Kur ms

 

Prof. nzw. dr hab. Elżbieta M. Kur

 

ukończyła na KUL-u studia w zakresie filologii polskiej. W latach 1997 – 2000 brała udział w zajęciach seminarium doktoranckiego prof. dra hab. S. Fity. W roku 2000 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W 2014 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie monografii „Tygodnik Powszechny” wobec problemów edukacji polonistycznej w latach 1945 – 1989 (na tle polityki oświatowej).

Od października 2004 roku jest związana zawodowo z siedlecką uczelnią, obecnie jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii.

Prowadzone zajęcia to m. in.: kontekstualne analizy tekstu literackiego, historia sztuki i ikonologia, dydaktyka literatury oraz socjologiczne podstawy edukacji, związki literatury i sztuk pięknych w ujęciach komparatystycznych, teorie socjologiczne, edukacja w zakresie praw człowieka, komunikacja międzykulturowa.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą dziejów i współczesności dydaktyki polonistycznej, komparatystycznych badań z zakresu literatury i historii sztuki, kontekstualnych analiz i interpretacji dzieł literackich, obecności sacrum w sztuce, środowiska literackiego „Tygodnika Powszechnego”. Należy do Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza oddział w Siedlcach oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki oddział warszawski. Prowadziła zajęcia na uniwersytetach w Ostrawie (Ostravská univerzita, Czechy) oraz Viterbo (Uniwersytet Toskanii, Włochy), uczestniczyła w ponad 30 konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Z nominacji ministra Edukacji Narodowej opiniuje podręczniki szkolne na wszystkich etapach kształcenia. Redaguje międzynarodowy interdyscyplinarny rocznik naukowy „Spotkania Humanistyczne”.

Zainteresowania pozazawodowe to podróże, sztuki piękne, nauki społeczne.

 


 

Wykaz publikacji

 

Monografie:

 

 1. Nauczanie historii literatury polskiej w Królestwie Polskim (1864 – 1905), Siedlce 2007, ss. 164.
 2. „Tygodnik Powszechny” wobec problemów edukacji polonistycznej w latach 1945 – 1989 (na tle polityki oświatowej), Siedlce 2013, ss. 206.

Artykuły naukowe, komunikaty:

 

