dr Ewa Borkowska – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XIX, XX wieku i Krytyki Współczesnej, absolwentka polonistyki siedleckiej. W roku 2011 obroniła rozprawę doktorską pt. Liryka Wojciecha Bąka. Studia nad zapomnianym poetą (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Jej zainteresowania koncentrują się wokół zapomnianych twórców dwudziestolecia międzywojennego oraz wybranych zagadnień z innych epok literackich, problematyki autobiografizmu, duchowości, komparatystyki interdyscyplinarnej (powinowactwa literatury i muzyki), a także prozy rosyjskiej w kontekście literatury polskiej końca XIX i początku XX wieku.

Mieszka w Siedlcach.

 

Prace redakcyjne:

 

Życie literackie i kulturalne Siedlec. Tradycja i współcześność. Seria: Wyobraźnia i Teksty. T. 7. Red. Klaudia Jastrzębska, współudział: Jolanta Sawicka-Jurek, Ewa Borkowska. Siedlce 2013.

 

 

Tajemnica w tekstach kultury. Seria: Wyobraźnia i Teksty. T. 6. Red. Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska, Marcin Pliszka. Siedlce 2011.

 

Symbolika oka w literaturze i kulturze. Od religii do popkultury. Seria: Wyobraźnia i Teksty. T. 5. Red. Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska, Jolanta Sawicka-Jurek. Siedlce 2009.

 

Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze. Rozprawy – szkice – eseje. Seria: Wyobraźnia i Teksty, t. 1. Red.: Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska, Małgorzata Burta. Siedlce 2006.

 

Wybrane publikacje:

 

Ewa Borkowska: Konteksty muzyczne i kulturowe utworu poetyckiego „Nocny gość” Władysława Broniewskiego. W zbiorze: Literatura w kalejdoskopie sztuki. Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wielu jako inspiracja dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych. Katowice, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 2013, s. 209-219.

Ewa Borkowska: Życie dla sztuki czy sztuka dla życia? Tajemnica przemiany w „Kontrabasiście” Patricka Süskinda. W: Tajemnica w tekstach kultury. Red.: Andrzej Borkowska, Ewa Borkowska, Marcin Pliszka, Seria: Wyobraźnia i Teksty. Siedlce 2011, s. 280-289.

Ewa Borkowska: К вопросу о духовности в «Черном монахие» А. П.Чехова.// Творчество A. П. Чехова: текст, контекст, интертекст. 150 лет со дня рождения писателя. Материалы. // Ред.: М.Ч. Ларионова, Н.В. Изотова, Е.В. Маслакова. Ростов-на-Дону 2011, c. 19-25.

Ewa Borkowska: Obraz edukacji na progu XX wieku. W kręgu prozy wspomnieniowej Kazimiery Iłłakowiczówny. W: Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939). Red.: Renata Bryzek, Justyna Urban. Siedlce 2010, s. 339-347.

Ewa Borkowska: Muzyczne konteksty poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. W: Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia. Red.: Halina Kubicka, Olga Taranek. Wrocław 2009, s. 206-214.