prof. nzw. dr hab. Alina Maciejewska, logopeda

 

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

Zakład Językoznawstwa i Logopedii, Ośrodek Logopedyczny

 

Absolwentka Filologii polskiej, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1977 r. (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Leona Kaczmarka na temat sprawności językowych dzieci rozpoczynających edukację szkolną). Tytuł doktora nauk humanistycznych (dyscyplina językoznawstwo) uzyskany na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Analiza semantyczna wyrazów w języku dzieci czteroletnich. Promotorem był prof. dr hab. Józef Wierzchowski, po śmierci Profesora promotorem została prof. dr hab. Barbara Boniecka, recenzentami byli prof. dr hab. Stanisław Grabias i prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta.

Absolwentka Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1989 r.

 

Zainteresowania naukowe:

 

Logopedia, językoznawstwo w tym szczególnie: psycholingwistyka, socjolingwistyka, neurolingwistyka, językoznawstwo kognitywne, fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, glottodydaktyka.

 

Działalność naukowa

Badania koncentrują się w płaszczyznach:

 

 • rozwój mowy dziecka w aspekcie semantycznym, rozwój leksykalny i metajęzykowy,
 • umiejętność definiowania pojęć/wyrazów przez dzieci w różnym wieku oraz uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu i studentów z uszkodzonym słuchem,
 • językowy obraz świata dzieci i młodzieży z dysleksją  
 • językowy obraz świata studentów niedosłyszących
 • stereotypy językowe studentów (ze szczególnym uwzględnieniem studentów niedosłyszących)
 • narracja w pamiętnikach współczesnego pokolenia Polaków
 • rozumienie tekstów przez   studentów niedosłyszących
 • student-dyslektyk – problemy językowe i komunikacyjne
 • konstrukcje słowotwórcze w języku dzieci i młodzieży oraz studentów
 • analogia w języku
 • specyficzne zaburzenie rozwoju językowego a trudności w czytaniu i pisaniu.

 

Prowadzone tematy badawcze:

 

- dwa tematy własne zamknięte publikacją: Między znakami między słowami, w której znalazły się wyniki badań moich i prac prowadzonych z moim udziałem przez pracowników oraz współpracowników Ośrodka Logopedycznego. Wszystkie artykuły poświęcone są problemom językowym studentów niedosłyszących;

- statutowy, w ramach którego prowadzone były badania nad dysleksją wśród studentów, sprawnością leksykalną i morfologiczną dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów (w tym studentów niedosłyszących), rozumieniem tekstów pisanych przez   studentów niedosłyszących i ich kompetencjami i sprawnościami językowymi. Częściowe wyniki badań przedstawia monografia: Analogia w języku i umyśle. Teoria „grup proporcjonalnych relacji” w badaniach nad kompetencją uczniów i studentów, Siedlce 2015. Autorka ponad 60 publikacji (monografii, książek pod redakcją, rozdziałów w monografiach i artykułów).

 

Doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego:

 

Od lat prowadzę/prowadziłam wykłady i ćwiczenia na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych z przedmiotów: Logopedia, Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu, Gramatyka współczesnego języka polskiego - fonetyka i fonologia, Emisja głosu, Pycholingwistyka, Rozwój mowy dziecka, Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, Dysleksja – diagnoza i terapia, Surdologopedia, Jąkanie, także seminaria magisterskie i licencjackie na kierunkach pedagogicznych i studiach podyplomowych. Organizowałam i prowadzę Lektorat języka polskiego dla studentów z uszkodzonym słuchem i Terapię logopedyczną dla studentów niepełnosprawnych.

