprawozdania, inne

 «Głębie egzystencjalnej płytkości» czyli «Stara kobieta...» na śmiet­niku. W: Wokół śmieci. Praktyka, symbolika, metafora. Materiały z III Między­narodowej Konferencji Młodych Filologów (Siedlce 11-13.XII.1997) «Śmie­cie/Mycop w praktyce, w języku/kulturze, w sztuce/literaturze». Komentarz: Jerzy Faryno. Redakcja: Roman Bobryk, Marzena Kryszczuk, Justyna Urban-Puszkar­ska. IH WSRP w Siedlcach, Siedlce 1998, s. 139-147.

Юстина Урбан-Пушкарска: Шизофренические картотеки Тадеуша Ружевича [Schizofreniczne kartoteki Tadeusza Różewicza]. W: „Русская  Филология. Сборник работ молодых филологов”. T. 9. Тарту 1998, s. 220-227.

Justyna Urban, Jarosław Kozak, Ludzie Wielkiej Emigracji. Fragmenty niepublikowanej korespondencji pomiędzy Jerzym Giedroyciem i ojcem Józefem M. Bocheńskim. „Życie” 28.09.2000 r., nr 227 (1217), s. 11-12; 

Jarosław Kozak, Justyna Urban: „Jestem Polakiem drugiego piętra... Rzeczpospolitej Obojga Narodów”.  Jerzy Giedroyc - „Kultura” - Józef M. Bocheński. ”Nowe Echo Podlasia” 10.11.2000 r., nr 45 (507), s. 4.

 Юстина Урбан: Как рассказывается «Анд» Станислава Чича: (Предварительный – тематический – разбор второй главы). В: Алфавит: Строение повествовательно текста. Синтагма­тика. Парадигматика. Смоленск 2004, с. 21-49.

 Юстина Урбан: В поисках семантической структуры повести Станислава Чича «Павана». В: Алфавит: Строение повествовательно текста. Синтагматика. Парадигматика. Смоленск 2004, с. 50-62.

Юстина Урбан / Justyna Urban – Эру­дизмы и профессионализмы сферы «искусство» в избранных произведе­ниях Станислава Чича — Erudycyzmy i profesjonalne słownictwo artys­tyczne w wybranych utworach Stanisława Czycza. В сборнике:/ W tomie: Территориальные и социальные разновидности языка. Материалы международного научного семинара. Смоленск 2004, сс.13-36 [13-26 на русском / po rosyjsku; 26-36 то же на польском / to samo po polsku].

Justyna Urban: О некоторых мотивах повести Станислава Чича «Павана». В: Международная Научная Конфе­ренция PRO=ЗА 2. Строение текста: Синтагматика. Парадигма­тика. (Материалы к обсуждению). Составитель: Наталья Владимировна Кузина. Смоленск 2004, с. 52-53.

Roman Bobryk, Justyna Urban [Sprawozdanie z konfe­rencji:] Международная Научная Конференция PRO=ЗА 2: „Строение текста: синтагматика. Парадигматика”, Смоленск, 24.04. – 28.04.2004.  „Slavia Orientalis”  2004, nr 3, s. 399-492.

Roman Bobryk, Justyna Urban: Smoleńsk PROZA, czyli i PRO i ZA.  W: „Do Źródeł. Studencki Rocznik Humanistyczny”, Siedlce 2004, zeszyt 2, s.267-283.

Małgorzata Burta, Marzena Kryszczuk, Justyna Urban: Polonica et historica smoleńskie (Na marginesie konferencji „Język. Tekst. Kultura”. Smoleńsk, 22-24 września 2004 roku). W: „Do Źródeł. Studencki Rocznik Humanistyczny” 2004, zeszyt 2, s. 291-299.

Юстина Урбан: Чемодан, револьвер/бомба и пуговицы в «Анде» Станислава Чича. [Walizka, rewolwer/bomba w „Andzie” Stanisława Czycza] В:  PRO=ЗА  3: ПРЕДМЕТ. Материалы к обсуждению.  Ред. Наталия Кузина. Смоленск 2005, с. 147-152.

