Nasi absolwenci!

 

 


Karolina Berczyńska – studentka filologii polskiej w latach 2002-2007 (studia jednolite magisterskie) na specjalności wiedza o kulturze. Pracę magisterską nt. Studia nad „Jedynym wyjściem” ostatnią powieścią Witkacego napisała pod kierunkiem profesora Antoniego Czyża. Pełniła funkcje Przewodniczącej Parlamentu Studentów oraz Koła Naukowego Polonistów. Była pierwszą studentką Wydziału Humanistycznego wyróżnioną Stypendium Naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwentka Filologicznego Studium Doktorantów na Uniwersytecie Gdańskim. Mieszka w Gdańsku. Interesuje się filozofią, historią kultury, kulturą tradycyjną Słowian i Żydów. Prowadziła zajęcia z estetyki w Akademii Muzycznej w Gdańsku i z poetyki na Uniwersytecie Gdańskim.


 

Marta Gadomska Duda

 

Marta Gadomska (Duda)

Studiowała rusycystykę z językiem angielskim (specjalność nauczycielska) na Akademii Podlaskiej w Instytucie Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych w latach 2006-2009. Następnie rozpoczęła dwuletnie studia magisterskie w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na, wówczas pionierskiej, specjalności „Filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym – rosyjskim”. Bogata wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas nauki przyczyniły się do powstania komparatystycznej pracy magisterskiej pt. „Językowy obraz kobiety w reklamie polskiej i rosyjskiej” napisanej pod kierunkiem prof. nzw. dr hab Eleny Koriakowcewej.

Zamiłowanie do języków przejawiło się także w aktywnej działalności w Kole Naukowym Językoznawców oraz udziale w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest autorką publikacji: „Językowy obraz kobiety-matki w tekstach reklamowych” (w: „Przeobrażenia i zmiany. Nauki humanistyczne.” Red.: Ryszard Droba, Adam Bobryk, Ewelina Obrępalska. Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010) oraz „Stereotypowy obraz matki polki w reklamie telewizyjnej” (w: „Strategie Komunikacji: światowe doświadczenie i regionalna praktyka. Materiały 12 Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji Studenckiej”. Jekaterynburg, Wydawnictwo Uralskiego Uniwersytetu Federalnego, 2011).

Obecnie już szósty rok pracuje w telewizji Cyfrowy Polsat w Sekcji Windykacji Wewnętrznej w Departamencie Aktywacji, Bilingu i Windykacji na stanowisku Kontrolera Procesów. W trzyosobowym zespole pełni bardzo aktywną i koordynującą funkcję, jest odpowiedzialna za liczne projekty i procedury procesu windykacji. 


 

Agata Swiderska Trendak

Agata Świderska (Trendak)

Absolwentka filologii polskiej i filologii rosyjskiej Akademii Podlaskiej i studiów uzupełniających magisterskich filologii rosyjskiej UMCS w Lublinie. Od lutego do czerwca 2009 roku studia na Uniwersytecie im. Jana Ewangelisty Purkyně w Ústi nad Labem w Czechach (Katedra Bohemistyki i Slawistyki), w ramach LLP/ERASMUS.
W 2009 roku otrzymała Dyplom za sukcesy w pracy naukowej wydany przez Prodziekana WH ds. Nauki oraz Dyrektora IFP AP. W roku akademickim 2008/2009 obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską z zakresu słowotwórstwa porównawczego, napisaną pod kierunkiem prof. nzw. dr hab.  Eleny Koriakowcewej. Autorka 6 artykułów wydanych na Białorusi, w Czechach, Polsce oraz Rosji w czasopismach lingwistycznych oraz monografiach wieloautorskich, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Obecnie nauczyciel języka polskiego i rosyjskiego w Zespole Oświatowym  w Starych Kobiałkach. Prywatnie szczęśliwa mężatka, mama czteroletniego Wiktora. Mieszka w Skórcu pod Siedlcami. 

 


 

Maria Tarkowska

Maria Tarkowska

Dziennikarka Życia Siedleckiego. Absolwentka filologii polskiej (specjalność edytorska i nauczycielska). Pierwsze kroki redaktorskie stawiała w Kuryerze Uniwersyteckim. Przecierała szlaki jeżeli chodzi o uczestnictwo studentów siedleckiej polonistyki w programie wymiany studenckiej „Erasmus”. Półroczne studia na L'Università degli Studi della Tuscia we Włoszech zrodziły w niej nieprzemijającą pasję do języka, kultury i krajobrazów Italii. Pisząc pracę magisterską pod kierunkiem dr hab. Beaty Walęciuk-Dejneki „Oblicza indywidualizmu w powieściach Narcyzy Żmichowskiej” poszukiwała kobiecego „ja” w literaturze romantyzmu. Od zawsze do pisania najbardziej inspirują ją ludzie wymykający się szarym schematom.