 

Działalność organizacyjna

 

Zorganizowałam od podstaw Ośrodek Logopedyczny i kieruję jego działalnością naukowo-dydaktyczną (przygotowałam plany urządzenia i wyposażenia pomieszczenia dydaktycznego w DS. nr 4 i w nowym budynku Wydziału Humanistycznego). Zorganizowałam i przez pierwsze lata kierowałam pracą studenckiego Koła Logopedycznego (obecnie opiekunem jest mgr Aldona Kocyła). Inicjowałam powstanie studenckiego koła naukowego osób z wadą słuchu „Knows surditas” - (opiekunem jest mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk). Jestem współzałożycielka i przewodniczącą Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego przy UPH, który spełnia funkcję propagującą wiedzę logopedyczną i integrującą środowisko logopedów w naszym regionie. Inicjowałam, organizowałam Studencką Poradnię Logopedyczną i jestem jej opiekunem. Jestem inicjatorką i współorganizatorką Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej. Opracowałam program specjalnościowych studiów podyplomowych Zaburzenia komunikacji językowej w zakresie czytania i pisania, zorganizowałam proces dydaktyczny i kierowałam studiami przez 4 lata.

Uczestniczyłam aktywnie w organizacji specjalności logopedycznej na Filologii polskiej, opracowaniu celów i efektów kształcenia, programu studiów i sylabusów z przedmiotów specjalistycznych. Przygotowałam wniosek o powołanie Podyplomowych Studiów Logopedycznych, a po powołaniu ich pełnię funkcję kierownika.

Zorganizowałam i współorganizowałam 4 konferencje naukowe, ponad 50 warsztatów szkoleniowych, wykładów otwartych dla studentów, logopedów, językoznawców, pedagogów oraz 1. Zjazd logopedów regionu siedleckiego. Czynnie uczestniczę w organizowaniu cyklicznych spotkań naukowych - seminarium pod kierunkiem prof. dr hab. S. Grabiasa.

 

Pełnione funkcje

 

Kierownik Ośrodka Logopedycznego (od 1995 r. do dziś)

Kierownik Podyplomowego Studium Zaburzenia komunikacji językowej w zakresie czytania i pisania (2000-2005 r.)

Kierownik Podyplomowych Studiów Logopedycznych (od 2013 r. do dziś)

 

Projekty

 

Kierownik projektu: Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach realizowanego od 1 marca 2016 r. do 30 września 2018 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  

 

Udział w organizacjach naukowych:

 

Polskie Towarzystwo Logopedyczne (w minionej kadencji członek ZG)

Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Towarzystwo Kultury Języka (w minionych kadencjach członek ZG)

Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (od 1999 r. do końca działalności)

Polskie Towarzystwo Dysleksji.

 

Funkcje redakcyjne

 

- Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Conversatoria Linquistica” (Siedlce);

- Redaktor naukowy specjalnego 6. tomu „Conversatoria Linquistica”;

- Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Logopedia Silesiana” (Uniwersytet Śląski w Katowicach);

- Redaktor naczelna „Wieści Akademickich” (1994 – 1995 r.)

 

 

A. Wykaz opublikowanych prac naukowych

 

1. Monografia autorska:

 

A. Maciejewska, 2015, Analogia w języku i umyśle. Teoria „grup proporcjonalnych relacji” w badaniach nad kompetencją językową uczniów i studentów. Siedlce: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, ss 364.

 

2. Redakcja i współautorstwo w monografiach:

 

1. A. Maciejewska (red.), 2007, Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, ss 446.

 

2. A. Maciejewska (red.), 2011, Między znakami – miedzy słowami. Siedlce: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, ss 206.

 

3. J. Gardzińska, A. Maciejewska (red.), 2003, Znak językowy w pejzażu semiotycznym. Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Wierzchowskiego. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, ss 228.

 

4. J. Gardzińska, A. Maciejewska, (red.), 2012, Wyraz w języku i tekście. Siedlce: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, ss 467.

 

3.Redakcja i współautorstwo w czasopismach

 

Przed uzyskaniem doktoratu:

 

”Wieści Akademickie” miesięcznik, redaktor naczelna w latach 1994/95.

 

Po uzyskaniu doktoratu:

 

„Conversatoria Linquistica”, 2012, T. VI, numer specjalny, redaktor naukowy, ss 204.

 

 

1. Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach

 

 

Opublikowane przed uzyskaniem doktoratu

 

1. A. Maciejewska, 1993, Opis powstającej struktury semantycznej wyrazu ZWIERZĘTA w języku dzieci czteroletnich. w: J. Wierzchowski (red.), Trends in Semantics, Białystok: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego – Filii w Białymstoku, s. 87-98.