 1. Panna Dandys i inni. (Myśli nad lekturą Lalki B. Prusa), „Zeszyty Naukowe KUL” 2002 nr 1-2.
 2. Podstawa programowa czy „Informator...”?, „Polonistyka” 2004 nr 3.
 3. Paremia w literackim dialogu edukacyjnym, w: zbior., Parémie národů slovanských II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava 2005, s. 275-280.
 4. Ku jakiej estetyce? Edukacyjny spór literatury i kultury obiegów popularnych i wysokich, w: Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, red. B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2006, s. 79-83.
 5. Nieanachroniczni Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego, „Doradca. Biuletyn Oświatowy” 2005 nr 5, s. 31-34.
 6. Kultura szkoły w różnych modelach edukacji jako element współczesnego wielokulturowego otoczenia nauczyciela i ucznia, w: Škola, žak a učitel v multikulturním prostředí. Konference on-line Pedagogicka Fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem, http://pf1.ujep.cz/KPR_konference.asp
 7. Metodyka nauczania historii literatury polskiej w Królestwie Polskim w latach 1864 – 1905, w: „Edukacja Humanistyczna” t. 4, Zielona Góra 2006, s. 123 – 157.
 8. Nauczanie historii literatury polskiej w Królestwie Polskim po roku 1865, czyli XIX-wieczne pomysły na integrację treści przedmiotowych, w: Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2006, s. 113 – 124.
 9. Polonista w ponowoczesnym labiryncie, czyli filozoficzne aspekty reformy edukacji, w: Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2006, s. 58 – 68.
 10. Literatura i muzyka, w: Usłyszeć obraz, red. B. Purc– Stępniak, A. Chodyński, Gdańsk 2007.
 11. Kultura szkoły w różnych modelach edukacji jako element współczesnego wielokulturowego otoczenia nauczyciela i ucznia, w: Škola, žak a učitel v multikulturním prostředí, Ústi nad Labem 2006, s. 33-41.
 12. Madame czy Bladaczka? Wizerunek nauczyciela – rzeczywistość, oczekiwania, potrzeby, w: „Edukacja Humanistyczna” t. 5, Zielona Góra 2007, s. 69 – 82.
 13. Między fikcją a prawdą – o epistemologicznej wartości kontekstu w analizie i interpretacji dzieła literackiego, w: Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole (etyka-estetyka-język aksjologii), red. T. Świętosławska, Łodź 2007, s. 71 – 76.
 14. „Za nic nauka, kto Boga nie szuka” – nauka i edukacja w przysłowiach polskich, w: Parémie národů slovanských III, Ostrava 2007, s. 163-174.
 15. Nieanachroniczni ludzie bezdomni (wersja zmieniona), w: Od tekstu literatury do tekstu kultury, red. S. Sobieraj, A. W. Świderski, Siedlce 2007, s. 149 – 156.
 16. Uniwersalizm i partykularyzm języka sztuk pięknych - uwagi na marginesie czytania dzieł malarskich jako tekstów kultury, w: Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik, I. Morawska, Lublin 2007, s. 369-378 oraz w: Teksty kultury w szkole, red. B. Myrdzik, L. Tymiakin, Lublin 2008, s. 99-110.
 17. Wyznania podróżnika w „Autobiografii. Baśni mojego życia” Hansa Christiana Andersena, w: Wokół Andersena w dwusetną rocznicę urodzin, red. A. Ciciak, Szczecin 2008, s. 15-23.
 18. Szkolna edukacja polonistyczna wobec tradycji i nowoczesności, w: Tradycja a nowoczesność, red. E. Woźniak, Łódź 2008, s. 645-652.
 19. Obraz i tekst – dzieje sztuki w licealnych podręcznikach kształcenia literackiego, w: Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły, red. M. Kwiatkowska-Ratajczak, W. Wantuch, Poznań 2008, s. 139-148.
 20. Uczniowie wobec lekcji historii literatury polskiej w Królestwie Polskim w latach 1864 – 1905, w: „Notatnik Multimedialny” 2007/2008 nr 1, s. 30 – 43.
 21. Polonista a czas – temporalne uwarunkowania kształcenia literackiego, w; Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, red. M. Sinica, L. Jazownik, Zielona Góra 2008, s. 59 – 70.
 22. „Inne kwiatki Świętego Franciszka z Assyżu” Romana Brandstaettera – odczytanie w perspektywie aksjologicznej i dydaktycznej, w: Język – Szkoła – Religia, t. 3 red. M. Chmiel, A. Lewińska, Pelplin 2008, s. 180 – 190.
 23. Paremiologiczne i sentencjonalne kształtowanie kultury apercepcji w „Namowach rozlicznych dla użytku dziatek wyłożonych”, Ostrawa 2009, s. 118 – 123.
 24. Ty i ja między innymi - „Rady dla córki” Zofii z Czartoryskich – Zamoyskiej ja ko podręcznik dobrego wychowania, w: Ty, Já a Oni v jazyce a v literatuře t. 2, Usti nad Labem 2009, s. 143 – 147.
 25. Polonistyczne kształtowanie kompetencji komunikacyjnych a świadomość polonistyczna i logiczna, w: „Zeszyty Filozoficzne” 2009 nr 14-15, Poznań, s. 157 – 164.
 26. Lublin Czesława Miłosza, w: Czesław Miłosz – tradice – současnost – recepce, Ostrawa 2009, s. 155 – 173.
 27. Semantyka autoportretu – studium porównawcze (Tadeusza Makowskiego wizerunki w słowie i obrazie), w: „Conversatoria Litteraria”, t. II, Siedlce – Banska Bystrica 2009, s. 325- 337.
 28. „Pomoce obrazowe” – refleksja Kazimierza Wóycickiego o roli sztuki w dydaktyce (odczytanie we współczesnej perspektywie) , w: „Edukacja Humanistyczna”, t. 6- 7, Zielona Góra 2010.
 29. Dydaktyczne pożytki z ikonografii, czyli motyw the unruly school w malarstwie, w: Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i społeczeństwo, red. J. Gmitruk, Ks. R. Krawczyk, T. Zacharuk, Warszawa – Siedlce 2010, s. 591 – 598.
 30. Historia na lekcjach języka polskiego – integracja, scitus et fabulis czy zbędny balast?, w: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a problemy współczesnej edukacji historycznej, t. III, red. K. Wróbel – Lipowa, M. Ausz, Kraków – Lublin 2010. 16. Ekfrazy Elizy Piotrowskiej dla młodego (i nie tylko) czytelnika, w: „Spotkania Humanistyczne”, Instytut Filologii Polskiej AP, Stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce, 2010 nr 1.
 31. Odnowiona dydaktyka w twórczości Elizy Piotrowskiej, w: "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka – Zając, Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2010.
 32. Poezja Tadeusza Chrzanowskiego, w: „Slavica Viterbiensia”, red. R. Caldarelli, O. Discacciati, Gangemi Editore Roma - Viterbo 2011 nr 3.
 33. Olimpiada Artystyczna – sekcja plastyczna i jej rola w kształtowaniu wrażliwości humanistycznej (sztuka, filozofia, język), w: Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, red. S. Krzyśka, R. Kubicki, D. Michałowska, Poznań 2011.
 34. Szkoła „działań pozornych”? Rozważania o marketingu i edukacji w: Edukacja – wczoraj, dziś i jutro, t. 4, red. E. Jagiełło i in. Siedlce 2012.
 35. Tadeusza Chrzanowskiego spojrzenie na polszczyznę, czyli liryczne przemyślenia historyka sztuki o mowie i piśmie, w: Verba docent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej, t. II, Siedlce 2012.
 36. Wprowadzenie młodego czytelnika w kulturę w twórczości Elizy Piotrowskiej, w: Dziecko w kulturze współczesnego świata, red. E. Jagiełlo, E. Jówko, Siedlce 2013.
 37. W kręgu poezji Urszuli Tomasiuk, w: Życie literackie i kulturalne Siedlec. Tradycja i współczesność, red. K. Jastrzębska, Siedlce 2013.