 

 

Janiak foto

Katarzyna Wolska (Janiak)

studiowała filologię polską na Akademii Podlaskiej w latach 2005-2010. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009-2010. Studenckie zainteresowania onomastyką i językoznawstwem diachronicznym zaowocowały pracą magisterską pt. „Nazwiska mieszkańców parafii Mordy w XIX wieku i współcześnie – studium porównawcze" pod kierunkiem prof. Janiny Gardzińskiej. Aktywnie uczestniczyła w Kołach Naukowych: Językoznawców i Polonistów, mając za sobą udział w licznych konferencjach naukowych. W latach 2007-2009 była prezeską Koła Naukowego Językoznawców. Poza wykształceniem polonistycznym, jest także logopedą, oligofrenopedagogiem, a niebawem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracuje w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach (gm. Dębe Wielkie), gdzie z powodzeniem pełni funkcje nauczyciela polonisty, logopedy i pedagoga wspomagającego. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach i warsztatach metodycznych. Zamiłowanie onomastyczne i językoznawcze stara się zaszczepić uczniom. Biegle zna język francuski, angielski, a także...łacinę.


Przepiorka foto

 

Grzegorz Przepiórka

Studia na kierunku filologia polska, w zakresie specjalności edytorskiej i nauczycielskiej, odbył w latach 2002-2007. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy pt. Bovaryzm w literaturze polskiej, przygotowanej pod kierunkiem prof. Antoniego Czyża. W roku akademickim 2005/2006 i 2006/2007 był członkiem Koła Naukowego Polonistów, jego reprezentantem podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, oraz autorem publikacji w pismach naukowych. W latach 2004-2006 współpracował z „Kuryerem Akademii Podlaskiej”, uczelnianym czasopismem studenckim.

W latach 2006-2009 współpracownik, a następnie redaktor naczelny „Siedleckiego Nieregularnika Literackiego”. W 2008 roku uzyskał stypendium prezydenta Siedlec w dziedzinie kultury. Rok później wydał debiutancki tomik poezji pt. Aneks. Uczestniczył w spotkaniach warsztatowych Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”. 

W 2012 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku „Wiedza o kulturze” w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, przygotowując pod kierunkiem prof. Zbigniewa Mikołejki pracę pt. „Antonimiczny wymiar prozy H.P. Lovecrafta. Próba dointerpretacji”.

Jest absolwentem Polskiej Szkoły Reportażu (2016). Obecnie pełni stanowisko zastępcy redaktora naczelnego w ogólnopolskim miesięczniku „Builder”. W wolnym czasie pisze teksty na temat książek, filmów, miejsc i obiektów. Mieszka w Warszawie.


 

Wawryniuk foto

Łukasz A. Wawryniuk

– dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach. Studia magisterskie na siedleckim kierunku filologia polska (sp. wiedza o kulturze oraz nauczycielska) odbył w latach 2006-2011. Aktor teatru studenckiego CHWILA. Były członek i wiceprezes Koła Naukowego Polonistów Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jako student organizował życie kulturalne w Siedlcach i wśród studentów: twórca cyklu "Poeci nieznani i zapomniani", prowadził "Wieczory Filmowe", uczestniczył w krajowych i międzynarodowych konferencjach humanistycznych (literaturoznawczych i językoznawczych).

Autor i koordynator projektu „Polszczyzna – mój skarb”, który towarzyszył kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych” (2012) oraz projektu "Ku chwale polszczyzny" w ramach programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych" (2013). W 2014 r. autor i koordynator projektu "Ku chwale Ojczyzny" w ramach programu Muzeum Historii Polski "Patriotyzm Jutra 2014". W 2017 r. autor i koordynator projektów „Pociąg do literatury” oraz „Bliżej kultury ludowej Mazowsza i Podlasia” – w większości z nich brali udział pracownicy siedleckiej polonistyki.

Pisze pracę doktorską z zakresu folklorystyki i literaturoznawstwa, zaś drugą - z zakresu jurlingwistyki nt. aktów notarialnych z I połowy XIX w.

Otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplom uznania za pielęgnowanie kultury na Mazowszu oraz zaangażowanie w działalność kulturalną.