Юстина Урбан: Лицо и тело в повести «Анд» Станислава Чича. [Twarz i ciało w „Andzie” Stanisława Czycza]. В: Телесный код в словянских культурах [Kod cielesny w kulturach słowiańskich]. Ред. Наталия Злыднева. Москва 2005 с. 120-134.

Юстина Урбан: Опыт перевода несвязного повествования на связное (на примере заявочной главки повести «Анд» Станислава Чича). [Próba przekładu opowiadania niespójnego na spójne (na przykładzie wstępnego rozdziału „Anda” Stanisława Czycza)]. В: Художественный текст и текст в массовых коммуникациях. Материалы международной научной конференции “Язык. Текст. Культура”. Часть 2. Ред. Галина Н. Ермоленко. Смоленск 2005, с. 28-43.

 Justyna Urban-Puszkarska: Miasteczko-Sorrento w wybranych utworach Stanisława Czycza. W: Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek. Red. Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Irena Jokiel. Opole 2005, s. 117-125.

Юстина Урбан: Смоленские говоры на современный польский слух. Словник совпадений (слова на ст) [Gwara smoleńska we współczesnym polskim uchu. Zestawienie zbieżności leksykalnych  (wyrazy с – т )]. В: Слово: внутренняя и внешняя система. Смоленск 2005, с. 185-195.

Justyna Urban: Между­народ­ная Научная Конференция: Любовь пространства: поэтика места в художественном мире и судьбе Пастернака (Пермь, 02.07. – 06.07.2006) „Slavia Orientalis” 2006, nr 4, s. 629-635.

Justyna Urban: Taniec (ku) śmierci. O „Pawanie” Stanisława Czycza: W: Kulturowe terytoria literatury. Red. Sławomir Sobieraj. Siedlce 2006, s. 103-121.

Justyna Urban: Uralskie tropy Pasternaka. „Do Źródeł. Studencki Rocznik Humanistyczny”. Siedlce 2006-2007, zeszyt 4-5, s. 203-221.

Justyna Urban: Предметный мир в «Анде» Станислава Чича: чемодан, револьвер, бомба, пуговицы. „Conversatoria Litteraria” Międzynarodowy Rocznik Naukowy. Rok I: 2007. Numer monograficzny: W kręgu mitologii i mitopoetyki. Siedlce 2008, s. 245-256;

To samo w: Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц.д-р Лила Мончева. Шумен, 2009, с. 151-160.

Roman Mnich, Justyna Urban: Od redakcji / От редакции. W: Наследие Дмитрия Чижевского и проблемы его изучения / Problematyka badań nad spuścizną Dmytra Czyżewskiego. Red. Roman Mnich i Justyna Urban.Colloquia litteraria sedlecensia. Studia minora”. Volumen I. Siedlce 2009, s. 7,8.

Roman Mnich, Justyna Urban: Dmytro Czyżewski jako problem. W: Дмитрий Чижевский и европейская культура / Dmytro Czyżewski a kultura europejska. Red. Roman Mnich, Justyna Urban. Siedlce-Drohobycz 2010, s. 7-8.

Problematyka badawcza spuścizny Dmytra Czyżewskiego – sprawozdanie z konferencji naukowej. „Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy” T. I: Slawistyka XXI wieku. 2010, s. 157-160;

To samo w: „Славістика”. Том II: Дмитро Чижевский и эвропейская культура. Ред. Эвген Пшеничний, Роман Мних, Володимир Янцен. Дрогобич 2011, с. 505-508.

Justyna Urban: Dwa razy Końskie nazwisko. Tekst oryginału a polski przekład. Wyniki niektórych porównań. W: Czechow współcześnie. Dzieło – Komunikacja – Obecność.  Red. Ryszard Strzelecki, Gerard Guźlak. Bydgoszcz 2010, s. 101-113.

Andrzej Borkowski, Justyna Urban: Od redakcji. W: Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. Red. Andrzej Borkowski, Justyna Urban. “Colloquia litteraria sedlecensia. Studia minora”. Volumen II.  Siedlce 2010, s. 7.

Renata Bryzek, Justyna Urban: Słowo wstępne. W: Kultura i oświata w europejskim międzywojniu 1918-1939. Red. Renata Bryzek, Justyna Urban. Siedlce 2010, s.7-14.