Inne:

 1. Rec.: Z pogranicza literatury i sztuk, pod red. Z. Mocarskiej – Tycowej, Toruń 1996, „Zeszyty Naukowe KUL” 2000 nr 1-2.
 2. Rec.: Ekfrazy Elizy Piotrowskiej dla młodego (i nie tylko) czytelnika, w: „Spotkania Humanistyczne” 2010 nr 1.
 3. „Spotkania Humanistyczne” nr 1 (2010), nr 2- 3 (2011- 2012), redaktor naczelna, współredakcja.
 4. Wstęp, w: U. Tom, Na zielonych skrzydłach - tajemnice ziemi, Siedlce 2007.

Konferencje:

5 - 6. 11. 2014 – Święte i święci – kult i wizerunek świętych w tekstach kultury, I ogólnopolskie seminarium naukowe z cyklu: Sacrum i sztuka; współorganizacja.

Wystawy:

Współudział w redakcji naukowej wystawy Usłyszeć obraz. Muzyka w sztuce europejskiej od XV do poczatku XX wieku, Muzeum Narodowe w Gdańsku 26. 04. – 30. 07. 2007, kurator wystawy B. Purc–Stępniak. Wystawa nagrodzona Sybillą II st., najwyższą polską nagrodą w dziedzinie muzealnictwa.