 

2. A. Maciejewska, 1995, Neologizmy dziecięce odzwierciedleniem wiedzy o języku i rzeczywistości pozajęzykowej.w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach Nr 42, Seria: Nauki Humanistyczne (Polonistyka z. 1), s. 71-77.

 

3. A. Maciejewska, 1996, Przejawy językowej sprawności społecznej dzieci czteroletnich. w: K. Wojtczuk (red.), Funkcjonowanie języka w różnych warunkach socjokulturowych i tekstowych. Materiały międzynarodowej       konferencji naukowej Siedlce 23-24 kwietnia 1996 r., Siedlce: Wyd. Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, s. 27-35.

 

4. A. Maciejewska, 1997, Rehabilitacja: zakres terapii logopedycznej. w: T. Zacharuk (red.), „Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, 1, Siedlce: Wyd. Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, s. 55-63.

 

5. A. Maciejewska, 1998, Hierarchia zawodów w języku siedleckich przedszkolaków. w: B. Norman, K. Wojtczuk (red.), Język w mieście i okolicach. Materiały konferencji naukowej poświęconej 450-leciu nadaniu praw miejskich Siedlcom, Siedlce: Wyd. Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, s. 62-77.

 

Opublikowane po uzyskaniu doktoratu

 

6. A. Maciejewska, 1999, Prof. dr hab. Józef Wierzchowski, w: „Poradnik Językowy’, z. 10, s. 1-7.

 

7. A. Maciejewska, 2000, Kategoryzacja świata w języku dziecka przedszkolnego. w: K. Wojtczuk (red.), Socjolingwistyczne aspekty funkcjonowania języka. Materiały konferencji naukowej, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, s. 137-152.

 

8. A. Maciejewska, 2000, Nie powierzchownie tylko po Wierzchowsku.(niebieskie usunąć Wspomnienie o Prof. J.Wierzchowskim. w: „Kwartalnik Humanistyczny”, 2, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, s. 7-10.

 

9. A. Maciejewska, 2000, Rola logopedy w kształceniu integracyjnym na poziomie szkoły wyższej. w: T. Zacharuk (red.), „Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, 3, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, s. 48-54.

 

10. A. Maciejewska, 2000, Komunikacja alternatywna wyzwaniem dla kształcenia integracyjnego. w: T. Zacharuk (red.) „Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, 4, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, s. 113-122.

 

11. A. Maciejewska, 2001, Cechy wypowiedzi pisemnych dyslektyków. w: K. Wojtczuk (red.), Leksyka a gramatyka w tekście językowym. Materiały konferencji naukowej, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, s. 259-271.

 

12. A. Maciejewska, 2001, Prof. J. Wierzchowski – dorobeknaukowy. w: „Studia semiotyczne”, (red.) J. Pelca, t. 23, s. 11-13.

 

13. A. Maciejewska, 2002, Stałość i zmienność stereotypu. w: K. Wojtczuk (red.), Moda jako problem lingwistyczny. Materiały konferencji naukowej, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, s. 223-232.

 

14. A. Maciejewska, 2002, Formowanie znaczeń w wypowiedziach dzieci przedszkolnych. w: J. Porayski-Pomsta (red.), Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi. „Studia Pragmalingwistyczne”, t. 3, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 55-70.

 

15. A. Maciejewska, 2003, Nie powierzchownie tylko po Wierzchowsku – o spuściźnie Naukowej Profesora Wierzchowskiego. w: J. Gardzińska, A. Maciejewska (red.), Znak językowy w pejzażu semiotycznym. Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Wierzchowskiego, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, s. 9-17.

 

16. A. Maciejewska, 2003, Przekład wewnątrzjęzykowy a funkcjonowanie słownika umysłowego, w: J. Gardzińska, A. Maciejewska (red.), Znak językowy w pejzażu semiotycznym. Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Wierzchowskiego,   Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, s.147-157.

 

17. A. Maciejewska, 2003, Wiedzieć to widzieć, słyszeć... w: K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk (red.), Jakość kształcenia w szkole wyższej. Nauczyciel akademicki jako ogniwo jakości kształcenia, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, s. 249-256.

