pedagog, logopeda, Certyfikat Providera JISA 

Zainteresowania naukowe związane z komunikacją językową osób z uszkodzonym słuchem, funkcjonowaniem językowym dzieci przedszkolnych oraz wczesną interwencją logopedyczną.

 

 

Publikacje

 • Dwujęzyczność konieczna [w:] Kształcenie studentów niepełnosprawnych w zakresie języków obcych pod redakcją Beaty Harań, Siedlce 2005, s. 67-76.
 • Trudności studentów niedosłyszących w porozumiewaniu się językiem polskim [w:] Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu, red. Alina Maciejewska, Siedlce 2007, s. 107-118.
 • Alina Maciejewska, Aldona Kocyła, Wyjaśnianie znaczenia wyrazów przez studentów  z uszkodzonym słuchem, [w:] Conversatoria Linguistica, Rok III: 2009, Siedlce 2009,  s. 53-62.
 • Aldona Kocyła: Trudności w czytaniu ze zrozumieniem osób dorosłych z uszkodzonym słuchem, [w:] „Między znakami – między słowami”, red. Alina Maciejewska, Siedlce 2011, s. 97-105.
 • Aldona Kocyła, Joanna Kuć, Grzeczność i kultura języka studentów z deficytem słuchu, [w:] Conversatoria Linguistica, Rok III: 2011, Siedlce 2011,   s. 34-45.
 • Aldona Kocyła: Definiowanie wyrazów przez studentów z uszkodzonym słuchem, [w:] Wyraz w języku i tekście,  red.  Janina Gardzińska, Alina Maciejewska, Siedlce 2012, s.187-199.
 • E. Dzięcioł, A. Kocyła, Sprawność formułowania pism oficjalnych przez studentów na przykładzie podania, [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, Rzeszów, w druku.

 

Działalność w Towarzystwach Naukowych, Stowarzyszeniach:

 

Polskie Towarzystwo Logopedyczne – członek Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Polskie Towarzystwo Dysleksji

Stowarzyszenie Popierania Edukacji Niepełnosprawnych „Hefajstos”

Opiekun Naukowy Naukowego Koła Logopedycznego

 

 

Wykształcenie uzupełniające (wybrane):

 1. Warsztat metodyczny: „Ruch rozwijający Weroniki Sherborne”,
 2. Kurs doskonalenia zawodowego  w zakresie „Emisji głosu”,
 3. Warsztat naukowo – szkoleniowy: „Logorytmika – metoda wzbogacająca i poszerzająca możliwości oddziaływania w terapii logopedycznej ”,
 4. Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona I0 i II0,
 5. Warsztat szkoleniowy „Problematyka seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
 6. Warsztat naukowo-szkoleniowy „Rozwój komunikacji językowej w autyzmie – moje doświadczenia z terapii dziecka autystycznego”,
 7. Warsztat: „Dysleksja audiogenna”,
 8. Konferencja szkoleniowa „Jak z sukcesem uczyć dzieci dyslektyczne języków obcych”,
 9. Warsztat metodyczny: „Wczesna nauka czytania jako stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”.
 10. Kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych - poziom elementarny.
 11. Kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych - poziom doskonalący.
 12. Warsztaty szkoleniowe na temat „Terapia ustno – twarzowa i stymulacja psychomotoryczna dziecka z nieprawidłowym napięciem mięśniowym”,
 13. Szkolenie dla terapeutów i nauczycieli „Zastosowanie najnowszych technologii w leczeniu osób z uszkodzeniami słuchu – systemy implantów słuchowych MED.-EL”,
 14. Warsztaty „Przerwijmy tabu – uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych”,
 15. Warsztaty naukowo-szkoleniowe Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie,
 16. Uczestnictwo w warsztacie naukowo-szkoleniowym „Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii” prowadzonym przez dr Barbarę Ostapiuk z Uniwersytetu Szczecińskiego,
 17. Uczestnictwo w warsztatach nt.: „Konstruowanie IPET dla dzieci z uszkodzeniami słuchu”, zorganizowanych w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzonym słuchem”,
 18. Szkolenie podstawowe z zakresu  „The Picture Exchange Communication System”,
 19. Ukończenie kursu wprowadzającego „Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu”
 20. i otrzymanie Certyfikatu Providera JISA, maj 2013r.

Staże naukowe

 

Wyjazd w ramach programu Erazmus do Ostravska Univerzita v Ostravie, Czechy, przeprowadzenie 5 godzin zajęć z Emisji głosu, 2012r., 2013r.

Udział w licznych konferencjach

Udział i współorganizowanie seminarium naukowego pod kierunkiem prof. Stanisława Grabiasa (od  stycznia 2012 roku).