 

18. J. Gardzińska, A. Maciejewska, 2004, ŚP Prof. J. Wierzchowski współtwórca polonistyki siedleckiej. w: „Głos Akademii Podlaskiej” , R. I, Siedlce, s. 49-51.

 

19. A. Maciejewska, K. Reda, S. Wielgosz-Chojnacka, 2005, Komunikacja językowa a poczucie niebezpieczeństwa. Manipulacja językowa. w: J. Dąbrowski, E. Jarmoch, A. W. Świderski (red.), Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych i przyszłych wyzwań, Seria Monografie nr 1, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, s. 158-171.

 

20. A. Maciejewska 2005, Rozumienie zagadek przez osoby z uszkodzonym słuchem.

 

w: J. Porayski-Pomsta (red.), Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej. „Studia Pragmalingwistyczne”, T. 4, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 290-305.

 

21. A. Maciejewska, 2005, Wyraz w teorii i praktyce logopedycznej. w: „Logopedia”, T. 34, s. 37-46.

 

22. A. Maciejewska, 2006, (nie)Bezpieczna codzienność. w: J. Dąbrowski, E. Jarmoch, A. W. Świderski (red.), Bezpieczeństwo człowieka a proces transformacji systemowej, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, s. 295-304.

 

23. A. Maciejewska, 2007, Obraz współczesnego młodego Polaka – analiza leksykalna na postawie „kartek z pamiętników”. w: B. Boniecka, S. Grabias (red.), Potoczność a zachowania językowe Polaków, Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 181-193.

 

24. A. Maciejewska, 2007, Samogłoskowa arystokracja. w: K. Wojtczuk, J. Kuć (red.), Kultura języka dzisiaj w roku języka polskiego, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej , s. 52-63.

 

25. A. Maciejewska, 2007, „Wiedza zakrzepła w języku”. Językowy obraz świata wyrazu DOM w wypowiedziach pisemnych dzieci z trudnościami w pisaniu. w: A. Maciejewska (red.), Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu, Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, s. 177-191.

 

26. A. Maciejewska, 2008, Świadomość wyrazu a zaburzenia komunikacji językowej. w: „Conversatoria Linquistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy”, I/2007, Siedlce, s. 13-25.

 

27. A. Maciejewska, 2008, Mówione-pisane. Objaśnianie znaczenia wyrazu „dom” przez uczniów z dysleksją. w: I. Pietras, G. Krasowicz-Kupis (red.), Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym, Gdynia: Wyd. Operon, s. 31-46.

 

28. A. Maciejewska, 2009, Emocje w autoportrecie, w: K. Wojtczuk (red.), Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 67-71.

 

29. A. Maciejewska, 2009, Kategoryzacja językowa a rozumienie tekstów przez osoby z uszkodzonym słuchem. w: „Conversatoria Linquistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy”, II/2008, Siedlce, s. 79-90.

 

30. A. Maciejewska, 2010, Istnieć w kulturze – istnieć obok kultury. Dom w językowym obrazie świata osób niedosłyszących. w: M. Święcicka, D. Jastrzębska-Golonka i A. Rypel (red.), Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką dydaktyczną, Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 276-292.

 

31. A. Maciejewska, A. Kocyła, 2010, Wyjaśnianie znaczenia wyrazów przez studentów z uszkodzonym słuchem. w: „Conversatoria Linquistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy”, III/2009, Siedlce, s. 53-62.

 

32. A. Maciejewska, 2010/2011, Przekład wewnątrzjęzykowy miarą dojrzałości językowej dziecka/ucznia. w: „Logopedia” 39/40 s. 33-49.

 

33. A. Maciejewska, 2012, Intralingual Translation as A Measure of Linguistic Maturity ofa Child/Student. ed.: www. logopedia.umcs.lublin.pl

 

34. A. Maciejewska, 2011, Dom w językowym obrazie świata studentów niedosłyszących. w: A. Maciejewska (red.), Między znakami – między słowami, Siedlce: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 11-25.

 

35. A. Maciejewska, 2011, Stałość i zmienność stereotypu – stereotyp matki w wypowiedziach studentów niedosłyszących. w: A. Maciejewska (red.), Między znakami – między słowami, Siedlce: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 27-36.

 

36. A. Maciejewska, 2011: „Zwyczajnie o domu” – językowy obraz świata domu w tekstach studentów. w: „Conversatoria Linquistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy”, IV/2010, Siedlce, s. 34-44.

 

37. A. Maciejewska, 2011, Świat ukryty między słowami – interpretacja treści zagadek przez studentów z uszkodzonym słuchem. w: A. Maciejewska (red.), Między znakami –między słowami, Siedlce: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 37-70.

 

38. A. Maciejewska, 2012, Kognitywne aspekty analizy pregramatycznej. w: J. Gardzińska, A. Maciejewska (red.), Wyraz w języku i tekście, Siedlce: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 251-267.

 

39. A. Maciejewska, 2012, Ukradkiem podglądając Mistrza – o Prof. Stanisławie Grabiasie. w: „Conversatoria Linquistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy”, T. VI, s. 13-16.

 

40. A. Maciejewska, 2012, Sprawność definiowania w rozwoju mowy i niektórych jej zaburzeniach. w: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Gdańsk: Wyd. Harmonia Universalis, s. 172-183.

 

41. A. Maciejewska, 2013, Świat ukryty za słowami. Definiowanie wyrazów przez studentów z uszkodzonym słuchem, w: K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan (red.), Wychowanie dzieci z uszkodzeniami słuchu – nowe wyzwania dla rodziców i specjalistów, Lublin: Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 199-218.

 

42. A. Maciejewska, 2013, „Z polskiego na nasze”- parafraza w rozwoju języka, w: J. Panasiuk, T. Woźniak, (red.) Język – człowiek – społeczeństwo, Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 589-606.

 

43. A. Maciejewska, 2013, Trwałość przekazu językowo-kulturowego na przykładzie     stereotypu matki. w: K. Koriakowcewa i inni (red.), Verba docent. Księga poświęcona Prof. J. Gardzińskiej, Siedlce: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 131-144.

44. A. Maciejewska, 2013, Analogia w metodologii badań logopedycznych. w: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Metodologia badań logopedycznych. Z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 95-111.

 

45. A. Maciejewska, 2015, Stabilizowanie normy interakcyjnej u osób w podeszłym wieku. w: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, Lublin: Wyd. UMCS, s. 1109-1124.

 

5. Recenzje

 

1. A. Maciejewska, 2009, Recenzja wydawnicza: Daniela Galińska-Grzelewska, 2009: Percepcja fonemowa słów przez dzieci 6- i 7- letnie. Siedlce: Siedleckie Towarzystwo Naukowe, ss 163.

 

2. A. Maciejewska, 2013, Recenzja: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, redakcja naukowa: Stanisław Grabias, Marek Kurkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2012,ss. 701, w: „Nowa             Audiofonologia” z. 2(3), Warszawa-Kajetany: Instytut Patologii Mowy i Słuchu, s. 61-64.

 

3. A. Maciejewska, 2013, Recenzja: Kazimiera Krakowiak, Dar języka. Podręcznik wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: Wyd. Kul, 2012, ss. 491, w: „Nowa Audiofonologia”z. 2(4), Warszawa-Kajetany: Instytut Patologii Mowy i Słuchu, s. 57-59.

 

4. A. Maciejewska, 2014, Recenzja: Biomedyczne podstawy logopedii pod red. S. Milewskiego, J. Kuczkowskiego, K. Kaczorowskiej-Bray, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, ss. 509, w: „Forum Logopedyczne”, 22, Katowice, s. 141-144.

 

6. Artykuły popularyzujące

 

1. A. Maciejewska, 2004, Językowy obraz świata a rozumienie tekstów czytanych. w: „Doradca. Biuletyn oświatowy ODN”, Siedlce, Tow. A. Mickiewicza.

 

2. A. Pawelec, Logopeda powinien być wszędzie. Rozmowa z Aliną Maciejewską. w: „Echo Podlasia”, 2000.